ఋణ మోచన గణేశ స్తుతి

రక్తాంగం రక్తవస్త్రం సితకుసుమగణైః పూజితం రక్తగంధైః
క్షీరాబ్ధౌ రత్నపీఠే సురతరువిమలే రత్నసింహాసనస్థం.
దోర్భిః పాశాంకుశేష్టా- భయధరమతులం చంద్రమౌలిం త్రిణేత్రం
ధ్యాయే్ఛాంత్యర్థమీశం గణపతిమమలం శ్రీసమేతం ప్రసన్నం.
స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలం.
షడక్షరం కృపాసింధుం నమామి ఋణముక్తయే.
ఏకాక్షరం హ్యేకదంతమేకం బ్రహ్మ సనాతనం.
ఏకమేవాద్వితీయం చ నమామి ఋణముక్తయే.
మహాగణపతిం దేవం మహాసత్త్వం మహాబలం.
మహావిఘ్నహరం శంభోర్నమామి ఋణముక్తయే.
కృష్ణాంబరం కృష్ణవర్ణం కృష్ణగంధానులేపనం.
కృష్ణసర్పోపవీతం చ నమామి ఋణముక్తయే.
రక్తాంబరం రక్తవర్ణం రక్తగంధానులేపనం.
రక్తపుష్పప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే.
పీతాంబరం పీతవర్ణం పీతగంధానులేపనం .
పీతపుష్పప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే.
ధూమ్రాంబరం ధూమ్రవర్ణం ధూమ్రగంధానులేపనం .
హోమధూమప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే.
ఫాలనేత్రం ఫాలచంద్రం పాశాంకుశధరం విభుం.
చామరాలంకృతం దేవం నమామి ఋణముక్తయే.
ఇదం త్వృణహరం స్తోత్రం సంధ్యాయాం యః పఠేన్నరః.
గణేశకృపయా శీఘ్రమృణముక్తో భవిష్యతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |