സൂര്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ആദിത്യായ നമഃ.
സവിത്രേ നമഃ.
സൂര്യായ നമഃ.
ഖഗായ നമഃ.
പൂഷ്ണേ നമഃ.
ഗഭസ്തിമതേ നമഃ.
തിമിരോന്മഥനായ നമഃ.
ശംഭവേ നമഃ.
ത്വഷ്ട്രേ നമഃ.
മാർതണ്ഡായ നമഃ.
ആശുഗായ നമഃ.
ഹിരണ്യഗർഭായ നമഃ.
കപിലായ നമഃ.
തപനായ നമഃ.
ഭാസ്കരായ നമഃ.
രവയേ നമഃ.
അഗ്നിഗർഭായ നമഃ.
അദിതേഃ പുത്രായ നമഃ.
അംശുമതേ നമഃ.
തിമിരനാശനായ നമഃ.
അംശുമാലിനേ നമഃ.
തമോഘ്നേ നമഃ.
തേജസാം നിധയേ നമഃ.
ആതപിനേ നമഃ.
മണ്ഡലിനേ നമഃ.
മൃത്യവേ നമഃ.
കപിലായ നമഃ.
ഹരയേ നമഃ.
വിശ്വായ നമഃ.
മഹാതേജസേ നമഃ.
സർവരത്നപ്രഭാകരായ നമഃ.
സർവതാപനായ നമഃ.
ഋഗ്യജുഃസാമഭാവിതായ നമഃ.
പ്രാണവികരണായ നമഃ.
മിത്രായ നമഃ.
സുപ്രദീപായ നമഃ.
മനോജവായ നമഃ.
യജ്ഞേശായ നമഃ.
ഗോപതയേ നമഃ.
ശ്രീമതേ നമഃ.
ഭൂതജ്ഞായ നമഃ.
ക്ലേശനാശനായ നമഃ.
അമിത്രഘ്നേ നമഃ.
ഹംസായ നമഃ.
നായകായ നമഃ.
ശിവായ നമഃ.
പ്രിയദർശനായ നമഃ.
ശുദ്ധായ നമഃ.
വിരോചനായ നമഃ.
കേശിനേ നമഃ.
സഹസ്രാംശവേ നമഃ.
പ്രതർദനായ നമഃ.
ധർമരശ്മയേ നമഃ.
പതംഗായ നമഃ.
വിശാലായ നമഃ.
വിശ്വസംസ്തുതായ നമഃ.
ദുർവിജ്ഞേയായ നമഃ.
ശൂരായ നമഃ.
തേജോരാശയേ നമഃ.
മഹായശസേ നമഃ.
ഭ്രാജിഷ്ണവേ നമഃ.
ജ്യോതിഷാമീശായ നമഃ.
വിജിഷ്ണവേ നമഃ.
വിശ്വഭാവനായ നമഃ.
പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ.
പ്രകാശാത്മനേ നമഃ.
ജ്ഞാനരാശയേ നമഃ.
പ്രഭാകരായ നമഃ.
വിശ്വദൃശേ നമഃ.
യജ്ഞകർത്രേ നമഃ.
നേത്രേ നമഃ.
യശസ്കരായ നമഃ.
വിമലായ നമഃ.
വീര്യവതേ നമഃ.
ഈശായ നമഃ.
യോഗജ്ഞായ നമഃ.
ഭാവനായ നമഃ.
അമൃതാത്മനേ നമഃ.
നിത്യായ നമഃ.
വരേണ്യായ നമഃ.
വരദായ നമഃ.
പ്രഭവേ നമഃ.
ധനദായ നമഃ.
പ്രാണദായ നമഃ.
ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
കാമദായ നമഃ.
കാമരൂപധർത്രേ നമഃ.
തരണയേ നമഃ.
ശാശ്വതായ നമഃ.
ശാസ്ത്രേ നമഃ.
ശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ.
തപനായ നമഃ.
വേദഗർഭായ നമഃ.
വിഭവേ നമഃ.
വീരായ നമഃ.
ശാന്തായ നമഃ.
സാവിത്രീവല്ലഭായ നമഃ.
ധ്യേയായ നമഃ.
വിശ്വേശ്വരായ നമഃ.
ഭർത്രേ നമഃ.
ലോകനാഥായ നമഃ.
മഹേശ്വരായ നമഃ.
മഹേന്ദ്രായ നമഃ.
വരുണായ നമഃ.
ധാത്രേ നമഃ.
സൂര്യനാരായണായ നമഃ.
അഗ്നയേ നമഃ.
ദിവാകരായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

55.4K

Comments Malayalam

kbeme
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |