గణేశ మంజరీ స్తోత్రం

సద్గురుగజాస్యవాణీచరణయుగాంభోరుహేషు మద్ధృదయం .
సతతం ద్విరేఫలీలాం కరుణామకరందలిప్సయా తనుతాం ..

కల్యాణం నః క్రియాసుః కటతటవిగలద్దాననీరప్రవాహో-
న్మాద్యద్భృంగారవారావితనిఖిలజగన్మండలస్యేశసూనోః .
ప్రత్యూహధ్వాంతరాశిప్రమథనశుచికాలీనమధ్యాహ్నభానోః
వామాశ్లిష్టప్రియస్య ప్రణతదురితహృద్దంతినః సత్కటాక్షాః ..

సిందూరబంధురముఖం సింధురమాద్యం నమామి శిరసాఽహం .
వృందారకమునివృందక సం సేవ్యం విఘ్నశైలదంభోలిం ..

ఆధోరణా అంంకుశమేత్య హస్తే గజం విశిక్షంత ఇతి ప్రథాఽస్తి .
పంచాస్యసూనుర్గజ ఏవ హస్తే ధృత్వాఽఙ్కుశం భాతి విచిత్రమేతత్ ..

లోకే హస్తతలే సమేత్య హి సృణిం శిక్షంత ఆధోరణాః
స్తంబక్రీడమితి ప్రథాఽఖిలజనైః సంశ్రూయతే దృశ్యతే .
ధృత్వా స్వీయశయేఽఙ్కుశం మదవిహీనోఽయం నిరాధోరణః
చిత్రం పశ్యత రాజతీహ విబుధాః పంచాస్యసూనుర్గజః ..

ఖగపపూజితసచ్చరణాంబుజం ఖగపశాత్రవవేష్టితతుందకం .
కవనసిద్ధ్యభిలాష్యహమాశ్రయే కవనదీక్షితమాదిగజాననం ..

గగనచారిభిరంచితపాదుకం కరధృతాంకుశపాశసుమోదకం .
జితపతంగరుచిం శివయోర్ముదం దదతమాదిగజాననమాశ్రయే ..

నాగాననస్య జఠరే నిబద్ధోఽయం విరాజతే .
వినిర్గతో యథా నాగో నాభ్యధోభువనాద్బహిః ..

ప్రలంబారిముఖస్తుత్యం జగదాలంబకారణం .
లంబిముక్తాలతారాజల్లంబోదరమహం భజే ..

గజేంద్రవదనం హరిప్రముఖదేవసంపూజితం
సహస్రకరతేజసం సకలలోకకామప్రదం .
దయారసమదోదకస్రవదుభౌ కటౌ బిభ్రతం
నమామి శిరసా సదా సృణివిభూషితం విఘ్నపం ..

గండస్రవత్స్వచ్ఛమదప్రవాహగంగాకటాక్షార్కసుతాయుతశ్చ .
జిహ్వాంచలే గుప్తవహత్సరస్వతీయుతోఽయమాభాతి గజప్రయాగః ..

దంతీ నటః స్వపురతోఽఙ్గణరింఖమాణ-
పాంచాలికేక్షణవతామితి సూచయన్ సన్ .
మత్పాదతామరసబంభరమానసానాం
జిహ్వాంగణేఽజగృహిణీం ఖలు నాటయామి ..

పినాకిపార్వతీముఖారవిందభాస్కరాయితం
వరాభయాంకుశాదిమాన్ ప్రఫుల్లకంజసన్నిభైః .
కరైర్దధానమానమత్సుతీక్ష్ణబుద్ధిదాయకం
సమస్తవిఘ్ననాశకం నమామ్యహం వినాయకం ..

అంతరాయగిరికృంతనవజ్రం దంతకాంతిసువిభాసితలోకం .
చింతనీయమనిశం మునివృందైః చింతయామి సతతం గణనాథం ..

ముక్తివధూవరణోత్సుకలోకో రక్తిమశాశ్వత ఆశు విహాయ .
భక్తియుక్తోఽమరపూజితమూర్తే శక్తిగణేశ ముదాఽర్చతి హి త్వాం ..

యత్పాదపంకజమతీవ సుపుణ్యపాకాః
సంపూజయంతి భవసాగరతారణార్థం .
తం పార్వతీశివముఖాబ్జసహస్రభానుం
వందే సమస్తవిషయాంచితమావహంతం ..

గండప్రదేశవిగలన్మదనీరపానమత్తద్విరేఫమధురస్వర దత్తకర్ణం .
విఘ్నాద్రిభేదశతకోటిముమాదిగుర్వోః వక్త్రాబ్జభాస్కరగణేశమహం నమామి ..

గణేశోఽయం సూచయతి మద్ద్రష్టౄణాం దదే శ్రియం .
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీం ..

పురేందుకోపయుక్తదంతిసాంత్వనేతతారకాః
ఉత స్మితాంశుసంచయో దినే దినే విజృంభితః .
ఉతోత్తమాంగనిస్సృతా ను కుంభసంభవా ఇతి
గణేశకంఠతారకా భవంతి సంశయాస్పదం ..

మదంఘ్ర్యర్చకానాం భవేజ్జానుదఘ్నో భవాంభోధిరిత్యేతమర్థం వివక్షుః .
కరౌ జానుయుగ్మే నిధాయావిరాస్తే పురః శ్రీగణేశ కృపావారిరాశిః ..

లోకే ధనాఢ్యో ధనినః కరోతి స్వపాదమూలేతజనాన్ దరిద్రాన్ .
త్వం పాశయుక్తోఽపి పదాబ్జనమ్రాన్ పాశైర్విముక్తాన్ కిము యుక్తమేతత్ ..

హే హేరంబ మదీయచిత్తహరిణం హ్యత్యంతలోలం ముధా
ధావంతం విషయాఖ్యదుఃఖఫలదారణ్యేఽనుధావన్నహం .
శ్రాంతో నాస్తి బలం మమాస్య హననే గ్రాహేఽపి వా తద్భవాన్
కృత్వాఽస్మిన్ పరిపాతు మాం కరుణయా శార్దూలర్విక్రీడితం ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |