ఋణహర గణేశ స్తోత్రం

ఓం సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం
లంబోదరం పద్మదలే నివిష్టం।
బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం
సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం॥
సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజితః ఫలసిద్ధయే।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
త్రిపురస్య వధాత్ పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
హిరణ్యకశ్యప్వాదీనాం వధార్థే విష్ణునార్చితః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
మహిషస్య వధే దేవ్యా గణనాథః ప్రపూజితః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
తారకస్య వధాత్పూర్వం కుమారేణ ప్రపూజితః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
భాస్కరేణ గణేశో హి పూజితశ్ఛవిసిద్ధయే।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
శశినా కాంతివృద్ధ్యర్థం పూజితో గణనాయకః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
పాలనాయ చ తపసాం విశ్వామిత్రేణ పూజితః।
సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥
ఇదం ఋణహరస్తోత్రం తీవ్రదారిద్ర్యనాశనం।
ఏకవారం పఠేన్నిత్యం వర్షమేకం సమాహితః।
దారిద్ర్యం దారుణం త్యక్త్వా కుబేరసమతాం వ్రజేత్॥
ఓం గణేశ ఋణం ఛింధి వరేణ్యం హుం నమః ఫట్ ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |