గణేశ మంగల మాలికా స్తోత్రం

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే.
ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే.
వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే.
గజాననాయ ప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగలం.
పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయ చ.
శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే.
వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే.
సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
విలంబియజ్ఞసూత్రాయ సర్వవిఘ్ననివారిణే.
దూర్వాదలసుపూజ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
మహాకాయాయ భీమాయ మహాసేనాగ్రజన్మనే.
త్రిపురారివరోద్ధాత్రే శ్రీగణేశాయ మంగలం.
సిందూరరమ్యవర్ణాయ నాగబద్ధోదరాయ చ.
ఆమోదాయ ప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
విఘ్నకర్త్రే దుర్ముఖాయ విఘ్నహర్త్రే శివాత్మనే.
సుముఖాయైకదంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
సమస్తగణనాథాయ విష్ణవే ధూమకేతవే.
త్ర్యక్షాయ ఫాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
చతుర్థీశాయ మాన్యాయ సర్వవిద్యాప్రదాయినే.
వక్రతుండాయ కుబ్జాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
ధుండినే కపిలాఖ్యాయ శ్రేష్ఠాయ ఋణహారిణే.
ఉద్దండోద్దండరూపాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.
కష్టహర్త్రే ద్విదేహాయ భక్తేష్టజయదాయినే.
వినాయకాయ విభవే శ్రీగణేశాయ మంగలం.
సచ్చిదానందరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే.
వటవే లోకగురవే శ్రీగణేశాయ మంగలం.
శ్రీచాముండాసుపుత్రాయ ప్రసన్నవదనాయ చ.
శ్రీరాజరాజసేవ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగలం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |