గణనాయక పంచక స్తోత్రం

పరిధీకృతపూర్ణ- జగత్త్రితయ-
ప్రభవామలపద్మదినేశ యుగే.
శ్రుతిసాగర- తత్త్వవిశాలనిధే
గణనాయక భోః పరిపాలయ మాం.
స్మరదర్పవినాశిత- పాదనఖా-
గ్ర సమగ్రభవాంబుధి- పాలక హే.
సకలాగమమగ్న- బృహజ్జలధే
గణనాయక భోః పరిపాలయ మాం.
రుచిరాదిమమాక్షిక- శోభిత సు-
ప్రియమోదకహస్త శరణ్యగతే.
జగదేకసుపార- విధానవిధే
గణనాయక భోః పరిపాలయ మాం.
సురసాగరతీరగ- పంకభవ-
స్థితనందన- సంస్తుతలోకపతే.
కృపణైకదయా- పరభాగవతే
గణనాయక భోః పరిపాలయ మాం.
సురచిత్తమనోహర- శుభ్రముఖ-
ప్రఖరోర్జిత- సుస్మితదేవసఖే.
గజముఖ్య గజాసురమర్దక హే
గణనాయక భోః పరిపాలయ మాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |