గణేశ్వర స్తుతి

శుచివ్రతం దినకరకోటివిగ్రహం
బలంధరం జితదనుజం రతప్రియం.
ఉమాసుతం ప్రియవరదం సుశంకరం
నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం.
వనేచరం వరనగజాసుతం సురం
కవీశ్వరం నుతివినుతం యశస్కరం.
మనోహరం మణిమకుటైకభూషణం
నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం.
తమోహరం పితృసదృశం గణాధిపం
స్మృతౌ గతం శ్రుతిరసమేకకామదం.
స్మరోపమం శుభఫలదం దయాకరం
నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం.
జగత్పతిం ప్రణవభవం ప్రభాకరం
జటాధరం జయధనదం క్రతుప్రియం
నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం.
ధురంధరం దివిజతనుం జనాధిపం
గజాననం ముదితహృదం ముదాకరం.
శుచిస్మితం వరదకరం వినాయకం
నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

49.6K

Comments

xub3a

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |