గణేశ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

38.7K

Comments Telugu

jz6vz
అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

Read more comments

 

Ganesha Ashtottara

 

గణేశ్వరో గణక్రీడో మహాగణపతిస్తథా ।
విశ్వకర్తా విశ్వముఖో దుర్జయో ధూర్జయో జయః ॥
స్వరూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥
చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రశ్చతుర్భుజః ।
శంభుతేజా యజ్ఞకాయః సర్వాత్మా సామబృంహితః ॥
కులాచలాంసో వ్యోమనాభిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ॥
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః ।
సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః॥
ఇక్షుచాపధరః శూలీ కాంతికందలితాశ్రయః ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ విజయావహః ॥
కామినీకామనాకామమాలినీకేలిలాలితః ।
అమోఘసిద్ధిరాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥
ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలనిర్మలః ।
కార్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥
కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కటిసూత్రభృత్ ।
కారుణ్యదేహః కపిలో గుహ్యాగమనిరూపితః॥
గుహాశయో గహాబ్ధిస్థో ఘటకుంభో ఘటోదరః ।
పూర్ణానందః పరానందో ధనదో ధరణీధరః ॥
బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా చైవ మహామనాః ॥
వరేణ్యో వామదేవశ్చ వంద్యో వజ్రనివారణః ।
విశ్వకర్తా విశ్వచక్షుర్హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ॥
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పస్తథా సౌభాగ్యవర్ద్ధనః ।
కీర్తిదః శోకహారీ చ త్రివర్గఫలదాయకః ॥
చతుర్బాహశ్చతుర్దంతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥
కామరూపః కామగతిర్ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ।
క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా లయస్థో లడ్డుకప్రియః ॥
ప్రతివాదిముఖస్తంభో దుష్టచిత్తప్రమర్ద్దనః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥
ఇత్యేవం దేవదేవస్య గణరాజస్య ధీమతః ।
శతమష్టోత్తరం నామ్నాం సారభూతం ప్రకీర్తితం ॥
సహస్రనామ్నామాకృష్య ప్రోక్తం స్తోత్రం మనోహరం ।
బ్రాహ్మ ముహూర్తే చోత్థాయ స్మృత్వా దేవం గణేశ్వరం ।
పఠేత్స్తోత్రమిదం భక్త్యా గణరాజః ప్రసీదతి ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |