గజానన స్తోత్రం

గణేశ హేరంబ గజాననేతి
మహోదర స్వానుభవప్రకాశిన్।
వరిష్ఠ సిద్ధిప్రియ బుద్ధినాథ
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
అనేకవిఘ్నాంతక వక్రతుండ
స్వసంజ్ఞవాసింశ్చ చతుర్భుజేతి।
కవీశ దేవాంతకనాశకారిన్
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
మహేశసూనో గజదైత్యశత్రో
వరేణ్యసూనో వికట త్రినేత్ర।
పరేశ పృథ్వీధర ఏకదంత
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
ప్రమోద మేదేతి నరాంతకారే
షడూర్మిహంతర్గజకర్ణ ఢుంఢే।
ద్వంద్వాగ్నిసింధో స్థిరభావకారిన్
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
వినాయక జ్ఞానవిఘాతశత్రో
పరాశరస్యాత్మజ విష్ణుపుత్ర।
అనాదిపూజ్యాఖుగ సర్వపూజ్య
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
వైరించ్య లంబోదర ధూమ్రవర్ణ
మయూరపాలేతి మయూరవాహిన్।
సురాసురైః సేవితపాదపద్మ
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
కరిన్ మహాఖుధ్వజ శూర్పకర్ణ
శివాజ సింహస్థ అనంతవాహ।
జయౌఘ విఘ్నేశ్వర శేషనాభే
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
అణోరణీయో మహతో మహీయో
రవీశ యోగేశజ జ్యేష్ఠరాజ।
నిధీశ మంత్రేశ చ శేషపుత్ర
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
వరప్రదాతరదితేశ్చ సూనో
పరాత్పర జ్ఞానద తారక్త్ర।
గుహాగ్రజ బ్రహ్మప పార్శ్వపుత్ర
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
సింధోశ్చ శత్రో పరశుప్రపాణే
శమీశపుష్పప్రియ విఘ్నహారిన్।
దూర్వాంకురైరర్చిత దేవదేవ
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
ధియః ప్రదాతశ్చ శమీప్రియేతి
సుసిద్ధిదాతశ్చ సుశాంతిదాతః।
అమేయమాయామితవిక్రమేతి
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
ద్విధాచతుర్థీప్రియ కశ్యపార్చ్య
ధనప్రద జ్ఞానప్రదప్రకాశ।
చింతామణే చిత్తవిహారకారిన్
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
యమస్య శత్రో అభిమానశత్రో
విధూద్భవారే కపిలస్య సూనో।
విదేహ స్వానంద అయోగయోగ
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
గణస్య శత్రో కమలస్య శత్రో
సమస్తభావజ్ఞ చ భాలచంద్ర।
అనాదిమధ్యాంత భయప్రదారిన్
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।
విభో జగద్రూప గణేశ భూమన్
పుష్టేః పతే ఆఖుగతేఽతిబోధ।
కర్తశ్చ పాలశ్చ తు సంహరేతి
వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |