ലളിതാ കവചം

സനത്കുമാര ഉവാച -
അഥ തേ കവചം ദേവ്യാ വക്ഷ്യേ നവരതാത്മകം.
യേന ദേവാസുരനരജയീ സ്യാത്സാധകഃ സദാ.
സർവതഃ സർവദാഽഽത്മാനം ലളിതാ പാതു സർവഗാ.
കാമേശീ പുരതഃ പാതു ഭഗമാലീ ത്വനന്തരം.
ദിശം പാതു തഥാ ദക്ഷപാർശ്വം മേ പാതു സർവദാ.
നിത്യക്ലിന്നാഥ ഭേരുണ്ഡാ ദിശം മേ പാതു കൗണപീം.
തഥൈവ പശ്ചിമം ഭാഗം രക്ഷതാദ്വഹ്നിവാസിനീ.
മഹാവജ്രേശ്വരീ നിത്യാ വായവ്യേ മാം സദാവതു.
വാമപാർശ്വം സദാ പാതു ത്വിതീമേലലളിതാ തതഃ.
മാഹേശ്വരീ ദിശം പാതു ത്വരിതം സിദ്ധദായിനീ.
പാതു മാമൂർധ്വതഃ ശശ്വദ്ദേവതാ കുലസുന്ദരീ.
അധോ നീലപതാകാഖ്യാ വിജയാ സർവതശ്ച മാം.
കരോതു മേ മംഗലാനി സർവദാ സർവമംഗലാ.
ദേഹേന്ദ്രിയമനഃ- പ്രാണാഞ്ജ്വാലാ- മാലിനിവിഗ്രഹാ.
പാലയത്വനിശം ചിത്താ ചിത്തം മേ സർവദാവതു.
കാമാത്ക്രോധാത്തഥാ ലോഭാന്മോഹാന്മാനാ- ന്മദാദപി.
പാപാന്മാം സർവതഃ ശോകാത്സങ്ക്ഷയാത്സർവതഃ സദാ.
അസത്യാത്ക്രൂരചിന്താതോ ഹിംസാതശ്ചൗരതസ്തഥാ.
സ്തൈമിത്യാച്ച സദാ പാതു പ്രേരയന്ത്യഃ ശുഭം പ്രതി.
നിത്യാഃ ഷോഡശ മാം പാതു ഗജാരൂഢാഃ സ്വശക്തിഭിഃ.
തഥാ ഹയസമാരൂഢാഃ പാതു മാം സർവതഃ സദാ.
സിംഹാരൂഢാസ്തഥാ പാതു പാതു ഋക്ഷഗതാ അപി.
രഥാരൂഢാശ്ച മാം പാതു സർവതഃ സർവദാ രണേ.
താർക്ഷ്യാരൂഢാശ്ച മാം പാതു തഥാ വ്യോമഗതാശ്ച താഃ.
ഭൂതഗാഃ സർവഗാഃ പാതു പാതു ദേവ്യശ്ച സർവദാ.
ഭൂതപ്രേതപിശാചാശ്ച പരകൃത്യാദികാൻ ഗദാൻ.
ദ്രാവയന്തു സ്വശക്തീനാം ഭൂഷണൈരായുധൈർമമ.
ഗജാശ്വദ്വീപിപഞ്ചാസ്യ- താർക്ഷ്യാരൂഢാഖിലായുധാഃ.
അസംഖ്യാഃ ശക്തയോ ദേവ്യഃ പാതു മാം സർവതഃ സദാ.
സായം പ്രാതർജപന്നിത്യം കവചം സർവരക്ഷകം.
കദാചിന്നാശുഭം പശ്യേത് സർവദാനന്ദമാസ്ഥിതഃ.
ഇത്യേതത്കവചം പ്രോക്തം ലലിതായാഃ ശുഭാവഹം.
യസ്യ സന്ധാരണാന്മർത്യോ നിർഭയോ വിജയീ സുഖീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |