వక్రతుండ స్తవం

నమస్తుభ్యం గణేశాయ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినే.
యస్యాగస్త్యాయతే నామ విఘ్నసాగరశోషణే.
నమస్తే వక్రతుండాయ త్రినేత్రం దధతే నమః.
చతుర్భుజాయ దేవాయ పాశాంకుశధరాయ చ.
నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ బ్రహ్మాకారశరీరిణే.
బ్రహ్మణే బ్రహ్మదాత్రే చ గణేశాయ నమో నమః.
నమస్తే గణనాథాయ ప్రలయాంబువిహారిణే.
వటపత్రశయాయైవ హేరంబాయ నమో నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |