ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವವಿಭಾವನಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ.
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವಸೃಜೇಶ್ವರಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮುಕ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ.
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಪಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾಮದಾಯ.
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಣಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲರಕ್ಷಕಾಯ.
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಕಲಾರ್ತ್ರಿಹರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ವಿರುಜಃ ಪ್ರಕರ್ತ್ರೇ.
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲವಿಶ್ವಧರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ.
ಸೃಷ್ಟಂ ದೇವ ಚರಾಚರಂ ಜಗದಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸರ್ವಂ ತತ್ಪರಿಪಾಲ್ಯತೇ ಜಗದಿದಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ.
ವಿಶ್ವಂ ಸಂಹ್ರಿಯತೇ ತದೇವ ನಿಖಿಲಂ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ.
ಯೋ ಧನ್ವಂತರಿಸಂಜ್ಞಯಾ ನಿಗದಿತಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತೋ ನಿಃಸೃತೋ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಜನಜೀವನಾಯ ಕಲಶಂ ಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಂ ದಧತ್.
ಆಯುರ್ವೇದಮರೀರಚಜ್ಜನರುಜಾಂ ನಾಶಾಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ.
ಸ್ತ್ರೀರೂಪಂ ವರಭೂಷಣಾಂಬರಧರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂಮೋಹನಂ
ಕೃತ್ವಾ ಪಾಯಯತಿ ಸ್ಮ ಯಃ ಸುರಗಣಾನ್ಪೀಯೂಷಮತ್ಯುತ್ತಮಂ.
ಚಕ್ರೇ ದೈತ್ಯಗಣಾನ್ ಸುಧಾವಿರಹಿತಾನ್ ಸಂಮೋಹ್ಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ.
ಚಾಕ್ಷುಷೋದಧಿಸಂಪ್ಲಾವ ಭೂವೇದಪ ಝಷಾಕೃತೇ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಪೃಷ್ಠಮಂದರನಿರ್ಘೂರ್ಣನಿದ್ರಾಕ್ಷ ಕಮಠಾಕೃತೇ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಧರೋದ್ಧಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಘಾತ ಕ್ರೋಡಾಕೃತೇ ಪ್ರಭೋ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಭಕ್ತತ್ರಾಸವಿನಾಶಾತ್ತಚಂಡತ್ವ ನೃಹರೇ ವಿಭೋ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಯಾಂಚಾಚ್ಛಲಬಲಿತ್ರಾಸಮುಕ್ತನಿರ್ಜರ ವಾಮನ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾರಣ್ಯಸಂಛೇದಕುಠಾರಕರರೈಣುಕ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ರಕ್ಷೋರಾಜಪ್ರತಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣಾಶುಗ ರಾಘವ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಭೂಭರಾಸುರಸಂದೋಹಕಾಲಾಗ್ನೇ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತೇ.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ವೇದಮಾರ್ಗರತಾನರ್ಹವಿಭ್ರಾಂತ್ಯೈ ಬುದ್ಧರೂಪಧೃಕ್.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಕಲಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಸ್ಪಷ್ಟಧರ್ಮರ್ದ್ದ್ಯೈ ಕಲ್ಕಿರೂಪಭಾಕ್.
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಅಸಾಧ್ಯಾಃ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಾ ಯೇ ಮಹಾರೋಗಾ ಭಯಂಕರಾಃ.
ಛಿಂಧಿ ತಾನಾಶು ಚಕ್ರೇಣ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಅಲ್ಪಮೃತ್ಯುಂ ಚಾಪಮೃತ್ಯುಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಾನುಪದ್ರವಾನ್.
ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಗದಾಘಾತೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ.
ಅಹಂ ನ ಜಾನೇ ಕಿಮಪಿ ತ್ವದನ್ಯತ್
ಸಮಾಶ್ರಯೇ ನಾಥ ಪದಾಂಬುಜಂ ತೇ.
ಕುರುಷ್ವ ತದ್ಯನ್ಮನಸೀಪ್ಸಿತಂ ತೇ
ಸುಕರ್ಮಣಾ ಕೇನ ಸಮಕ್ಷಮೀಯಾಂ.
ತ್ವಮೇವ ತಾತೋ ಜನನೀ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ನಾಥಶ್ಚ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಃ.
ವಿದ್ಯಾಹಿನಾಗಾರಕುಲಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ.
ನ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಪ್ರವಿಲೋಕಯ ಪ್ರಭೋಽ-
ಪರಾಧಸಿಂಧೋಶ್ಚ ದಯಾನಿಧಿಸ್ತ್ವಂ.
ತಾತೇನ ದುಷ್ಟೋಽಪಿ ಸುತಃ ಸುರಕ್ಷ್ಯತೇ
ದಯಾಲುತಾ ತೇಽವತು ಸರ್ವದಾಽಸ್ಮಾನ್.
ಅಹಹ ವಿಸ್ಮರ ನಾಥ ನ ಮಾಂ ಸದಾ
ಕರುಣಯಾ ನಿಜಯಾ ಪರಿಪೂರಿತಃ.
ಭುವಿ ಭವಾನ್ ಯದಿ ಮೇ ನ ಹಿ ರಕ್ಷಕಃ
ಕಥಮಹೋ ಮಮ ಜೀವನಮತ್ರ ವೈ.
ದಹ ದಹ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ವ್ಯಾಧಿಜಾಲಂ ವಿಶಾಲಂ
ಹರ ಹರ ಕರವಾಲಂ ಚಾಲ್ಪಮೃತ್ಯೋಃ ಕರಾಲಂ.
ನಿಜಜನಪರಿಪಾಲಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ಭಾವಯಾಲಂ
ಕುರು ಕುರು ಬಹುಕಾಲಂ ಜೀವಿತಂ ಮೇ ಸದಾಽಲಂ.
ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ.
ಜನಾರ್ದನಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾನಿ ನಾಶಯ ನಾಶಯ.
ಕ್ಷ್ರೌಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು. ಹ್ರೀಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ದೇಹಿ ಸ್ವಾಹಾ.
ಅಸ್ಯ ಧಾರಣತೋ ಜಾಪಾದಲ್ಪಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ.
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಜೀವನಂ ಪರಂ.
ಸರ್ವೇ ರೋಗಾಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಾ ಬಾಧಾ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ.
ಕುದೃಷ್ಟಿಜಂ ಭಯಂ ನಶ್ಯೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರೇತಾದಿಜಂ ಭಯಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.1K

Comments

mhbji

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |