గజానన నామావలి స్తోత్రం

ఓం గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః.ఓం గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః.మహాగణపతిర్లక్షప్రదః క్షిప్రప్రసాదనః.అమోఘసిద్ధిరమితో మంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః.సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః శివః.కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః.మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్.యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః.స్తుతో నామ్నాం సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః.నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే.నమో నమో విపులకరైకసిద్ధయే నమో నమః కరికలమాననాయ తే.కింకిణీగణరణితస్తవ చరణః ప్రకటితగురుమితిచారిత్రగణః.మదజలలహరికలితకపోలః శమయతు దురితంగణపతినృపనామా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |