గణనాయక అష్టక స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభం|
లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకం|
మౌంజీకృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం|
బాలేందుసుకలామౌలిం వందేఽహం గణనాయకం|
అంబికాహృదయానందం మాతృభిః పరివేష్టితం|
భక్తిప్రియం మదోన్మత్తం వందేఽహం గణనాయకం|
చిత్రరత్నవిచిత్రాంగం చిత్రమాలావిభూషితం|
చిత్రరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకం|
గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితం|
పాశాంకుశధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకం|
మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే|
యోద్ధుకామం మహావీర్యం వందేఽహం గణనాయకం|
యక్షకిన్నరగంధర్వ-
సిద్ధవిద్యాధరైః సదా|
స్తూయమానం మహాత్మానం వందేఽహం గణనాయకం|
సర్వవిఘ్నహరం దేవం సర్వవిఘ్నవివర్జితం|
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం వందేఽహం గణనాయకం|
గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ సతతం నరః|
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్|

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995