ఏకదంత గణేశ స్తోత్రం

గృత్సమద ఉవాచ -
మదాసురః ప్రణమ్యాదౌ పరశుం యమసన్నిభం .
తుష్టావ వివిధైర్వాక్యైః శస్త్రం బ్రహ్మమయం భయాత్ ..1..

మదాసుర ఉవాచ -
నమస్తే శస్త్రరాజాయ నమస్తే పరశో మహన్ .
తేజఃపుంజమయాయైవ కాలకాలాయ తే నమః ..2..

ఏకదంతస్య యద్వీర్యం స్వధర్మస్థాపనాత్మకం .
త్వమేవ నాత్ర సందేహో రక్ష మాం శరణాగతం ..3..

అతస్త్వాం ప్రణమామ్యేవ జ్యోతీరూపం మహాద్భుతం .
రక్ష మాం భయభీతం వై శరణాగతవత్సల ..4..

కాలరూపస్త్వమేవేహ మహాప్రలయసూచకః .
కః సమర్థశ్చ తే వేగసహనే దేహధారకః ..5..

నమస్తే ఏకదంతాయ మాయామాయికరూపిణే .
సదా బ్రహ్మమయాయైవ గణేశాయ నమో నమః ..6..

మూషకారూఢరూపాయ మూషకధ్వజినే నమః .
సర్వత్ర సంస్థితాయైవ బంధహీనాయ తే నమః ..7..

చతుర్బాహుధరాయైవ లంబోదర సురూపిణే .
నాభిశేషాయ వై తుభ్యం హేరంబాయ నమో నమః ..8..

చింతామణిధరాయైవ చిత్తస్థాయ గజానన .
నానాభూషణయుక్తాయ గణాధిపతయే నమః ..9..

అనంతవిభవాయైవానంతమాయాప్రచాలక! .
భక్తానందప్రదాత్రే తే విఘ్నేశాయ నమో నమః ..10..

యోగినాం యోగదాత్రే తే యోగానాం పతయే నమః .
యోగాకారస్వరూపాయ హ్యేకదంతప్రధారిణే ..11..

మాయాకారం శరీరం తే ఏకశబ్దః ప్రకథ్యతే .
దంతః సత్తామయస్తత్ర మస్తకస్తే నమో నమః ..12..

మాయాసత్తావిహీనస్త్వం తయోర్యోగధరస్తథా .
కస్త్వాం స్తోతుం సమర్థః స్యాదతస్తే వై నమో నమః ..13..

శరణాగతపాలాయ శరణాగతవత్సల .
పునః పునః సిద్ధిబుద్ధిపతే తుభ్యం నమో నమః ..14..

రక్ష మామేకదంతస్త్వం శరణాగతమంజసా .
భక్తం భావేన సంప్రాప్తం సంసారాత్తారయస్వ చ ..15..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |