గణపతి పంచక స్తోత్రం

గణేశమజరామరం ప్రఖరతీక్ష్ణదంష్ట్రం సురం
బృహత్తనుమనామయం వివిధలోకరాజం పరం.
శివస్య సుతసత్తమం వికటవక్రతుండం భృశం
భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం.
కుమారగురుమన్నదం నను కృపాసువర్షాంబుదం
వినాయకమకల్మషం సురజనాఽఽనతాంఘ్రిద్వయం.
సురప్రమదకారణం బుధవరం చ భీమం భృశం
భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం.
గణాధిపతిమవ్యయం స్మితముఖం జయంతం వరం
విచిత్రసుమమాలినం జలధరాభనాదం ప్రియం.
మహోత్కటమభీప్రదం సుముఖమేకదంతం భృశం
భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం.
జగత్త్రితయసమ్మతం భువనభూతపం సర్వదం
సరోజకుసుమాసనం వినతభక్తముక్తిప్రదం.
విభావసుసమప్రభం విమలవక్రతుండం భృశం
భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం.
సువాంఛితఫలరప్రదం హ్యనుపమం సురాధారకం
జగజ్జయినమేకలం మధురమోదకశ్రీకరం.
విశాలసుభుజాంతరం విమలవక్రతుండం భృశం
భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం.
గణేశనతిపంచకం సరసకావ్యశిక్షాయుతం
లభేత స తు యః సదా త్విహ పఠేన్నరో భక్తిమాన్.
కృపాం మతిము ముక్తిదాం ధనయశఃసుఖాశాదికం
గణేశకృపయా కలౌ నను భవే సభోగామృతం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |