ధన్వంతరి స్తోత్రం

నమో నమో విశ్వవిభావనాయ
నమో నమో లోకసుఖప్రదాయ.
నమో నమో విశ్వసృజేశ్వరాయ
నమో నమో నమో ముక్తివరప్రదాయ.
నమో నమస్తేఽఖిలలోకపాయ
నమో నమస్తేఽఖిలకామదాయ.
నమో నమస్తేఽఖిలకారణాయ
నమో నమస్తేఽఖిలరక్షకాయ.
నమో నమస్తే సకలార్త్రిహర్త్రే
నమో నమస్తే విరుజః ప్రకర్త్రే.
నమో నమస్తేఽఖిలవిశ్వధర్త్రే
నమో నమస్తేఽఖిలలోకభర్త్రే.
సృష్టం దేవ చరాచరం జగదిదం బ్రహ్మస్వరూపేణ తే
సర్వం తత్పరిపాల్యతే జగదిదం విష్ణుస్వరూపేణ తే.
విశ్వం సంహ్రియతే తదేవ నిఖిలం రుద్రస్వరూపేణ తే
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ.
యో ధన్వంతరిసంజ్ఞయా నిగదితః క్షీరాబ్ధితో నిఃసృతో
హస్తాభ్యాం జనజీవనాయ కలశం పీయూషపూర్ణం దధత్.
ఆయుర్వేదమరీరచజ్జనరుజాం నాశాయ స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ.
స్త్రీరూపం వరభూషణాంబరధరం త్రైలోక్యసంమోహనం
కృత్వా పాయయతి స్మ యః సురగణాన్పీయూషమత్యుత్తమం.
చక్రే దైత్యగణాన్ సుధావిరహితాన్ సంమోహ్య స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ.
చాక్షుషోదధిసంప్లావ భూవేదప ఝషాకృతే.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
పృష్ఠమందరనిర్ఘూర్ణనిద్రాక్ష కమఠాకృతే.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
ధరోద్ధార హిరణ్యాక్షఘాత క్రోడాకృతే ప్రభో.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
భక్తత్రాసవినాశాత్తచండత్వ నృహరే విభో.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
యాంచాచ్ఛలబలిత్రాసముక్తనిర్జర వామన.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
క్షత్రియారణ్యసంఛేదకుఠారకరరైణుక.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
రక్షోరాజప్రతాపాబ్ధిశోషణాశుగ రాఘవ.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
భూభరాసురసందోహకాలాగ్నే రుక్మిణీపతే.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
వేదమార్గరతానర్హవిభ్రాంత్యై బుద్ధరూపధృక్.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
కలివర్ణాశ్రమాస్పష్టధర్మర్ద్ద్యై కల్కిరూపభాక్.
సించ సించామృతకణైః చిరం జీవయ జీవయ.
అసాధ్యాః కష్టసాధ్యా యే మహారోగా భయంకరాః.
ఛింధి తానాశు చక్రేణ చిరం జీవయ జీవయ.
అల్పమృత్యుం చాపమృత్యుం మహోత్పాతానుపద్రవాన్.
భింధి భింధి గదాఘాతైః చిరం జీవయ జీవయ.
అహం న జానే కిమపి త్వదన్యత్
సమాశ్రయే నాథ పదాంబుజం తే.
కురుష్వ తద్యన్మనసీప్సితం తే
సుకర్మణా కేన సమక్షమీయాం.
త్వమేవ తాతో జననీ త్వమేవ
త్వమేవ నాథశ్చ త్వమేవ బంధుః.
విద్యాహినాగారకులం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ.
న మేఽపరాధం ప్రవిలోకయ ప్రభోఽ-
పరాధసింధోశ్చ దయానిధిస్త్వం.
తాతేన దుష్టోఽపి సుతః సురక్ష్యతే
దయాలుతా తేఽవతు సర్వదాఽస్మాన్.
అహహ విస్మర నాథ న మాం సదా
కరుణయా నిజయా పరిపూరితః.
భువి భవాన్ యది మే న హి రక్షకః
కథమహో మమ జీవనమత్ర వై.
దహ దహ కృపయా త్వం వ్యాధిజాలం విశాలం
హర హర కరవాలం చాల్పమృత్యోః కరాలం.
నిజజనపరిపాలం త్వాం భజే భావయాలం
కురు కురు బహుకాలం జీవితం మే సదాఽలం.
క్లీం శ్రీం క్లీం శ్రీం నమో భగవతే.
జనార్దనాయ సకలదురితాని నాశయ నాశయ.
క్ష్రౌం ఆరోగ్యం కురు కురు. హ్రీం దీర్ఘమాయుర్దేహి స్వాహా.
అస్య ధారణతో జాపాదల్పమృత్యుః ప్రశామ్యతి.
గర్భరక్షాకరం స్త్రీణాం బాలానాం జీవనం పరం.
సర్వే రోగాః ప్రశామ్యంతి సర్వా బాధా ప్రశామ్యతి.
కుదృష్టిజం భయం నశ్యేత్ తథా ప్రేతాదిజం భయం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.1K

Comments Telugu

itx57
అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |