గణపతి మంగలాష్టక స్తోత్రం

గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే.
గౌరీప్రియతనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగలం.
నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే.
నంద్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగలం.
ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాదివందితాయ చిదాత్మనే.
ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగలం.
సుముఖాయ సుశుండాగ్రోక్షిప్తామృతఘటాయ చ.
సురవృందనిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగలం.
చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ.
చరణావనతానర్థతారణాయాస్తు మంగలం.
వక్రతుండాయ వటవే వన్యాయ వరదాయ చ.
విరూపాక్షసుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మంగలం.
ప్రమోదమోదరూపాయ సిద్ధివిజ్ఞానరూపిణే.
ప్రకృష్టపాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగలం.
మంగలం గణనాథాయ మంగలం హరసూనవే.
మంగలం విఘ్నరాజాయ విఘహర్త్రేస్తు మంగలం.
శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మంగలప్రదమాదరాత్.
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే.'

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |