వక్రతుండ కవచం

మౌలిం మహేశపుత్రోఽవ్యాద్భాలం పాతు వినాయకః.
త్రినేత్రః పాతు మే నేత్రే శూర్పకర్ణోఽవతు శ్రుతీ.
హేరంబో రక్షతు ఘ్రాణం ముఖం పాతు గజాననః.
జిహ్వాం పాతు గణేశో మే కంఠం శ్రీకంఠవల్లభః.
స్కంధౌ మహాబలః పాతు విఘ్నహా పాతు మే భుజౌ.
కరౌ పరశుభృత్పాతు హృదయం స్కందపూర్వజః.
మధ్యం లంబోదరః పాతు నాభిం సిందూరభూషితః.
జఘనం పార్వతీపుత్రః సక్థినీ పాతు పాశభృత్.
జానునీ జగతాం నాథో జంఘే మూషకవాహనః.
పాదౌ పద్మాసనః పాతు పాదాధో దైత్యదర్పహా.
ఏకదంతోఽగ్రతః పాతు పృష్ఠే పాతు గణాధిపః.
పార్శ్వయోర్మోదకాహారో దిగ్విదిక్షు చ సిద్ధిదః.
వ్రజతస్తిష్ఠతో వాపి జాగ్రతః స్వపతోఽశ్నతః.
చతుర్థీవల్లభో దేవః పాతు మే భుక్తిముక్తిదః.
ఇదం పవిత్రం స్తోత్రం చ చతుర్థ్యాం నియతః పఠేత్.
సిందూరరక్తః కుసుమైర్దూర్వయా పూజ్య విఘ్నపం.
రాజా రాజసుతో రాజపత్నీ మంత్రీ కులం చలం.
తస్యావశ్యం భవేద్వశ్యం విఘ్నరాజప్రసాదతః.
సమంత్రయంత్రం యః స్తోత్రం కరే సంలిఖ్య ధారయేత్.
ధనధాన్యసమృద్ధిః స్యాత్తస్య నాస్త్యత్ర సంశయః.
ఐం క్లీం హ్రీం వక్రతుండాయ హుం.
రసలక్షం సదైకాగ్ర్యః షడంగన్యాసపూర్వకం.
హుత్వా తదంతే విధివదష్టద్రవ్యం పయో ఘృతం.
యం యం కామమభిధ్యాయన్ కురుతే కర్మ కించన.
తం తం సర్వమవాప్నోతి వక్రతుండప్రసాదతః.
భృగుప్రణీతం యః స్తోత్రం పఠతే భువి మానవః.
భవేదవ్యాహతైశ్వర్యః స గణేశప్రసాదతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

23.8K

Comments

4y52f

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |