పంచ శ్లోకీ గణేశ పురాణం

శ్రీవిఘ్నేశపురాణసారముదితం వ్యాసాయ ధాత్రా పురా
తత్ఖండం ప్రథమం మహాగణపతేశ్చోపాసనాఖ్యం యథా.
సంహర్తుం త్రిపురం శివేన గణపస్యాదౌ కృతం పూజనం
కర్తుం సృష్టిమిమాం స్తుతః స విధినా వ్యాసేన బుద్ధ్యాప్తయే.
సంకష్ట్యాశ్చ వినాయకస్య చ మనోః స్థానస్య తీర్థస్య వై
దూర్వాణాం మహిమేతి భక్తిచరితం తత్పార్థివస్యార్చనం.
తేభ్యో యైర్యదభీప్సితం గణపతిస్తత్తత్ప్రతుష్టో దదౌ
తాః సర్వా న సమర్థ ఏవ కథితుం బ్రహ్మా కుతో మానవః.
క్రీడాకాండమథో వదే కృతయుగే శ్వేతచ్ఛవిః కాశ్యపః
సింహాంకః స వినాయకో దశభుజో భూత్వాథ కాశీం యయౌ.
హత్వా తత్ర నరాంతకం తదనుజం దేవాంతకం దానవం
త్రేతాయాం శివనందనో రసభుజో జాతో మయూరేశ్వరః.
హత్వా తం కమలాసురం చ సగణం సింధుం మహాదైత్యపం
పశ్చాత్ సిద్ధిమతీ సుతే కమలజస్తస్మై దదౌ విశ్వసృక్.
ద్వాపారే తు గజాననో యుగభుజో గౌరీసుతః సిందురం
సమ్మర్ద్య స్వకరేణ తం నిజముఖే చాఖుధ్వజో లిప్తవాన్.
గీతాయా ఉపదేశ ఏవ హి కృతో రాజ్ఞే వరేణ్యాయ వై
తుష్టాయాథ చ ధూమ్రకేతురభిధో విప్రః సధర్మార్థికః.
అశ్వాంకో ద్విభుజః సితో గణపతిర్మ్లేచ్ఛాంతకః స్వర్ణదః
క్రీడాకాండమిదం గణస్య హరిణా ప్రోక్తం విధాత్రే పురా.
ఏతచ్ఛ్లోకసుపంచకం ప్రతిదినం భక్త్యా పఠేద్యః పుమాన్
నిర్వాణం పరమం వ్రజేత్ స సకలాన్ భుక్త్వా సుభోగానపి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |