గణేశ పంచాక్షర స్తోత్రం

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా।
అగజాననపద్మార్కం గజాననమహర్నిశం।
అనేకదం తం భక్తానామేకదంతముపాస్మహే।
గౌరీసుపుత్రాయ గజాననాయ
గీర్వాణముఖ్యాయ గిరీశజాయ।
గ్రహర్క్షపూజ్యాయ గుణేశ్వరాయ
నమో గకారాయ గణేశ్వరాయ।
నాదస్వరూపాయ నిరంకుశాయ
నంద్యప్రశస్తాయ నృతిప్రియాయ।
నమత్సురేశాయ నిరగ్రజాయ
నమో ణకారాయ గణేశ్వరాయ।
వాణీవిలాసాయ వినాయకాయ
వేదాంతవేద్యాయ పరాత్పరాయ।
సమస్తవిద్యాఽఽశువరప్రదాయ
నమో వకారాయ గణేశ్వరాయ।
రవీందుభౌమాదిభిరర్చితాయ
రక్తాంబరాయేష్టవరప్రదాయ।
ఋద్ధిప్రియాయేంద్రజయప్రదాయ
నమోఽస్తు రేఫాయ గణేశ్వరాయ।
యక్షాధినాథాయ యమాంతకాయ
యశస్వినే చామితకీర్తితాయ।
యోగేశ్వరాయార్బుదసూర్యభాయ
నమో గకారాయ గణేశ్వరాయ।
గణేశపంచాక్షరసంస్తవం యః
పఠేత్ ప్రియో విఘ్నవినాయకస్య।
భవేత్ స ధీరో మతిమాన్ మహాంశ్చ
నరః సదా భక్తగణేన యుక్తః।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |