గణేశ ఆర్తి

జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
మాతా జాకీ పార్వతీ పితా మహాదేవా.
పాన చఢేం ఫూల చఢేం ఔర చఢేం మేవా.
లడువన కా భోగ లగే సంత కరే సేవా.
ఏకదంత దయావంత చార భుజా ధారీ.
మస్తక సిందూర సోహే మూసే కీ సవారీ.
అంధన కో ఆంఖ దేత కోఢిన కో కాయా.
బాంఝన కో పుత్ర దేత నిర్ధన కో మాయా.
దీనన కీ లాజ రాఖో శంభు సుత వారీ.
కామనా కో పూరా కరో జగ బలిహారీ .
జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
సూరశ్యామ శరణ ఆయే సుఫల కీజే సేవా.

Recommended for you

పార్వతీ ప్రణతి స్తోత్రం

పార్వతీ ప్రణతి స్తోత్రం

భువనకేలికలారసికే శివే ఝటితి ఝంఝణఝంకృతనూపూరే. ధ్వనిమయం భవబీజమనశ్వరం జగదిదం తవ శబ్దమయం వపుః. వివిధచిత్రవిచిత్రితమద్భుతం సదసదాత్మకమస్తి చిదాత్మకం. భవతి బోధమయం భజతాం హృది శివ శివేతి శివేతి వచోఽనిశం. జనని మంజులమంగలమందిరం జగదిదం జగదంబ తవేప్సితం. శివశివాత్మకతత్త

Click here to know more..

హరిహరపుత్ర అష్టక స్తోత్రం

హరిహరపుత్ర అష్టక స్తోత్రం

హరివరాసనం విశ్వమోహనం హరిదధీశ్వర- మారాధ్యపాదుకం. అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనం హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే. శరణకీర్తనం భక్తమానసం భరణలోలుపం నర్తనాలసం. అరుణభాసురం భూతనాయకం హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే. ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకం ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితం. ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియం

Click here to know more..

చందమామ - February - 1971

చందమామ - February - 1971

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |