విఘ్నేశ అష్టక స్తోత్రం

విఘ్నేశ్వరం చతుర్బాహుం దేవపూజ్యం పరాత్పరం|
గణేశం త్వాం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
లంబోదరం గజేశానం విశాలాక్షం సనాతనం|
ఏకదంతం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
ఆఖువాహనమవ్యక్తం సర్వశాస్త్రవిశారదం|
వరప్రదం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
అభయం వరదం దోర్భ్యాం దధానం మోదకప్రియం|
శైలజాజం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
భక్తితుష్టం జగన్నాథం ధ్యాతృమోక్షప్రదం ద్విపం|
శివసూనుం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
సంసారాబ్ధితరిం దేవం కరిరూపం గణాగ్రగం|
స్కందాగ్రజం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
కారుణ్యామృతజీమూతం సురాసురనమస్కృతం|
శూలహస్తం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
పరేశ్వరం మహాకాయం మహాభారతలేఖకం|
వేదవేద్యం ప్రపన్నోఽహం విఘ్నాన్ మే నాశయాఽఽశు భోః|
విఘ్నేశాష్టకమేతద్యః సర్వవిఘ్నౌఘనాశనం|
పఠేత్ ప్రతిదినం ప్రాతస్తస్య నిర్విఘ్నతా భవేత్|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |