గణనాథ స్తోత్రం

ప్రాతః స్మరామి గణనాథముఖారవిందం
నేత్రత్రయం మదసుగంధితగండయుగ్మం.
శుండంచ రత్నఘటమండితమేకదంతం
ధ్యానేన చింతితఫలం వితరన్నమీక్ష్ణం.
ప్రాతః స్మరామి గణనాథభుజానశేషా-
నబ్జాదిభిర్విలసితాన్ లసితాంగదైశ్చ.
ఉద్దండవిఘ్నపరిఖండన- చండదండాన్
వాంఛాధికం ప్రతిదినం వరదానదక్షాన్.
ప్రాతః స్మరామి గణనాథవిశాలదేహం
సిందూరపుంజపరిరంజిత- కాంతికాంతం.
ముక్తాఫలైర్మణి- గణైర్లసితం సమంతాత్
శ్లిష్టం ముదా దయితయా కిల సిద్ధలక్ష్మ్యా.
ప్రాతః స్తువే గణపతిం గణరాజరాజం
మోదప్రమోదసుముఖాది- గణైశ్చ జుష్టం.
శక్త్యష్టభిర్విలసితం నతలోకపాలం
భక్తార్తిభంజనపరం వరదం వరేణ్యం.
ప్రాతః స్మరామి గణనాయకనామరూపం
లంబోదరం పరమసుందరమేకదంతం.
సిద్ధిప్రదం గజముఖం సుముఖం శరణ్యం
శ్రేయస్కరం భువనమంగలమాదిదేవం.
యః శ్లోకపంచకమిదం పఠతి ప్రభాతే
భక్త్యా గృహీతచరణో గణనాయకస్య.
తస్మై దదాతి ముదితో వరదానదక్ష-
శ్చింతామణిర్నిఖిల- చింతితమర్థకామం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

సంతాన గోపాల స్తోత్రం

సంతాన గోపాల స్తోత్రం

అథ సంతానగోపాలస్తోత్రం ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం. దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే. దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనందనం హరిం.

Click here to know more..

నవగ్రహ మంగల స్తోత్రం

నవగ్రహ మంగల స్తోత్రం

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజో- ఽరుణరుచిః సింహాధిపోఽర్కః సురో గుర్వింద్వోశ్చ కుజస్య మిత్రమఖిలస్వామీ శుభః ప్రాఙ్ముఖః. శత్రుర్భార్గవసౌరయోః ప్రియకుజః కాలింగదేశాధిపో

Click here to know more..

వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలని కోరుతూ ప్రార్థన

వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలని కోరుతూ ప్రార్థన

ఇంద్రమహం వణిజం చోదయామి స న ఐతు పురఏతా నో అస్తు . నుదన్న్ అరాతిం పరిపంథినం మృగం స ఈశానో ధనదా అస్తు మహ్యం ..1..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |