సంకట నాశన గణపతి స్తోత్రం

 

Sankata Nashana Ganesha Stotram

ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం।
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యమాయు:కామార్థసిద్ధయే।
ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం।
తృతీయం కృష్ణపింగగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం।
లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ।
సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం।
నవమం భాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం।
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం।
ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం య: పఠేన్నర:।
న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరం పరం।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం।
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థీ లభతే గతిం।
జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసై: ఫలం లభేత్।
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయ:।
అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా య: సమర్పయేత్।
తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదత:।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

భయహారక శివ స్తోత్రం

భయహారక శివ స్తోత్రం

వ్యోమకేశం కాలకాలం వ్యాలమాలం పరాత్పరం| దేవదేవం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం| శూలహస్తం కృపాపూర్ణం వ్యాఘ్రచర్మాంబరం శివం| వృషారూఢం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం| అష్టమూర్తిం మహాదేవం విశ్వనాథం జటాధరం| పార్వతీశం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం| సురాసురైశ్చ య

Click here to know more..

కాలభైరవ స్తుతి

కాలభైరవ స్తుతి

ఖడ్గం కపాలం డమరుం త్రిశూలం హస్తాంబుజే సందధతం త్రిణేత్రం. దిగంబరం భస్మవిభూషితాంగం నమామ్యహం భైరవమిందుచూడం. కవిత్వదం సత్వరమేవ మోదాన్నతాలయే శంభుమనోఽభిరామం. నమామి యానీకృతసారమేయం భవాబ్ధిపారం గమయంతమాశు. జరాదిదుఃఖౌఘ- విభేదదక్షం విరాగిసంసేవ్య- పదారవిందం. నరాధిపత్వ

Click here to know more..

పాంచజన్యం

పాంచజన్యం

మీరు పాంచజన్యం గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న అన్నీ విషయాలు

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |