గణేశ శతక స్తోత్రం

సత్యజ్ఞానానందం గజవదనం నౌమి సిద్ధిబుద్ధీశం.
కుర్వే గణేశశతకం కుజుకేనాహం స్వబుద్ధిశుద్ధయర్థం.
దిఙ్మాత్రేణ గణపతేర్గుణగణవిభవాదివర్ణనారూపం.
ప్రాయో వైనాయకకృతివిదితమతపక్రియావివృతిపూర్వం.
యద్యపి మందమతిరహం గుణలవమవగంతుమతితరాం నాలం.
ప్రయతే తథాపి వదితుం లంబోదర తే దయావలంబేన.
జగతః సర్గాదాద్యాత్ ప్రాగప్యేకస్త్వమేవ భాసి విభో.
తస్మాద్గణప భవంతం నిఖిలనిదానం గదంతి నిగమాంతాః.
త్వమతో మాయాతీతం సకలజగత్కల్పనాద్యధిష్ఠానం.
అద్వైతసీమభూతం వాఙ్మానసాగోచరం పరం బ్రహ్మ.
సగుణబ్రహ్మాత్మానో గణపతిశివశక్తికేశవార్కా యే.
తేషాం కారణమాహుః శుద్ధాద్వైతానుగా యమాత్మానం.
యః సర్వవేదవేద్యస్తత్త్వమసిపదాద్యతీతరూపో యః.
యో యోగివృందమృగ్యః పరమాత్మానం తమాశ్రయే నిత్యం.
యత్పూర్ణయోగలభ్యం భూమాత్మకమామనంతి గాణపతాః.
శుద్ధం స్వమహిమసంస్థం బ్రహ్మాస్మిన్ మే మనః సదా స్మరతాం.
భూమా బ్రహ్మైతత్ తే షష్ఠం గణపం చ పంచమం ప్రాహుః.
తుర్యం గణేశమస్య హి కార్యాన్ సగుణాత్మనోఽపి తాన్ పంచ.
తత్రోపాసనకాండే పరకాష్ఠాభూతమసిపదార్థమయం.
స్వానందం బ్రహ్మైతద్గజవదనమహం భజే జగద్వంద్యం.
గాణపతపుంగవాః కిల పాదమయాన్యస్య పంచమస్యాహుః.
శైవాద్వైతాదీనాం ముఖ్యబ్రహ్మాణి యాని చత్వారి.
అవ్యాకృతం తురీయం బ్రహ్మ త్రిగుణాత్మకం గుగణేశాఖ్యం.
విద్యాత్మకం గణపతే సతతం దూరీకరోతు మమ దురితం.
యస్య హి నాభిర్బ్రహ్మా వదనం విష్ణుశ్చ లోచనం రుద్రః.
శక్తిశ్చ వామపార్శ్వం దక్షిణమర్కోఽస్మితామయస్త్వాత్మా.
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తబ్రహ్మ త్రిగుణాత్మకం చ యత్ప్రోక్తం.
వ్యాకృతమావిద్యకమపి తదపి వ్యక్తం చకాస్తు మే చిత్తే.
బ్రహ్మ స్వానందాత్మకవిద్యాఽవిద్యాత్మకప్రభేదేన.
భూమబ్రహ్మ చతుష్పాత్ ప్రకాశతాం మేఽనిశం హృదాకాశే.
మాయాసమరసయుక్తం శాంతిగతం నిష్కలం పరం జ్యోతిః.
యద్బ్రహ్మ పాదరూపం గాణేశాద్వైతలక్ష్యభూతమసి.
యో బ్రహ్మపాద ఆద్యః సంయోగాయోగపాదయుగయుక్తః
తౌ పాదావప్యుదితావధ్యారోపాపవాదపరకాష్ఠే.
సదసత్సహజసమాత్మకచతుర్విధానందపాదరూపస్త్వం
రవిశక్తీశహరీణాం సంఘాతస్త్వం శ్రుతోఽసి గణరాజ.
బిందుః సోఽహంబోధః సాంఖ్యశ్చేతి ప్రసిద్ధభేదయుతః.
విద్యాపాదోఽపి త్వం యోగిసమాధౌ గృహీతసువిశేషః.
తుర్యావిద్యాపాదస్త్వమేవ సత్యానృతో జగద్రూపః.
స విరాట్ హిరణ్యగర్భావీశగుణేశావితి ప్రభేదయుతః.
బ్రహ్మాంశస్థితిభేదాః సర్వే చైతే స్ఫురంతు మమ చిత్తే.
ప్రాయోఽసంప్రజ్ఞాతసమాధిజ్ఞేయా గణేశ కరుణాబ్ధే.
సిద్ధిర్బుద్ధిశ్చేతి ద్విధా హి వైనాయకీ మహామాయా.
లోకైకనాయికా సా తదుపాధివశాత్ కిలాసి బహుధా త్వం.
ఏవం మాయోపాధికపరాత్మరూపం హి పంచధా భిన్నం.
తదదస్థాగుణభేదాన్నీరూపస్యాపి తే సమామ్నాతం.
సద్బ్రహ్మ కిల ప్రథమం సకలజగద్వీజభూతరూపం త్వం.
మూర్తిం వినాయక ఇతి స్వేచ్ఛావశతో గణేశ గృహ్ణాసి.
బీజస్య భూమిరూపా కేవలమాయాద్వితీయమూర్తిస్తే.
వర్తయతి కృత్యమఖిలం భువనేశీ సా శివో పరాశక్తిః.
మాయేశం తు తృతీయం రవిమండలగం హిరణ్మయం పురుషం.
త్వామామనంతి వేదా హ్యనవరతం కాలచక్రనేతారం.
ఉపహితతురీయమూర్తిర్మాయాయుక్తః పరః శివో గిరీశః.
కల్పాంతకాలరూపీ త్వమేవ సర్వం చ సంజరీహర్షి.
మాయామయో హి విష్ణుర్మాయోపాధేశ్చ పంచమీ మూర్తిః.
సోఽపి త్వమేవ నిఖిలం లోకం పాలయసి లీలయా సతతం.
ఏవం మాయావశతో రవిశివశక్త్యాదినామపంచకభాక్.
దిశతు మదీప్సితమఖిలం శుద్ధబ్రహ్మాత్మకం భవద్రూపం.
మాయాబద్ధః షష్ఠః ప్రథమశరీరీ హిరణ్యగర్భస్త్వం.
తత్తత్కర్మానుగుణం కరోషి సర్గం సమస్తలోకస్య.
ప్రాక్ పద్మాసనరూపగ్రహణాద్భవతోఽప్యుపాధితో భిన్నాః.
ఏతాశ్చ సగుణమూర్తీరాలంబ్య మతాని పంచ జాతాని.
ఏతే హి పంచ దేవాః స్వస్వాధారేషు సంతి సర్వత్ర.
వర్ణస్వధర్మవిభవాత్తేజోరూపాస్త్రివర్ణ దేహేషు.
గాయత్రీగ్రహణేన హి తత్తతేజో విశేషతో భాతి.
తత్తజ్జాతిగుణా అప్యుత్కృష్టత్వేన తేన జాయంతే.
మూలాధారే గణపో మణిపూరే హరిరనాహతే శంభుః.
రాజతి రవిర్విశుద్ధౌ బ్రహ్మసురంధ్ర శివా పరా శక్తిః.
అపి చ షడాధారేషు ప్రాప్యైవం ధ్యానయోగచిత్తలయౌ.
ముక్తా భవంతి తస్మాత్ పంచాయతనార్చనేఽతిహర్షస్తే.
గణపతిపంచాయతనం పంచాయతనం రవీశ్వరాదీనాం.
యద్వా తద్వా కృతమపి పూజావిషయేఽతిమాత్రతృప్తిస్తే.
ప్రాసాదశుద్ధపూజా అత ఏవ విహాయ పంచదేవానాం.
పంచాయతనసపర్యాం సగుణసమష్టయర్చనాం వదంతి బుధాః.
హర్యాదిగణేశాంతాః పంచైతా బ్రహ్మమూర్తయో మునిభిః.
అత ఏవ ప్రణవస్య చ గాయత్ర్యాశ్చాపి దేవతాః ప్రోక్తాః.
వ్యాచక్షతే హి ఋషయో గాయత్ర్యాః పంచదేవతాపరాం.
ప్రణవస్యాపి తథైవ ప్రపంచయంతి స్మ పంచధాప్యర్థాన్.
అత ఏషాం పంచానాం బ్రహ్మత్వనిరూపణే నిష్ణాతాః.
ఉత్తరమీమాంసాః షట్ శుద్ధాద్వైతేన తేనిరే మునయః.
ప్రతిపాదయంతి చైతే యద్యప్యాపాతతో విభిన్నాన్ వై.
సర్వేషాం హి ఋషీణాం ప్రాయస్త్వయ్యేవ పరమతాత్పర్యం.
ఏతే పంచ మతస్థా భవతః సర్వేషు పూర్వపూజ్యత్వం.
విగ్నాధిపత్యమంగీకుర్వంతి యతో గణాధిపత్యం చ.
భూగతబీజాది యథా పాదపరూపేణ జాయతే జగతి.
బ్రహ్మైవ బీజభూతం ప్రకృతిః పృథివీ తయా హి సంయోగాత్.
కారణసూక్ష్మస్థూలప్రపంచరూపేణ జాయతే క్రమశః.
మూలం గణపతిరూపం ప్రపశ్చరూపస్య పాదపస్యైవం.
బుద్ధిః సిద్ధిశ్చ ఫలే మూలం గణపోఽస్య విశ్వరూపతరోః.
శాఖాః కేశాః కందం త్వర్కోఽఖిలమూలముచ్యసేఽతస్త్వం.
సూలే జలసేకాత్ కిల తరుపత్రఫలాదయోఽపి వర్ధంతే.
తవ పూజయా గణపతే రవిశివశక్త్యాదయోఽపి తృప్యంతి.
ఏవం సగుణబ్రహ్మవ్యపదేశవతాం చ పంచ దేవానాం.
పూర్ణకలాంశాంశాంశావతారరూపాశ్చ మూర్తయోఽనంతాః.
భవతః కతిపయమూర్తీరావిర్భావావతారతారముఖాః.
వైనాయకమతవిదితప్రక్రియయైవ బ్రవీమి హేరంబ.
సత్యం జ్ఞానమనంతం జ్యోతీరూపం చ నిర్గుణం బ్రహ్మ.
ఏతన్నిర్వ్యాపారం గజపదవాచ్యం లయాదిహేతుత్వాత్.
యోగీంద్రా గచ్ఛంతి హి సమాధినాత్రేతి గః స్మృతో మునిభిః.
ప్రణవాత్మకజగదస్మాజ్జాయత ఇతి జః స్మృతిప్రతీతార్థః.
గశ్వాసౌ జశ్చేతి వ్యుత్పాదయతి స్మృతిర్హి గజశబ్దం.
ఏష ప్రతిపదాయతి ప్రభవాప్యయకారణం పరం బ్రహ్మ.
మూలప్రకృతిస్త్రిగుణా శుక్తౌ రజతం యథా తతో జాతా.
తద్గతచిత్ప్రతిబింబం సగుణబ్రహ్మేతి కీర్తితం మునిభిః.
ఓంకారబ్రహ్మేతి చ నర ఇతి నామ్నీ ప్రకీర్తితే తస్య.
సకలజ్యోతీరూపం సగుణస్యోక్తం హి తత్త్వవిద్వద్భిః.
మూలావిద్యాగతనరమద్వైతబ్రహ్మరూపమపి బిభ్రత్.
నిర్గుణసగుణజ్యోతీరూముభయథా తృతీయమప్యుక్తం.
అద్వైత ఇతి సదాత్మేత్యామ్నాయంతే తథా మహావాక్యాః.
ఇత్యుక్తాని క్రమతో నామాన్యేషాం స్మృతీతిహాసాదౌ.
నరవాచ్యసకలరూపో గజవాచ్యో నిష్కలస్వరూపస్త్వం.
విగ్నేశ సకలనిష్కలరూపమహావాక్యమూర్తిధారీ త్వం.
ఓం తత్సదితి హి భేదాద్బ్రహ్మ ప్రోక్తం త్రిధా సుధీభిరపి.
ప్రథితం మూర్తమర్మ్తం మూర్తామూర్తం త్రిధా తదేవమపి.
నామాంతరాణి సర్వాణ్యేతాన్యుదితాని వేదశీర్షేషు.
కమలావల్లభ భవతః పూర్వోక్తత్రివిధరూపధారయితుః.
అపి చాన్యాని గణపతే నామాని సహస్రశః ప్రసిద్ధాని.
కర్మజ్ఞానోపాసనకాండేషు పృథగ్వినాయకాదీని.
నిర్గుణరూపధ్యానం న సాధకాలా ప్రసిధ్యతి క్షిప్రం.
తదనుగ్రహాయ ధరసే ధీపరిపాకానురూపరూపాణి.
మందాధికారిణామపి యథా రుచిః స్యాత్తదానుగుణ్యేన.
విగ్రహవరా గృహీతాః సర్వే తే మాం సదానుగృహ్ణంతు.
కైలాసే వైకుంఠే హిరణ్మయపురే చ యా మణిద్వీపే.
పూజ్యంతేఽనయస్మిన్ వా సర్వా మూర్తీశ్చ తాస్తవోపాసే.
అష్టోత్తరం శతం వా సహస్రమత్యష్ట మధికా శ్చ మూర్తయో వా తే.
ముఖ్యత్వేన ఖ్యాతాః ఖేలంత్వఖిలాః సదా మమ స్వాంతే.
కాశ్చన పత్నీహీనా బహుశక్తియుతాశ్చ మూర్తయః కాశ్విత్.
పాంత్వేకదంత భవతోఽప్యేకత్యష్టాదిశక్తయః సర్వాః.
బహుఫలపుష్పమహీ రుహనికరారామం నిఘాటితకవాటం.
ఆరామేశసమీపే నిష్ఠన్ కృత్వాహ్యారామేశితృసవిధే యథోపవనపాలః.
నోద్ధాటయతి కవాటం స్వామ్యాదేశం వినా ప్రవేశాయ.
తద్వన్నోద్ఘాటయతి స్వాధిష్ఠానాది నిజకవాటాని.
సర్వశరీరిశరీరే మూలాధారస్థితా హి కుండలినీ.
ఆవృత్య షడాధారాన్ మృద్భాండమివాస్తి మూలవహ్నేర్యా.
యద్వచ్ఛమీద్రుమేఽగ్నిస్తద్వన్మూలానలే భవాన గణేశోఽస్తి.
తత్రత్యసిద్ధిబుద్ధథాద్ధి యుతభవదాజ్ఞాం గణపాజ్ఞాం వినా కదాచిదపి.
యది తవ పూజా క్రియతే వినాయకోద్ఘాటితాః షడాధారాః.
అత ఏవ పూర్వపూజ్యః సర్వా కర్మా స్మ్భేత్వమేవ దేవాద్యైః.
శుక్లాంబరేతిమంత్రం ప్రోచ్చార్య చతుర్ముఖాదయోఽపి త్వాం.
శ్వేతవినాయకమూర్తిం ధ్యాత్వా కుర్వంతి కుట్టనం ముష్టయా.
సర్వశరీరిశిరస్థా మూర్ధని కరకుట్టనాత్ సుధా గలితా.
పతతి సుషుమ్నానాడిద్వారా మూలాదుపర్యుపోద్గతయా.
సిద్ధథా బుద్ధథా చ యుతే మూలాధారస్థగణపతౌ భవతి.
తేన ప్రసీదతి భవాన్ కరోతి కర్మార్హమంతరాత్మానం.
తాదృశకుట్టనతుష్టం శ్వేతవినాయకమనారతం కలయే.
పీయూషమథనసమయే పురుహూతముఖైశ్చ పూజితో యోఽభూత్.
భవతస్తేజోరూపం నరామరాద్యైర్న శక్యతే ద్రష్టుం.
అత ఏవ నయనవిషయం గృహ్ణాసి త్వం గజాననశరీరం.
నృగజాత్మకరూపత్వాన్నిర్గుణసగుణస్వరూపవత్త్వాచ్చ.
హేలంబోదర స్యాదేకదంత భవతో గజాననాఖ్యా సువిశ్రుతామ్నాయే.
గజపదవాచ్యం హి ముఖం ప్రథమం కార్యం హి యస్య దేవస్య.
అత ఏవ వా స కథితో గజముఖనామేతి మన్వతే మునయః.
త్యక్త్వా మాయావదనం గజవదనం నిర్గుణం దధౌ దేవః.
యో లీలయా గణేశస్తం త్వాం శరణం సదా ప్రపత్యేఽహం.
విగతో నాయక ఇతి సా వినాయకాఖ్యా శ్రుతౌ సమామ్నాతా.
సర్వేషాం హి విశేషాన్నాయక ఇత్యప్యభిప్రయంత్యర్థం.
విగ్నోఽభిహితో జగతాం సామర్థ్యస్య హి విశేషతో హననాత్.
ఉక్తః స ఏవ కాలస్తన్నాథత్వాత్ త్వమేవ విఘ్నేశః.
జీవేశ్వరా హి వశగా భవంతి కాలాత్మనః పరేశస్య.
తదధీశ్వరస్య భవతో విగ్నేశత్వే కిమస్తి వక్తవ్యం.
సర్వబ్రహ్మాండానాం స్వతంత్రదేవో వినాయకో రాజా .
రాజప్రతినిధిరర్కః సహాయభూతా శివా మహారాజ్ఞీ.
సృష్టిస్థితిసంహారాన్ కర్తారో ధాతృహరిగిరీశాశ్చ.
రాజ్యాధికారసచివాః సంతి భవానీ దివాకరాద్యాశ్చ.
యద్రాజ్యరక్షణాయైతత్సేనాపతితాం గుహో మహాసేనః.
తజ్జ్యేష్టరాజనామా గజాననోఽభూదితీరితం మునిభిః.
యస్య జ్యేష్ఠాభావాజ్యేష్ఠత్వాదపి చ రాజభావవతాం.
తజ్జ్యేష్ఠరాజనామ ప్రోక్తం స సదా విరాజతాం చిత్తే.
యస్యోదరమవలంబశ్వరాచరాణాం హి సర్వజంతూనాం.
మాతాపితరావపి ప్రలయే స్థిత్యాదావపి జన్మాదావపి
యః సదైవ లంబోదరం తమవలంబే.
శూర్పస్తుషమివ కలుషం నిరస్యతీత్యస్య.
విగలితరజస్తమోమలమతిపూతం మాం కరోతు స గణేశః.
బ్రహ్మాత్మమస్తకత్వాత్ కంఠాధో మాయికస్వరూపత్వాత్.
వక్రం దేహవిలక్షణమస్య తు తుండం స వక్రతుండోఽతః.
మాయావాచక ఏకః దంతః సత్తాత్మవాచకశ్చ తయోః.
యోగో గణేశ ఇత్యత ఉక్తోఽసావేకదంతామ్నాపి.
బ్రహ్మాత్మనాం పతిత్వాన్మాయాగౌరీమహేశ్వరాదీనామ.
అన్నప్రాణప్రభృతిప్రణవాంతబ్రహ్మణాం పతిత్వాచ్చ.
యం బ్రహ్మణంపతిరితి ప్రాహుర్వేదాధిపత్యతోఽప్యేవం.
తమహం సర్వాధీశం సతతం పరిశీలయామి విఘ్నేశం.
బ్రహ్మాదిస్తంబాంతప్రాణిగణానామధీశ్వరో యతః.
సగుణబ్రహ్మగణానామపి తస్మాత్ త్వం గణేశ ఇత్యుక్తః.
యన్నామరూపభోగాన్ మాయాగూఢోఽన్తరేవ ముష్ణాతి.
తన్మూషకః స్వవాహో యస్య స గణపో విహరతు మమ మనసి.
మూలప్రకృతిః పత్నీ జహాతి చైనాం తు భుక్తభోగాం యః.
పత్నీహీనోఽభిహితస్తతో గజాస్యోఽనిశం స మాం పాతు.
బ్రహ్మణి వేదే చరతీత్యర్థమభిప్రేత్య వేదగమ్యత్వాత్.
తం బ్రహ్మచారిశబ్దం కుంజరవదనే ప్రయుంజతే కవయః.
బ్రహ్మాత్మమస్తకత్వాత్తస్య మహావాక్యగణపతేశ్వ విభోః.
తేన చ సహసంచారాదాహుర్వా బ్రహ్మచారీతి.
ఆత్మారామత్వాదపి చరతి బ్రహ్మణ్యబాహ్యవృత్తిరితి.
యమిహామనంతి మునయః పాయాత్స బ్రహ్మచారిదేవో గణపో మాం.
సన్ ద్వాపరే పరాశరపుత్రః సిందూరదానవం న్యవధీత్.
యద్బ్రహ్మచర్యవర్తీ గదితోఽతో బ్రహ్మచారిశబ్దేన.
విమలకమండలుతటినీతీరమయూరేశనగరవర్యే యః.
భూస్వానందే సుచిరాదావిర్భూతోఽద్భుతాని కృత్యాని.
లోకానుకూలభూతాన్ సింధువధాదీంశ్చ బహువిధాన్ వ్యదధాత్.
నిఖిలానుగ్రహనిరతః సతతం ద్వైమాతురః స మాం పాయాత్.
యత్కోపపావకార్చిష్యసురౌ చండప్రచండనామానౌ.
ప్రాప్తౌ పతంగభావం పాలయతు స మాం సదైవ విఘ్నేశః.
యశ్చాష్టగంధనిర్మితచందనగణపో పురా భృగోః సుతయా.
రమయా ప్రపూజితః సన్ వివాహసమయే పురాణపురుషస్య.
దుర్గంధాసురమవధీన్మధుకైటభమేదసః సముద్భూతం.
యోఽపి చ గవ్యగణపతిర్మహితో గోలోకరాధయా పూర్వం.
గవ్యైః పయోదధిఘృతైర్జఘాన పాపాసురం దురాత్మానం.
వరివస్యామ్యనవరతం తం విఘ్నేశం దయాపయోరాశిం.
యం హారిద్రగణపతిం హిమవద్దుహితా మహేశ్వరశ్చాపి.
స్వీయే వివాహసమయే హ్యపూజయేతాం చ దంపతీ ప్రాంచౌ.
యశ్చ హరిద్రాబింబాదావిర్భూతో గణేశ్వరః సద్యః.
అవధీదమంగలాసురమన్యమపరమారనామకం హ్యసురం.
గౌరీహరవచనాద్యం చ శుభాదౌ ప్రపూజయంత్యద్య.
మమ హారిద్రగణపతిర్హరతు స దురితం సమస్తమపి సద్యః.
కృతయుగసమయే యోఽసౌ కాశ్యపపుత్రో మహోత్కటో భూత్వా.
దేవాంతకం నరాంతకమపి నామ్నా తావహన్మహాదుష్టౌ.
ప్రాపయదానందభువం సశరీరం కాశిరాజమపి భక్తం.
అకరోచ్చాద్భుతలీలామహోత్కటం త్వామహం సదార్హామి.
యోఽపి వరేణ్యాయ పురా గణేశగీతాం హితాముపదిదేశ.
స వరేణ్యరాజపుత్రో గజాననో మే తనోతు కుశలతతిం.
ధూమ్రవినాయకమూర్తిం గ్రహీష్యసి త్వం కలేర్యుగస్యాంతే.
సర్వాంశ్చ నిగ్రహిష్యసి విప్లుతమతకృత్యనాస్తికప్రాయాన్.
శిశ్నోదరమాత్రపరా జాతివిభాగాదివర్జితాః సర్వే.
ధూమ్రవినాయక భవతా సమూలఘాతం హతా భవిష్యంతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |