పంచ శ్లోకీ గణేశ పురాణం

శ్రీవిఘ్నేశపురాణసారముదితం వ్యాసాయ ధాత్రా పురా
తత్ఖండం ప్రథమం మహాగణపతేశ్చోపాసనాఖ్యం యథా.
సంహర్తుం త్రిపురం శివేన గణపస్యాదౌ కృతం పూజనం
కర్తుం సృష్టిమిమాం స్తుతః స విధినా వ్యాసేన బుద్ధ్యాప్తయే.
సంకష్ట్యాశ్చ వినాయకస్య చ మనోః స్థానస్య తీర్థస్య వై
దూర్వాణాం మహిమేతి భక్తిచరితం తత్పార్థివస్యార్చనం.
తేభ్యో యైర్యదభీప్సితం గణపతిస్తత్తత్ప్రతుష్టో దదౌ
తాః సర్వా న సమర్థ ఏవ కథితుం బ్రహ్మా కుతో మానవః.
క్రీడాకాండమథో వదే కృతయుగే శ్వేతచ్ఛవిః కాశ్యపః
సింహాంకః స వినాయకో దశభుజో భూత్వాథ కాశీం యయౌ.
హత్వా తత్ర నరాంతకం తదనుజం దేవాంతకం దానవం
త్రేతాయాం శివనందనో రసభుజో జాతో మయూరేశ్వరః.
హత్వా తం కమలాసురం చ సగణం సింధుం మహాదైత్యపం
పశ్చాత్ సిద్ధిమతీ సుతే కమలజస్తస్మై దదౌ విశ్వసృక్.
ద్వాపారే తు గజాననో యుగభుజో గౌరీసుతః సిందురం
సమ్మర్ద్య స్వకరేణ తం నిజముఖే చాఖుధ్వజో లిప్తవాన్.
గీతాయా ఉపదేశ ఏవ హి కృతో రాజ్ఞే వరేణ్యాయ వై
తుష్టాయాథ చ ధూమ్రకేతురభిధో విప్రః సధర్మర్ధికః.
అశ్వాంకో ద్విభుజః సితో గణపతిర్మ్లేచ్ఛాంతకః స్వర్ణదః
క్రీడాకాండమిదం గణస్య హరిణా ప్రోక్తం విధాత్రే పురా.
ఏతచ్ఛ్లోకసుపంచకం ప్రతిదినం భక్త్యా పఠేద్యః పుమాన్
నిర్వాణం పరమం వ్రజేత్ స సకలాన్ భుక్త్వా సుభోగానపి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గణపతి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

గణపతి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

కృతా నైవ పూజా మయా భక్త్యభావాత్ ప్రభో మందిరం నైవ దృష్టం తవైకం| క్షమాశీల కారుణ్యపూర్ణ ప్రసీద సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత| న పాద్యం ప్రదత్తం న చార్ఘ్యం ప్రదత్తం న వా పుష్పమేకం ఫలం నైవ దత్తం| గజేశాన శంభోస్తనూజ ప్రసీద సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత| న వా మోదకం లడ్డుక

Click here to know more..

గణనాయక స్తోత్రం

గణనాయక స్తోత్రం

గుణగ్రామార్చితో నేతా క్రియతే స్వో జనైరితి। గణేశత్వేన శంసంతం గుణాబ్ధిం తం ముహుర్నుమః॥ యః స్వల్పమప్యంచతి సద్గుణోదయం మూర్ధ్నోచితం తస్య సమర్హణం సతాం। ఇత్యాలపన్ బాలకలాధరం దధత్- స్యాద్భూతయే భాలకలాధరో మమ॥ నేత్రద్వంద్వం సాధునే జీవనాయ నాలం తస్మాజ్జ్ఞాననేత్రం ధ్రియ

Click here to know more..

శాంతి మరియు ఆనందాన్ని కోరుతూ ప్రార్థన

శాంతి మరియు ఆనందాన్ని కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |