గణనాయక అష్టక స్తోత్రం

 

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభం.
లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకం.
మౌంజీకృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం.
బాలేందుసుకలామౌలిం వందేఽహం గణనాయకం.
అంబికాహృదయానందం మాతృభిః పరివేష్టితం.
భక్తిప్రియం మదోన్మత్తం వందేఽహం గణనాయకం.
చిత్రరత్నవిచిత్రాంగం చిత్రమాలావిభూషితం.
చిత్రరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకం.
గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితం.
పాశాంకుశధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకం.
మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే.
యోద్ధుకామం మహావీర్యం వందేఽహం గణనాయకం.
యక్షకిన్నరగంధర్వసిద్ధవిద్యాధరైః సదా.
స్తూయమానం మహాత్మానం వందేఽహం గణనాయకం.
సర్వవిఘ్నహరం దేవం సర్వవిఘ్నవివర్జితం.
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం వందేఽహం గణనాయకం.
గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ సతతం నరః.
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |