గణనాథ స్తోత్రం

ప్రాతః స్మరామి గణనాథముఖారవిందం
నేత్రత్రయం మదసుగంధితగండయుగ్మం.
శుండంచ రత్నఘటమండితమేకదంతం
ధ్యానేన చింతితఫలం వితరన్నమీక్ష్ణం.
ప్రాతః స్మరామి గణనాథభుజానశేషా-
నబ్జాదిభిర్విలసితాన్ లసితాంగదైశ్చ.
ఉద్దండవిఘ్నపరిఖండన- చండదండాన్
వాంఛాధికం ప్రతిదినం వరదానదక్షాన్.
ప్రాతః స్మరామి గణనాథవిశాలదేహం
సిందూరపుంజపరిరంజిత- కాంతికాంతం.
ముక్తాఫలైర్మణి- గణైర్లసితం సమంతాత్
శ్లిష్టం ముదా దయితయా కిల సిద్ధలక్ష్మ్యా.
ప్రాతః స్తువే గణపతిం గణరాజరాజం
మోదప్రమోదసుముఖాది- గణైశ్చ జుష్టం.
శక్త్యష్టభిర్విలసితం నతలోకపాలం
భక్తార్తిభంజనపరం వరదం వరేణ్యం.
ప్రాతః స్మరామి గణనాయకనామరూపం
లంబోదరం పరమసుందరమేకదంతం.
సిద్ధిప్రదం గజముఖం సుముఖం శరణ్యం
శ్రేయస్కరం భువనమంగలమాదిదేవం.
యః శ్లోకపంచకమిదం పఠతి ప్రభాతే
భక్త్యా గృహీతచరణో గణనాయకస్య.
తస్మై దదాతి ముదితో వరదానదక్ష-
శ్చింతామణిర్నిఖిల- చింతితమర్థకామం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |