గణేశ షోడశ నామ స్తోత్రం

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః.
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయకః.
ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో భాలచంద్రో గజాననః.
వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః.
కలాసంఖ్యాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి.
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా.
సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.0K

Comments

57k3z

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |