గణేశ పంచచామర స్తోత్రం

లలాటపట్టలుంఠితామలేందురోచిరుద్భటే
వృతాతివర్చరస్వరోత్సరరత్కిరీటతేజసి.
ఫటాఫటత్ఫటత్స్ఫురత్ఫణాభయేన భోగినాం
శివాంకతః శివాంకమాశ్రయచ్ఛిశౌ రతిర్మమ.
అదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజాభుజంగఫూత్కృతీ-
ర్నిజాంకమానినీషతో నిశమ్య నందినః పితుః.
త్రసత్సుసంకుచంతమంబికాకుచాంతరం యథా
విశంతమద్య బాలచంద్రభాలబాలకం భజే.
వినాదినందినే సవిభ్రమం పరాభ్రమన్ముఖ-
స్వమాతృవేణిమాగతాం స్తనం నిరీక్ష్య సంభ్రమాత్.
భుజంగశంకయా పరేత్యపిత్ర్యమంకమాగతం
తతోఽపి శేషఫూత్కృతైః కృతాతిచీత్కృతం నమః.
విజృంభమాణనందిఘోరఘోణఘుర్ఘురధ్వని-
ప్రహాసభాసితాశమంబికాసమృద్ధివర్ధినం.
ఉదిత్వరప్రసృత్వరక్షరత్తరప్రభాభర-
ప్రభాతభానుభాస్వరం భవస్వసంభవం భజే.
అలంగృహీతచామరామరీ జనాతివీజన-
ప్రవాతలోలితాలకం నవేందుభాలబాలకం.
విలోలదుల్లలల్లలామశుండదండమండితం
సతుండముండమాలివక్రతుండమీడ్యమాశ్రయే.
ప్రఫుల్లమౌలిమాల్యమల్లికామరందలేలిహా
మిలన్ నిలిందమండలీచ్ఛలేన యం స్తవీత్యమం.
త్రయీసమస్తవర్ణమాలికా శరీరిణీవ తం
సుతం మహేశితుర్మతంగజాననం భజామ్యహం.
ప్రచండవిఘ్నఖండనైః ప్రబోధనే సదోద్ధురః
సమర్ద్ధిసిద్ధిసాధనావిధావిధానబంధురః.
సబంధురస్తు మే విభూతయే విభూతిపాండురః
పురస్సరః సురావలేర్ముఖానుకారిసింధురః.
అరాలశైలబాలికాఽలకాంతకాంతచంద్రమో-
జకాంతిసౌధమాధయన్ మనోఽనురాధయన్ గురోః.
సుసాధ్యసాధవం ధియాం ధనాని సాధయన్నయ-
నశేషలేఖనాయకో వినాయకో ముదేఽస్తు నః.
రసాంగయుంగనవేందువత్సరే శుభే గణేశితు-
స్తిథౌ గణేశపంచచామరం వ్యధాదుమాపతిః.
పతిః కవివ్రజస్య యః పఠేత్ ప్రతిప్రభాతకం
స పూర్ణకామనో భవేదిభాననప్రసాదభాక్.
ఛాత్రత్వే వసతా కాశ్యాం విహితేయం యతః స్తుతిః.
తతశ్ఛాత్రైరధీతేయం వైదుష్యం వర్ద్ధయేద్ధియా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.5K

Comments

y24zn

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |