గణరాజ స్తోత్రం

సుముఖో మఖభుఙ్ముఖార్చితః సుఖవృద్ధ్యై నిఖిలార్తిశాంతయే.
అఖిలశ్రుతిశీర్షవర్ణితః సకలాద్యః స సదాఽస్తు మే హృది.
ప్రణవాకృతిమస్తకే నయః ప్రణవో వేదముఖావసానయోః.
అయమేవ విభాతి సుస్ఫుటం హ్యవతారః ప్రథమః పరస్య సః.
ప్రథమం గుణనాయకో బభౌ త్రిగుణానాం సునియంత్రణాయ యః.
జగదుద్భవపాలనాత్యయేష్వజవిష్ణ్వీశసురప్రణోదకః.
విధివిష్ణుహరేంద్రదేవతాదిగణానాం పరిపాలనాద్విభుః.
అపి చేంద్రియపుంజచాలనాద్గణనాథః ప్రథితోఽర్థతః స్ఫుటం.
అణిమాముఖసిద్ధినాయకా భజతః సాధయతీష్టకామనాః.
అపవర్గమపి ప్రభుర్ధియో నిజదాసస్య తమో విహృత్య యః.
జననీజనకః సుఖప్రదో నిఖిలానిష్టహరోఽఖిలేష్టదః.
గణనాయక ఏవ మామవేద్రదపాశాంకుశమోదకాన్ దధత్.
శరణం కరుణార్ణవః స మే శరణం రక్తతనుశ్చతుర్భుజః.
శరణం భజకాంతరాయహా శరణం మంగలమూర్తిరస్తు మే.
సతతం గణనాయకం భజే నవనీతాధికకోమలాంతరం.
భజనాద్భవభీతిభంజనం స్మరణాద్విఘ్ననివారణక్షమం.
అరుణారుణవర్ణరాజితం తరుణాదిత్యసమప్రభం ప్రభుం.
వరుణాయుధమోదకావహం కరుణామూర్తిమహం ప్రణౌమి తం.
క్వ ను మూషకవాహనం ప్రభుం మృగయే త్వజ్ఞతమోఽవనీతలే.
విబుధాస్తు పితామహాదయస్త్రిషు లోకేష్వపి యం న లేభిరే.
శరణాగతపాలనోత్సుకం పరమానందమజం గణేశ్వరం.
వరదానపటుం కృపానిధిం హృదయాబ్జే నిదధామి సర్వదా.
సుముఖే విముఖే సతి ప్రభౌ న మహేంద్రాదపి రక్షణం కదా.
త్వయి హస్తిముఖే ప్రసన్నతాఽభిముఖేనాపి యమాద్భయం భవేత్.
సుతరాం హి జడోఽపి పండితః ఖలు మూకోఽప్యతివాక్పతిర్భవేత్.
గణరాజదయార్ద్రవీక్షణాదపి చాజ్ఞః సకలజ్ఞాతామియాత్.
అమృతం తు విషం విషం సుధా పరమాణుస్తు నగో నగోఽప్యణుః.
కులిశం తు తృణం తృణం పవిర్గణనాథాశు తవేచ్ఛయా భవేత్.
గతోఽసి విభో విహాయ మాం నను సర్వజ్ఞ న వేత్సి మాం కథం.
కిము పశ్యసి విశ్వదృఙ్ న మాం న దయా కిమపి తే దయానిధే .
అయి దీనదయాసరిత్పతే మయి నైష్ఠుర్యమిదం కుతః కృతం.
నిజభక్తిసుధాలవోఽపి యన్న హి దత్తో జనిమృత్యుమోచకః.
నితరాం విషయోపభోగతః క్షపితం త్వాయురమూల్యమేనసా.
అహహాజ్ఞతమస్య సాహసం సహనీయం కృపయా త్వయా విభో.
భగవన్నహి తారకస్య తే వత మంత్రస్య జపః కృతస్తథా.
న కదైకధియాపి చింతనం తవ మూర్తేస్తు మయాతిపాప్మనా.
భజనం న కృతం సమర్చనం తవ నామస్మరణం న దర్శనం.
హవనం ప్రియమోదకార్పణం నవదూర్వా న సమర్పితా మయా.
నచ సాధుసమాగమః కృతస్తవ భక్తాశ్చ మయా న సత్కృతాః.
ద్విజభోజనమప్యకారి నో వత దౌరాత్మ్యమిదం క్షమస్వ మే.
న విధిం తవ సేవనస్య వా నచ జానే స్తవనం మనుం తథా.
కరయుగ్మశిరఃసుయోజనం తవ భూయాద్గణనాథపూజనం.
అథ కా గణనాథ మే గతిర్నహి జానే పతితస్య భావినీ.
ఇతి తప్తతనుం సదాఽవ మామనుకంపార్ద్రకటాక్షవీక్షణైః.
ఇహ దండధరస్య సంగమేఽఖిలధైర్యచ్యవనే భయంకరే.
అవితా గణరాజ కో ను మాం తనుపాతావసరే త్వయా వినా.
వద కం భవతోఽన్యమిష్టదాచ్ఛరణం యామి దయాధనాదృతే.
అవనాయ భవాగ్నిభర్జితో గతిహీనః సుఖలేశవర్జితః.
శ్రుతిమృగ్యపథస్య చింతనం కిము వాచోఽవిషయస్య సంస్తుతిం.
కిము పూజనమప్యనాకృతేరసమర్థో రచయామి దేవతే.
కిము మద్వికలాత్స్వసేవనం కిము రంకాదుపచారవైభవం.
జడవాఙ్మతితో నిజస్తుతిం గణనాథేచ్ఛసి వా దయానిధే.
అధునాపి చ కిం దయా న తే మమ పాపాతిశయాదితీశ చేత్.
హృదయే నవనీతకోమలే న హి కాఠిన్యనివేశసంభవః.
వ్యసనార్దితసేవకస్య మే ప్రణతస్యాశు గణేశ పాదయోః.
అభయప్రదహస్తపంకజం కృపయా మూర్ధ్ని కురుష్వ తావకం.
జననీతనయస్య దృక్పథం ముహురేతి ప్రసభం దయార్ద్రధీః.
మమ దృగ్విషయస్తథైవ భో గణనాథాశు భవనుకంపయా.
గజరాజముఖాయ తే నమో మృగరాజోత్తమవాహనాయ తే.
ద్విజరాజకలాభృతే నమో గణరాజాయ సదా నమోఽస్తు తే.
గణనాథ గణేశ విఘ్నరాట్ శివసూనో జగదేకసద్గురో.
సురమానుషగీతమద్యశః ప్రణతం మామవ సంసృతేర్భయాత్.
జయ సిద్ధిపతే మహామతే జయ బుద్ధీశ జడార్తసద్గతే.
జయ యోగిసమూహసద్గురో జయ సేవారత కల్పనాతరో.
తనువాగ్ హృదయైరసచ్చ సద్యదనస్థాత్రితయే కృతం మయా.
జగదీశ కరిష్యమాణమప్యఖిలం కర్మ గణేశ తేఽర్పితం.
ఇతి కృష్ణముఖోద్గతం స్తవం గణరాజస్య పురః పఠేన్నరః.
సకలాధివివర్జితో భవేత్సుతదారాదిసుఖీ స ముక్తిభాక్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |