గణపతి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

కృతా నైవ పూజా మయా భక్త్యభావాత్
ప్రభో మందిరం నైవ దృష్టం తవైకం|
క్షమాశీల కారుణ్యపూర్ణ ప్రసీద
సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత|
న పాద్యం ప్రదత్తం న చార్ఘ్యం ప్రదత్తం
న వా పుష్పమేకం ఫలం నైవ దత్తం|
గజేశాన శంభోస్తనూజ ప్రసీద
సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత|
న వా మోదకం లడ్డుకం పాయసం వా
న శుద్ధోదకం తేఽర్పితం జాతు భక్త్యా|
సుర త్వం పరాశక్తిపుత్ర ప్రసీద
సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత|
న యాగః కృతో నోపవాసశ్చతుర్థ్యాం
న వా తర్పనార్థం జలం చార్పితం తే|
విభో శాశ్వత శ్రేష్ఠదేవ ప్రసీద
సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత|
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో విఘ్నరాజ
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో లోకనాథ|
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో దేవముఖ్య
సమస్తాపరాధం క్షమస్వైకదంత|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |