గణేశ మహిమ్న స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత-
స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః.
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః.
గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధా
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః.
వదంత్యేకే శాక్తా జగదుదయమూలాం పరిశివాం
న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలం.
తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాంతిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలం.
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి.
కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిర్యథా
ధీర్యస్య స్యాత్ స చ తదనురూపో గణపతిః.
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్ సూక్ష్మమణువద్
ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిందుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్.
అనేకాస్యోఽపారాక్షి- కరచరణోఽనంతహృదయస్తథా
నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః.
అనంతాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే
త్వసంఖ్యాతానంతాభిమత- ఫలదోఽనేకవిషయే.
న యస్యాఽన్తో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతామలిప్తః
కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్ స చ పృథక్.
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసురవంద్యాయ మహతే.
గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదం.
సబిందుశ్చాగాద్యాంగణకఋషిఛందోఽస్య చ నిచృత్
స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతాం.
గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పునిర్గుణమయో
ద్విధాఽప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః.
స చేశశ్చోత్పత్తి-స్థితి- లయకరోఽయం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః.
గకారః కంఠోర్ధ్వ గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కండాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ.
అధోభాగః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తను-
ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువఃసువః.
గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరం.
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః.
గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యఀస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా.
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాఽస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా.
గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరనైశ్వర్యమఖిలం.
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగలమయం
తదేకాస్యం దృష్టేః సకలవిబుధాస్యేక్షణసమం.
బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్.
బనే విద్యారంభే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాంతే గణపతిపదం చాఽఽశు విశతి.
గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగలనిధి-
ర్దయాలుర్హేరమబో వరద ఇతి చింతామణిరజః.
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి.
మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిందుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరూదధిః.
కుజస్తారః శుక్రో గురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో
యమః పాశో కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః.
ముఖం వహ్విః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః.
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరూదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలం.
అనర్ధ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషితతనుః
కరీంద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్.
స్థితః స్యాత్తన్మధ్యేఽప్యుదితరవిబింబోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా.
సమంతాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః
ప్రశంసంతీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాఽఞ్జలిపుటాః.
బిడౌజాద్యైర్బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై-
ర్గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః.
వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువాగ్
ధృతిః పాదూః ఖడ్గోఽఞ్జనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః.
సదా పృష్ఠే తిష్టంత్యానిమిషిదృశస్తన్ముఖలయా
గణేశం సేవంతేఽత్యతినికటసూపాయనకరాః.
మృగాంకాస్యా రంభాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీత కుర్వంత్యపి కుతుకగంధర్వసహితాః.
ముదః పారో నాఽత్రేత్యనుపమపదే దోర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలం.
హరేణాఽయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాఽసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా.
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా.
అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానందభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః.
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః.
అముష్మిన్ సంతుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సంతుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః.
దయాలుర్హేరంబో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాంద్రతమసి.
వరేణ్యో భూశుండిర్భృగుగురుకుజాముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః.
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః.
మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛద- విలిఖితా వాఽపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా.
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుత్వా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్ విస్మయ ఇతి.
బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేంధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధ కుశలైస్తత్ర నిహితం.
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగలమయం
విలోక్యానందస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి.
సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తి కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుంఢిసదృశీం.
సమర్చంత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వ సదనే
విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి.
తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం స శ్లోకే ఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్ సంప్రపఠితే .
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనంతాహ్వయసమం
యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాఽన్యదపరం.
గజవదన విభో యద్ వర్ణితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు.
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా-
అప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చింతకోఽస్మి.
సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ స్వానందం ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః.
సచింత్యం స్వమనసి తత్పదారవిందం స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే.
గణేశదేవస్య మహాత్మ్యమేతద్ యః శ్రావయేద్వాఽపి పఠేచ్చ తస్య.
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం స్త్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం చ ముక్తిం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.2K

Comments Telugu

mpq2e
సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |