గణేశ ఆర్తి

జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
మాతా జాకీ పార్వతీ పితా మహాదేవా.
పాన చఢేం ఫూల చఢేం ఔర చఢేం మేవా.
లడువన కా భోగ లగే సంత కరే సేవా.
ఏకదంత దయావంత చార భుజా ధారీ.
మస్తక సిందూర సోహే మూసే కీ సవారీ.
అంధన కో ఆంఖ దేత కోఢిన కో కాయా.
బాంఝన కో పుత్ర దేత నిర్ధన కో మాయా.
దీనన కీ లాజ రాఖో శంభు సుత వారీ.
కామనా కో పూరా కరో జగ బలిహారీ .
జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
సూరశ్యామ శరణ ఆయే సుఫల కీజే సేవా.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |