ಗಣನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ

52.2K

Comments Kannada

d44tv
ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

ಗುಣಗ್ರಾಮಾರ್ಚಿತೋ ನೇತಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ವೋ ಜನೈರಿತಿ।
ಗಣೇಶತ್ವೇನ ಶಂಸಂತಂ ಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ತಂ ಮುಹುರ್ನುಮಃ॥
ಯಃ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಂಚತಿ ಸದ್ಗುಣೋದಯಂ
ಮೂರ್ಧ್ನೋಚಿತಂ ತಸ್ಯ ಸಮರ್ಹಣಂ ಸತಾಂ।
ಇತ್ಯಾಲಪನ್ ಬಾಲಕಲಾಧರಂ ದಧತ್-
ಸ್ಯಾದ್ಭೂತಯೇ ಭಾಲಕಲಾಧರೋ ಮಮ॥
ನೇತ್ರದ್ವಂದ್ವಂ ಸಾಧುನೇ ಜೀವನಾಯ ನಾಲಂ ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಞಾನನೇತ್ರಂ ಧ್ರಿಯೇತ।
ಇತ್ಯಕ್ಷ್ಣಾ ಸಂಸೂಚಯನ್ ಭಾಲಗೇನ ನಾಗಾಸ್ಯೋ ನಃ ಪಾತು ಧೀವಾರಿರಾಶಿಃ॥
ನೇತಾ ವಿಶಾಲವಿಮಲಪ್ರಮುದಾಶಯಃ ಸನ್
ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವದೈವ ಸುಮುಖಃ ಸ್ವಜನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಃ।
ಇತ್ಯುದ್ಗಿರನ್ ಪ್ರಮುದಿತಾಸ್ಯತಯಾಽನ್ತರಾಯ-
ಧ್ವಾಂತಾಪಹಾಽಸ್ತು ಶರಣಂ ಮಮ ಕೋಽಪಿ ಭಾಸ್ವಾನ್॥
ಹಸಿತವಿಭೂಷಿತವದನೋ ಜನೋಽಸ್ತು ಸಕಲೋಽಪಿ ಮೋದಸಂಪತ್ತ್ಯೈ।
ಇತಿ ರದದರ್ಶಿತಹೃದಯಃ ಸ ಏಕದಂತೋಽಸ್ತು ಮೇ ಶರಣಂ॥
ಲೋಕಾರಾಧನಕರ್ಮದಿಗ್ಗಜಮಹಾಮೂರ್ದ್ಧೈವ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಭುಃ
ಘ್ರಾತುಂ ಸರ್ವಗಭೀರಮಾನಸಮಲಂ ಸ್ಯಾದ್ದೀರ್ಘಘೋಣಃ ಪುಮಾನ್।
ಭಂಗ್ಯಾಸ್ಯಸ್ಯ ತಥಾ ದಧಾತು ಮತಿಮಾನ್ ನೀಚೇಷು ಚೋಪೇಕ್ಷಣ-
ಮಿತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರಿವಕ್ತ್ರವಕ್ತ್ರಿಮರುಚಾಽವ್ಯಾನ್ನೋ ಗಣೇಶೋ ನಿಜಾನ್॥
ನೇತಾ ಸಮಸ್ಯ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಕಷ್ಟವಾರ್ತಾಂ
ರಕ್ಷನ್ ಸದಾ ಸಹೃದಯೋ ವಿಪುಲಶ್ರವಸ್ತ್ವಂ।
ಇತ್ಯುದ್ಗಿರನ್ ಸ ಶರಣಂ ಗಜಕರ್ಣಕತ್ವ-
ಸ್ವೀಕಾರವರ್ಯವಿಧಿನಾಽಸ್ತು ಗಜಾನನೋ ನಃ॥
ಲೋಕಃ ಸಮೋಽಪಿ ಹೃದಿ ವಿಪ್ರಿಯಮನ್ಯದಂತಂ
ತೂಷ್ಣೀಂ ದಧಾತ್ಪ್ರಕಟಯೇತ್ಸ್ವಮಹಾಶಯತ್ವಂ।
ಇತ್ಯಾದಿಶನ್ ತುದತಿ ಸೋಽಪ್ಯುದರಾದರೇಣ
ಲಂಬೋದರಃ ಸ ಭಗವಾನವಲಂಬನಂ ಸ್ಯಾತ್॥
ರಾಗಮಯಂ ಸ್ವಾವರಣಂ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವಕೀಯಹಿತಕಾಮೈಃ।
ಇತಿ ರಕ್ತಾಂಬರಂ ಧೃತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಗಣಪೋ ನಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಪಾಯಾತ್॥
ಸ್ವಕಮಿಹ ಧವಲೀಕರೋತಿ ಸರ್ವಃ ಸುಕೃತಭರೈರವದಾತಕಾಂತಿವಿತ್ತೈಃ।
ಇತಿ ಸಿತವಸನತ್ವಿಷಾಂ ಪ್ರಸಾರೈರ್ದ್ವಿಪವದನೋಽವತು ವೇದಯನ್ ನಿಜಾನ್ ನಃ॥
ಆರೂಢೋ ಜನನಾಯಕಸ್ಯ ಪದವೀಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾಪದಾಂ
ನಾಶಾಯಾವಿರತಂ ಹಿತಾಯ ಚ ಭವೇತ್ ಸಕ್ತೋ ಮನೀಷೀ ಜನಃ।
ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾನಭಯಂ ವರಂಚ ಕರಯೋರ್ಲಾಂತ್ಯಾ ಸತೋರ್ಮುದ್ರಯಾ
ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾತರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ನಃ॥
ನೇತಾ ನಿಯಂತ್ರಯಿತುಮೇವ ಸದಾಽಖಿಲಾನಾಂ
ಬದ್ಧಾದರೋ ಭವತು ಸೇತುಭಿದಾಂ ಖಲಾನಾಂ।
ಇತ್ಯಂತರಾಯಸಮುದಾಯಹರೋ ಭವೇನ್ನಃ
ಸಂಸೂಚಯನ್ ಸಮುದಿತೋಽಙ್ಕುಶಧಾರಣೇನ॥
ಪ್ರೇಮಾಹ್ವಂ ಪ್ರಥಿತಗುಣಂ ಪ್ರತತ್ಯ ಪಾಶಂ ಮೋದಂತಾಂ ವಶಮಖಿಲಂ ಸಮೇ ನಯಂತಃ।
ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರಗತಪಾಶರಶ್ಮಿನಾಸೌ ವಿಘ್ನೇಶೋ ಜಯತು ಸಮಸ್ತಕಾಮಪೂರಃ॥
ಜನ ಇಹ ಸಕಲಃ ಪ್ರಸಾದಕಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸಜನತಯಾಽಽದ್ರಿಯತೇ ವಿಷಾದಕೋ ನ।
ಇತಿ ಪಿಶುನಯತೀವ ಮೋದಕಾನಾಂ ಗ್ರಹವಿಧಿನಾ ಬತ ಕೋಽಪಿ ನಃ ಶರಣ್ಯಃ॥
ಯಾ ನಾರ್ಯಃ ಸ್ವೀಯಭರ್ತೄನ್ ಸತತಮನುರತಾಃ ಸೇವಯಾ ತೋಷಯಂತಿ
ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಪ್ರಸಾದಾದಿಹ ಹಿ ದಧತಿ ತಾ ಋದ್ಧಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿತಾಂ ಚ।
ದಾರೇಶಃ ಸ್ವೇಷು ರಕ್ತಃ ಸುಸುಖಮನುಭವನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಚನಾ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಃ
ಇತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಸ್ನಿಹಾನಃ ಪಿಪುರತು ಗಣಪಸ್ತತ್ಪ್ರಿಯೇ ಚೋದ್ಗಿರಂತಃ॥
ಕದಾಚಿನ್ನೋ ತುಚ್ಛೇಷ್ವಪಿ ಪರಿವೃಢಾ ಯಾಯುರರುಚಿಂ
ಪರಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಯುಸ್ತಾನ್ ನಿಜಜನತಯಾ ಸ್ನೇಹಸಹಿತಂ।
ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಖುಂ ವಹನಮುರರೀಕೃತ್ಯ ವಿಹೃತೈಃ
ಗಣಾನಾಮೀಶಃ ಸ್ವಾನವತು ಸತತಂ ವಿಘ್ನವಿಸರಾತ್॥
ಮಾತರಿ ತಥೋಪಮಾತರಿ ಸೂನುತ್ವೇನೈವ ವರ್ತತಾಂ ಸಕಲಃ।
ಇತಿ ಗಣಪೋಽವತು ಶಂಸನ್ ಗಂಗಾಗೌರ್ಯೋಃ ಸುತತ್ವಸಾಮ್ಯೇನ॥
ನೇತಾ ಸ್ಯಾದಿಹ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಸ ಮತಿಮಾನ್ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್
ಖೇದಚ್ಛೇದಸುಖಾಭಿವರ್ಧನವಿಧೇರ್ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿನಿಘ್ನನ್ ಸದಾ।
ಮರ್ತ್ತೇತೇತಿ ಸ ಲೋಕನಾಯಕನಯಂ ವಿಘ್ನೌಘವಿಧ್ವಂಸನೈಃ
ಶಂಸನ್ ನಃ ಸುಷಮಾವಿಭೂಷಿತತನುಃ ಪಾಯಾದ್ಗಣಾಧೀಶ್ವರಃ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |