వక్రతుండ స్తుతి

 

 

సదా బ్రహ్మభూతం వికారాదిహీనం వికారాదిభూతం మహేశాదివంద్యం ।
అపారస్వరూపం స్వసంవేద్యమేకం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
అజం నిర్వికల్పం కలాకాలహీనం హృదిస్థం సదా సాక్షిరూపం పరేశం ।
జనజ్ఞానకారం ప్రకాశైర్విహీనం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
అనంతస్వరూపం సదానందకందం ప్రకాశస్వరూపం సదా సర్వగం తం ।
అనాదిం గుణాదిం గుణాధారభూతం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
ధరావాయుతేజోమయం తోయభావం సదాకాశరూపం మహాభూతసంస్థం ।
అహంకారధారం తమోమాత్రసంస్థం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
రవిప్రాణవిష్ణుప్రచేతోయమేశవి- ధాత్రశ్వివైశ్వానరేంద్రప్రకాశం ।
దిశాం బోధకం సర్వదేవాధిరూపం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
ఉపస్థత్వగుక్తీక్షణస్థప్రకాశం కరాంఘ్రిస్వరూపం కృతఘ్రాణజిహ్వం ।
గుదస్థం శ్రుతిస్థం మహాఖప్రకాశం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
రజోరూపసృష్టిప్రకాశం విధిం తం సదా పాలనే కేశవం సత్త్వసంస్థం ।
తమోరూపధారం హరం సంహరం తం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
దిశాధీశరూపం సదాశాస్వరూపం గ్రహాదిప్రకాశం ధ్రువాదిం ఖగస్థం ।
అనంతోడురూపం తదాకారహీనం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
మహత్తత్త్వరూపం ప్రధానస్వరూపం అహంకారధారం త్రయీబోధకారం ।
అనాద్యంతమాయం తదాధారపుచ్ఛం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
సదా కర్మధారం ఫలైః స్వర్గదం తం అకర్మప్రకాశేన ముక్తిప్రదం తం ।
వికర్మాదినా యాతనాఽఽధారభూతం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
అలోభస్వరూపం సదా లోభధారం జనజ్ఞానకారం జనాధీశపాలం ।
నృణాం సిద్ధిదం మానవం మానవస్థం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ।
లతావృక్షరూపం సదా పక్షిరూపం ధనాదిప్రకాశం సదా ధాన్యరూపం ।
ప్రసృత్పుత్రపౌత్రాదినానాస్వరూపం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
ఖగేశస్వరూపం వృషాదిప్రసంస్థం మృగేంద్రాదిబోధం మృగేంద్రస్వరూపం ।
ధరాధారహేమాద్రిమేరుస్వరూపం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
సువర్ణాదిధాతుస్థసద్రంగసంస్థం సముద్రాదిమేఘస్వరూపం జలస్థం ।
జలే జంతుమత్స్యాదినానావిభేదం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
సదా శేషనాగాదినాగస్వరూపం సదా నాగభూషం చ లీలాకరం తైః ।
సురారిస్వరూపం చ దైత్యాదిభూతం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
వరం పాశధారం సదా భక్తపోషం మహాపౌరుషం మాయినం సింహసంస్థం ।
చతుర్బాహుధారం సదా విఘ్ననాశం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
గణేశం గణేశాదివంద్యం సురేశం పరం సర్వపూజ్యం సుబోధాదిగమ్యం ।
మహావాక్యవేదాంతవేద్యం పరేశం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
అనంతావతారైః సదా పాలయంతం స్వధర్మాదిసంస్థం జనం కారయంతం ।
సురైర్దైత్యపైర్వంద్యమేకం సమం త్వాం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
త్వయా నాశితోఽయం మహాదైత్యభూపః సుశాంతేర్ధరోఽయం కృతస్తేన విశ్వం ।
అఖండప్రహర్షేణ యుక్తం చ తం వై నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
న విందంతి యం వేదవేదజ్ఞమర్త్యా న విందంతి యం శాస్త్రశాస్త్రజ్ఞభూపాః ।
న విందంతి యం యోగయోగీశకాద్యా నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥
న వేదా విదుర్యం చ దేవేంద్రముఖ్యా న యోగైర్మునీంద్రా వయం కిం స్తుమశ్చ ।
తథాఽపి స్వబుధ్యా స్తుతం వక్రతుండం నమామః సదా వక్రతుండం భజామః ॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |