గణనాయక స్తోత్రం

83.0K
1.4K

Comments Telugu

ye7qw
శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

గుణగ్రామార్చితో నేతా క్రియతే స్వో జనైరితి।
గణేశత్వేన శంసంతం గుణాబ్ధిం తం ముహుర్నుమః॥
యః స్వల్పమప్యంచతి సద్గుణోదయం
మూర్ధ్నోచితం తస్య సమర్హణం సతాం।
ఇత్యాలపన్ బాలకలాధరం దధత్-
స్యాద్భూతయే భాలకలాధరో మమ॥
నేత్రద్వంద్వం సాధునే జీవనాయ నాలం తస్మాజ్జ్ఞాననేత్రం ధ్రియేత।
ఇత్యక్ష్ణా సంసూచయన్ భాలగేన నాగాస్యో నః పాతు ధీవారిరాశిః॥
నేతా విశాలవిమలప్రముదాశయః సన్
స్యాత్ సర్వదైవ సుముఖః స్వజనే ప్రవృత్తః।
ఇత్యుద్గిరన్ ప్రముదితాస్యతయాఽన్తరాయ-
ధ్వాంతాపహాఽస్తు శరణం మమ కోఽపి భాస్వాన్॥
హసితవిభూషితవదనో జనోఽస్తు సకలోఽపి మోదసంపత్త్యై।
ఇతి రదదర్శితహృదయః స ఏకదంతోఽస్తు మే శరణం॥
లోకారాధనకర్మదిగ్గజమహామూర్ద్ధైవ కర్తుం ప్రభుః
ఘ్రాతుం సర్వగభీరమానసమలం స్యాద్దీర్ఘఘోణః పుమాన్।
భంగ్యాస్యస్య తథా దధాతు మతిమాన్ నీచేషు చోపేక్షణ-
మిత్యాఖ్యాన్ కరివక్త్రవక్త్రిమరుచాఽవ్యాన్నో గణేశో నిజాన్॥
నేతా సమస్య శృణుయాదపి కష్టవార్తాం
రక్షన్ సదా సహృదయో విపులశ్రవస్త్వం।
ఇత్యుద్గిరన్ స శరణం గజకర్ణకత్వ-
స్వీకారవర్యవిధినాఽస్తు గజాననో నః॥
లోకః సమోఽపి హృది విప్రియమన్యదంతం
తూష్ణీం దధాత్ప్రకటయేత్స్వమహాశయత్వం।
ఇత్యాదిశన్ తుదతి సోఽప్యుదరాదరేణ
లంబోదరః స భగవానవలంబనం స్యాత్॥
రాగమయం స్వావరణం రక్ష్యం సర్వైః స్వకీయహితకామైః।
ఇతి రక్తాంబరం ధృత్యాఖ్యాన్ గణపో నః కృపానిధిః పాయాత్॥
స్వకమిహ ధవలీకరోతి సర్వః సుకృతభరైరవదాతకాంతివిత్తైః।
ఇతి సితవసనత్విషాం ప్రసారైర్ద్విపవదనోఽవతు వేదయన్ నిజాన్ నః॥
ఆరూఢో జననాయకస్య పదవీం లోకస్య సర్వాపదాం
నాశాయావిరతం హితాయ చ భవేత్ సక్తో మనీషీ జనః।
ఇత్యాఖ్యానభయం వరంచ కరయోర్లాంత్యా సతోర్ముద్రయా
దీనానుగ్రహకాతరః స భగవాన్ విఘ్నేశ్వరః పాతు నః॥
నేతా నియంత్రయితుమేవ సదాఽఖిలానాం
బద్ధాదరో భవతు సేతుభిదాం ఖలానాం।
ఇత్యంతరాయసముదాయహరో భవేన్నః
సంసూచయన్ సముదితోఽఙ్కుశధారణేన॥
ప్రేమాహ్వం ప్రథితగుణం ప్రతత్య పాశం మోదంతాం వశమఖిలం సమే నయంతః।
ఇత్యాఖ్యాన్ కరగతపాశరశ్మినాసౌ విఘ్నేశో జయతు సమస్తకామపూరః॥
జన ఇహ సకలః ప్రసాదకః స్యాత్ సజనతయాఽఽద్రియతే విషాదకో న।
ఇతి పిశునయతీవ మోదకానాం గ్రహవిధినా బత కోఽపి నః శరణ్యః॥
యా నార్యః స్వీయభర్తౄన్ సతతమనురతాః సేవయా తోషయంతి
పాతివ్రత్యప్రసాదాదిహ హి దధతి తా ఋద్ధితాం సిద్ధితాం చ।
దారేశః స్వేషు రక్తః సుసుఖమనుభవన్ స్యాచ్చనా హృష్టపుష్టః
ఇత్యన్యోన్యస్నిహానః పిపురతు గణపస్తత్ప్రియే చోద్గిరంతః॥
కదాచిన్నో తుచ్ఛేష్వపి పరివృఢా యాయురరుచిం
పరం స్వీకుర్యుస్తాన్ నిజజనతయా స్నేహసహితం।
ఇతి వ్యాఖ్యానాఖుం వహనమురరీకృత్య విహృతైః
గణానామీశః స్వానవతు సతతం విఘ్నవిసరాత్॥
మాతరి తథోపమాతరి సూనుత్వేనైవ వర్తతాం సకలః।
ఇతి గణపోఽవతు శంసన్ గంగాగౌర్యోః సుతత్వసామ్యేన॥
నేతా స్యాదిహ యః పుమాన్ స మతిమాన్ లోకస్య కల్యాణకృత్
ఖేదచ్ఛేదసుఖాభివర్ధనవిధేర్విఘ్నాన్ వినిఘ్నన్ సదా।
మర్త్తేతేతి స లోకనాయకనయం విఘ్నౌఘవిధ్వంసనైః
శంసన్ నః సుషమావిభూషితతనుః పాయాద్గణాధీశ్వరః॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |