గణేశ గకార సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీగణపతిగకారాదిసహస్రనామమాలామంత్రస్య .
దుర్వాసా ఋషిః . అనుష్టుప్ ఛందః . శ్రీగణపతిర్దేవతా .
గం బీజం . స్వాహా శక్తిః . గ్లౌం కీలకం .
శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే శ్రవణే చ వినియోగః ..
ఓం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః . శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః .
హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః . క్రీం అనామికాభ్యాం నమః .
గ్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః . గం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం హృదయాయ నమః . శ్రీం శిరసే స్వాహా . హ్రీం శిఖాయై వషట్ .
క్రీం కవచాయ హుం . గ్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . గం అస్త్రాయ ఫట్ . భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బంధః .

ధ్యానం
ఓంకారసన్నిభమిభాననమిందుభాలం
ముక్తాగ్రబిందుమమలద్యుతిమేకదంతం.
లంబోదరం కలచతుర్భుజమాదిదేవం
ధ్యాయేన్మహాగణపతిం మతిసిద్ధికాంతం..
అథ స్తోత్రం
ఓం గణేశ్వరో గణాధ్యక్షో గణారాధ్యో గణప్రియః.
గణనాథో గణస్వామీ గణేశో గణనాయకః..
గణమూర్తిర్గణపతిర్గణత్రాతా గణంజయః.
గణపోఽథ గణక్రీడో గణదేవో గణాధిపః..
గణజ్యేష్ఠో గణశ్రేష్ఠో గణప్రేష్ఠో గణాధిరాట్.
గణరాడ్ గణగోప్తాథ గణాంగో గణదైవతం..
గణబంధుర్గణసుహృద్ గణాధీశో గణప్రథః.
గణప్రియసఖః శశ్వద్ గణప్రియసుహృత్ తథా..
గణప్రియరతో నిత్యం గణప్రీతివివర్ధనః.
గణమండలమధ్యస్థో గణకేలిపరాయణః..
గణాగ్రణీర్గణేశానో గణగీతో గణోచ్ఛ్రయః.
గణ్యో గణహితో గర్జద్గణసేనో గణోద్ధతః..
గణభీతిప్రమథనో గణభీత్యపహారకః.
గణనార్హో గణప్రౌఢో గణభర్తా గణప్రభుః..
గణసేనో గణచరో గణప్రాజ్ఞో గణైకరాట్.
గణాగ్ర్యో గణనామా చ గణపాలనతత్పరః..
గణజిద్గణగర్భస్థో గణప్రవణమానసః.
గణగర్వపరీహర్తా గణో గణనమస్కృతః..
గణార్చితాంఘ్రియుగలో గణరక్షణకృత్ సదా.
గణధ్యాతో గణగురుర్గణప్రణయతత్పరః..
గణాగణపరిత్రాతా గణాధిహరణోద్ధురః.
గణసేతుర్గణనుతో గణకేతుర్గణాగ్రగః..
గణహేతుర్గణగ్రాహీ గణానుగ్రహకారకః.
గణాగణానుగ్రహభూర్గణాగణవరప్రదః..
గణస్తుతో గణప్రాణో గణసర్వస్వదాయకః.
గణవల్లభమూర్తిశ్చ గణభూతిర్గణేష్టదః..
గణసౌఖ్యప్రదాతా చ గణదుఃఖప్రణాశనః.
గణప్రథితనామా చ గణాభీష్టకరః సదా..
గణమాన్యో గణఖ్యాతో గణవీతో గణోత్కటః.
గణపాలో గణవరో గణగౌరవదాయకః..
గణగర్జితసంతుష్టో గణస్వచ్ఛందగః సదా.
గణరాజో గణశ్రీదో గణాభయకరః క్షణాత్..
గణమూర్ధాభిషిక్తశ్చ గణసైన్యపురస్సరః.
గుణాతీతో గుణమయో గుణత్రయవిభాగకృత్..
గుణీ గుణాకృతిధరో గుణశాలీ గుణప్రియః.
గుణపూర్ణో గుణాంభోధిర్గుణభాగ్ గుణదూరగః..
గుణాగుణవపుర్గౌణశరీరో గుణమండితః.
గుణస్రష్టా గుణేశానో గుణేశోఽథ గుణేశ్వరః..
గుణసృష్టజగత్సంఘో గుణసంఘో గుణైకరాట్.
గుణప్రవృష్టో గుణభూర్గుణీకృతచరాచరః..
గుణప్రవణసంతుష్టో గుణహీనపరాఙ్ముఖః .
గుణైకభూర్గుణశ్రేష్ఠో గుణజ్యేష్ఠో గుణప్రభుః..
గుణజ్ఞో గుణసంపూజ్యో గుణైకసదనం సదా.
గుణప్రణయవాన్ గౌణప్రకృతిర్గుణభాజనం..
గుణిప్రణతపాదాబ్జో గుణిగీతో గుణోజ్జ్వలః.
గుణవాన్ గుణసంపన్నో గుణానందితమానసః..
గుణసంచారచతురో గుణసంచయసుందరః.
గుణగౌరో గుణాధారో గుణసంవృతచేతనః..
గుణకృద్గుణభృన్నిత్యం గుణాగ్ర్యో గుణపారదృక్.
గుణప్రచారీ గుణయుగ్ గుణాగుణవివేకకృత్..
గుణాకరో గుణకరో గుణప్రవణవర్ధనః.
గుణగూఢచరో గౌణసర్వసంచారచేష్టితః..
గుణదక్షిణసౌహార్దో గుణలక్షణతత్త్వవిత్.
గుణహారీ గుణకలో గుణసంఘసఖః సదా..
గుణసంస్కృతసంసారో గుణతత్త్వవివేచకః.
గుణగర్వధరో గౌణసుఖదుఃఖోదయో గుణః..
గుణాధీశో గుణలయో గుణవీక్షణలాలసః.
గుణగౌరవదాతా చ గుణదాతా గుణప్రదః..
గుణకృద్ గుణసంబంధో గుణభృద్ గుణబంధనః.
గుణహృద్యో గుణస్థాయీ గుణదాయీ గుణోత్కటః..
గుణచక్రధరో గౌణావతారో గుణబాంధవః.
గుణబంధుర్గుణప్రజ్ఞో గుణప్రాజ్ఞో గుణాలయః..
గుణధాతా గుణప్రాణో గుణగోపో గుణాశ్రయః.
గుణయాయీ గుణాధాయీ గుణపో గుణపాలకః..
గుణాహృతతనుర్గౌణో గీర్వాణో గుణగౌరవః.
గుణవత్పూజితపదో గుణవత్ప్రీతిదాయకః..
గుణవద్గీతకీర్తిశ్ట గుణవద్బద్ధసౌహృదః.
గుణవద్వరదో నిత్యం గుణవత్ప్రతిపాలకః..
గుణవద్గుణసంతుష్టో గుణవద్రచితస్తవః.
గుణవద్రక్షణపరో గుణవత్ప్రణయప్రియః..
గుణవచ్చక్రసంచారో గుణవత్కీర్తివర్ధనః.
గుణవద్గుణచిత్తస్థో గుణవద్గుణరక్షకః..
గుణవత్పోషణకరో గునవచ్ఛత్రుసూదనః .
గుణవత్సిద్ధిదాతా చ గుణవద్గౌరవప్రదః..
గుణవత్ప్రవణస్వాంతో గుణవద్గుణభూషణః.
గుణవత్కులవిద్వేషివినాశకరణక్షమః..
గుణిస్తుతగుణో గర్జత్ప్రలయాంబుదనిఃస్వనః.
గజో గజపతిర్గర్జద్గజయుద్ధవిశారదః..
గజాస్యో గజకర్ణోఽథ గజరాజో గజాననః.
గజరూపధరో గర్జద్గజయూథోద్ధురధ్వనిః..
గజాధీషో గజాధారో గజాసురజయోద్ధురః.
గజదంతో గజవరో గజకుంభో గజధ్వనిః..
గజమాయో గజమయో గజశ్రీర్గజగర్జితః.
గజామయహరో నిత్యం గజపుష్టిప్రదాయకః..
గజోత్పత్తిర్గజత్రాతా గజహేతుర్గజాధిపః.
గజముఖ్యో గజకులప్రవరో గజదైత్యహా..
గజకేతుర్గజాధ్యక్షో గజసేతుర్గజాకృతిః.
గజవంద్యో గజప్రాణో గజసేవ్యో గజప్రభుః..
గజమత్తో గజేశానో గజేశో గజపుంగవః.
గజదంతధరో గుంజన్మధుపో గజవేషభృత్..
గజచ్ఛన్నో గజాగ్రస్థో గజయాయీ గజాజయః.
గజరాడ్గజయూథస్థో గజగంజకభంజకః..
గర్జితోజ్ఝితదైత్యాసుర్గర్జితత్రాతవిష్టపః.
గానజ్ఞో గానకుశలో గానతత్త్వవివేచకః..
గానశ్లాఘీ గానరసో గానజ్ఞానపరాయణః.
గానాగమజ్ఞో గానాంగో గానప్రవణచేతనః..
గానకృద్గానచతురో గానవిద్యావిశారదః.
గానధ్యేయో గానగమ్యో గానధ్యానపరాయణః..
గానభూర్గానశీలశ్చ గానశాలీ గతశ్రమః.
గానవిజ్ఞానసంపన్నో గానశ్రవణలాలసః..
గానయత్తో గానమయో గానప్రణయవాన్ సదా .
గానధ్యాతా గానబుద్ధిర్గానోత్సుకమనాః పునః..
గానోత్సుకో గానభూమిర్గానసీమా గుణోజ్జ్వలః.
గానంగజ్ఞానవాన్ గానమానవాన్ గానపేశలః..
గానవత్ప్రణయో గానసముద్రో గానభూషణః.
గానసింధుర్గానపరో గానప్రాణో గణాశ్రయః..
గానైకభూర్గానహృష్టో గానచక్షుర్గాణైకదృక్.
గానమత్తో గానరుచిర్గానవిద్గానవిత్ప్రియః..
గానాంతరాత్మా గానాఢ్యో గానభ్రాజత్సభః సదా.
గానమాయో గానధరో గానవిద్యావిశోధకః..
గానాహితఘ్నో గానేంద్రో గానలీనో గతిప్రియః.
గానాధీశో గానలయో గానాధారో గతీశ్వరః..
గానవన్మానదో గానభూతిర్గానైకభూతిమాన్.
గానతానతతో గానతానదానవిమోహితః..
గురుర్గురూదరశ్రోణిర్గురుతత్త్వార్థదర్శనః.
గురుస్తుతో గురుగుణో గురుమాయో గురుప్రియః..
గురుకీర్తిర్గురుభుజో గురువక్షా గురుప్రభః.
గురులక్షణసంపన్నో గురుద్రోహపరాఙ్ముఖః..
గురువిద్యో గురుప్రాణో గురుబాహుబలోచ్ఛ్రయః.
గురుదైత్యప్రాణహరో గురుదైత్యాపహారకః..
గురుగర్వహరో గుహ్యప్రవరో గురుదర్పహా.
గురుగౌరవదాయీ చ గురుభీత్యపహారకః..
గురుశుండో గురుస్కంధో గురుజంఘో గురుప్రథః.
గురుభాలో గురుగలో గురుశ్రీర్గురుగర్వనుత్..
గురూరుగురుపీనాంసో గురుప్రణయలాలసః.
గురుముఖ్యో గురుకులస్థాయీ గురుగుణః సదా..
గురుసంశయభేత్తా చ గురుమానప్రదాయకః.
గురుధర్మసదారాధ్యో గురుధర్మనికేతనః..
గురుదైత్యకులచ్ఛేత్తా గురుసైన్యో గురుద్యుతిః.
గురుధర్మాగ్రగణ్యోఽథ గురుధర్మధురంధరః..
గరిష్ఠో గురుసంతాపశమనో గురుపూజితః.
గురుధర్మధరో గౌరధర్మాధారో గదాపహః..
గురుశాస్త్రవిచారజ్ఞో గురుశాస్త్రకృతోద్యమః.
గురుశాస్త్రార్థనిలయో గురుశాస్త్రాలయః సదా..
గురుమంత్రో గురుశ్రేష్ఠో గురుమంత్రఫలప్రదః.
గురుస్త్రీగమనోద్దామప్రాయశ్చిత్తనివారకః..
గురుసంసారసుఖదో గురుసంసారదుఃఖభిత్.
గురుశ్లాఘాపరో గౌరభానుఖండావతంసభృత్..
గురుప్రసన్నమూర్తిశ్చ గురుశాపవిమోచకః.
గురుకాంతిర్గురుమయో గురుశాసనపాలకః..
గురుతంత్రో గురుప్రజ్ఞో గురుభో గురుదైవతం.
గురువిక్రమసంచారో గురుదృగ్గురువిక్రమః..
గురుక్రమో గురుప్రేష్ఠో గురుపాఖండఖండకః.
గురుగర్జితసంపూర్ణబ్రహ్మాండో గురుగర్జితః..
గురుపుత్రప్రియసఖో గురుపుత్రభయాపహః.
గురుపుత్రపరిత్రాతా గురుపుత్రవరప్రదః..
గురుపుత్రార్తిశమనో గురుపుత్రాధినాశనః.
గురుపుత్రప్రాణదాతా గురుభక్తిపరాయణః..
గురువిజ్ఞానవిభవో గౌరభానువరప్రదః.
గౌరభానుస్తుతో గౌరభానుత్రాసాపహారకః..
గౌరభానుప్రియో గౌరభానుర్గౌరవవర్ధనః.
గౌరభానుపరిత్రాతా గౌరభానుసఖః సదా..
గౌరభానుర్ప్రభుర్గౌరభానుభీతిప్రణశనః.
గౌరీతేజఃసముత్పన్నో గౌరీహృదయనందనః..
గౌరీస్తనంధయో గౌరీమనోవాంఛితసిద్ధికృత్.
గౌరో గౌరగుణో గౌరప్రకాశో గౌరభైరవః..
గౌరీశనందనో గౌరీప్రియపుత్రో గదాధరః.
గౌరీవరప్రదో గౌరీప్రణయో గౌరసచ్ఛవిః..
గౌరీగణేశ్వరో గౌరీప్రవణో గౌరభావనః.
గౌరాత్మా గౌరకీర్తిశ్చ గౌరభావో గరిష్ఠదృక్..
గౌతమో గౌతమీనాథో గౌతమీప్రాణవల్లభః.
గౌతమాభీష్టవరదో గౌతమాభయదాయకః..
గౌతమప్రణయప్రహ్వో గౌతమాశ్రమదుఃఖహా.
గౌతమీతీరసంచారీ గౌతమీతీర్థనాయకః..
గౌతమాపత్పరిహారో గౌతమాధివినాశనః.
గోపతిర్గోధనో గోపో గోపాలప్రియదర్శనః..
గోపాలో గోగణాధీశో గోకశ్మలనివర్తకః.
గోసహస్రో గోపవరో గోపగోపీసుఖావహః..
గోవర్ధనో గోపగోపో గోపో గోకులవర్ధనః.
గోచరో గోచరాధ్యక్షో గోచరప్రీతివృద్ధికృత్..
గోమీ గోకష్టసంత్రాతా గోసంతాపనివర్తకః.
గోష్ఠో గోష్ఠాశ్రయో గోష్ఠపతిర్గోధనవర్ధనః..
గోష్ఠప్రియో గోష్ఠమయో గోష్ఠామయనివర్తకః.
గోలోకో గోలకో గోభృద్గోభర్తా గోసుఖావహః..
గోధుగ్గోధుగ్గణప్రేష్ఠో గోదోగ్ధా గోమయప్రియః.
గోత్రం గోత్రపతిర్గోత్రప్రభుర్గోత్రభయాపహః..
గోత్రవృద్ధికరో గోత్రప్రియో గోత్రార్తినాశనః.
గోత్రోద్ధారపరో గోత్రప్రవరో గోత్రదైవతం..
గోత్రవిఖ్యాతనామా చ గోత్రీ గోత్రప్రపాలకః.
గోత్రసేతుర్గోత్రకేతుర్గోత్రహేతుర్గతక్లమః..
గోత్రత్రాణకరో గోత్రపతిర్గోత్రేశపూజితః.
గోత్రభిద్గోత్రభిత్త్రాతా గోత్రభిద్వరదాయకః..
గోత్రభిత్పూజితపదో గోత్రభిచ్ఛత్రుసూదనః.
గోత్రభిత్ప్రీతిదో నిత్యం గోత్రభిద్గోత్రపాలకః..
గోత్రభిద్గీతచరితో గోత్రభిద్రాజ్యరక్షకః.
గోత్రభిజ్జయదాయీ చ గోత్రభిత్ప్రణయః సదా..
గోత్రభిద్భయసంభేత్తా గోత్రభిన్మానదాయకః.
గోత్రభిద్గోపనపరో గోత్రభిత్సైన్యనాయకః..
గోత్రాధిపప్రియో గోత్రపుత్రీపుత్రో గిరిప్రియః.
గ్రంథజ్ఞో గ్రంథకృద్గ్రంథగ్రంథిభిద్గ్రంథవిఘ్నహా..
గ్రంథాదిర్గ్రంథసంచారో గ్రంథశ్రవణలోలుపః.
గ్రంథాధీనక్రియో గ్రంథప్రియో గ్రంథార్థతత్త్వవిత్..
గ్రంథసంశయసంచ్ఛేదీ గ్రంథవక్తా గ్రహాగ్రణీః.
గ్రంథగీతగుణో గ్రంథగీతో గ్రంథాదిపూజితః..
గ్రంథారంభస్తుతో గ్రంథగ్రాహీ గ్రంథార్థపారదృక్.
గ్రంథదృగ్గ్రంథవిజ్ఞానో గ్రంథసందర్భశోధకః..
గ్రంథకృత్పూజితో గ్రంథకరో గ్రంథపరాయణః.
గ్రంథపారాయణపరో గ్రంథసందేహభంజకః..
గ్రంథకృద్వరదాతా చ గ్రంథకృద్వందితః సదా.
గ్రంథానురక్తో గ్రంథజ్ఞో గ్రంథానుగ్రహదాయకః..
గ్రంథాంతరాత్మా గ్రంథార్థపండితో గ్రంథసౌహృదః.
గ్రంథపారంగమో గ్రంథగుణవిద్గ్రంథవిగ్రహః..
గ్రంథసేతుర్గ్రంథహేతుర్గ్రంథకేతుర్గ్రహాగ్రగః.
గ్రంథపూజ్యో గ్రంథగేయో గ్రంథగ్రథనలాలసః..
గ్రంథభూమిర్గ్రహశ్రేష్ఠో గ్రహకేతుర్గ్రహాశ్రయః.
గ్రంథకారో గ్రంథకారమాన్యో గ్రంథప్రసారకః..
గ్రంథశ్రమజ్ఞో గ్రంథాంగో గ్రంథభ్రమనివారకః.
గ్రంథప్రవణసర్వాంగో గ్రంథప్రణయతత్పరః..
గీతం గీతగుణో గీతకీర్తిర్గీతవిశారదః.
గీతస్ఫీతయశా గీతప్రణయో గీతచంచురః..
గీతప్రసన్నో గీతాత్మా గీతలోలో గతస్పృహః.
గీతాశ్రయో గీతమయో గీతతత్త్వార్థకోవిదః..
గీతసంశయసంఛేత్తా గీతసంగీతశాశనః.
గీతార్థజ్ఞో గీతతత్త్వో గీతాతత్త్వం గతాశ్రయః..
గీతాసారోఽథ గీతాకృద్గీతాకృద్విఘ్ననాశనః.
గీతాశక్తో గీతలీనో గీతావిగతసంజ్వరః..
గీతైకదృగ్గీతభూతిర్గీతప్రీతో గతాలసః.
గీతవాద్యపటుర్గీతప్రభుర్గీతార్థతత్త్వవిత్..
గీతాగీతవివేకజ్ఞో గీతాప్రవణచేతనః.
గతభీర్గతవిద్వేషో గతసంసారబంధనః..
గతమాయో గతత్రాసో గతదుఃఖో గతజ్వరః.
గతాసుహృద్గతజ్ఞానో గతదుష్టాశయో గతః..
గతార్తిర్గతసంకల్పో గతదుష్టవిచేష్టితః.
గతాహంకారసంచారో గతదర్పో గతాహితః..
గతవిఘ్నో గతభయో గతాగతనివారకః.
గతవ్యథో గతాపాయో గతదోషో గతేః పరః..
గతసర్వవికారోఽథ గతగంజితకుంజరః.
గతకంపితభూపృష్ఠో గతరుగ్గతకల్మషః..
గతదైన్యో గతస్తైన్యో గతమానో గతశ్రమః.
గతక్రోధో గతగ్లానిర్గతమ్లానో గతభ్రమః..
గతాభావో గతభవో గతతత్త్వార్థసంశయః.
గయాసురశిరశ్ఛేత్తా గయాసురవరప్రదః..
గయావాసో గయానాథో గయావాసినమస్కృతః.
గయాతీర్థఫలాధ్యక్షో గయాయాత్రాఫలప్రదః..
గయామయో గయాక్షేత్రం గయాక్షేత్రనివాసకృత్.
గయావాసిస్తుతో గయాన్మధువ్రతలసత్కటః..
గాయకో గాయకవరో గాయకేష్టఫలప్రదః.
గాయకప్రణయీ గాతా గాయకాభయదాయకః..
గాయకప్రవణస్వాంతో గాయకః ప్రథమః సదా.
గాయకోద్గీతసంప్రీతో గాయకోత్కటవిఘ్నహా..
గానగేయో గాయకేశో గాయకాంతరసంచరః.
గాయకప్రియదః శశ్వద్ గాయకాధీనవిగ్రహః..
గేయో గేయగుణో గేయచరితో గేయతత్త్వవిత్.
గాయకత్రాసహా గ్రంథో గ్రంథతత్త్వవివేచకః..
గాఢానురాగో గాఢాంగో గాఢాగంగాజలోఽన్వహం.
గాఢావగాఢజలధిర్గాఢప్రజ్ఞో గతామయః..
గాఢప్రత్యర్థిసైన్యోఽథ గాఢానుగ్రహతత్పరః.
గాఢశ్లేషరసాభిజ్ఞో గాఢనిర్వృతిసాధకః..
గంగాధరేష్టవరదో గంగాధరభయాపహః.
గంగాధరగురుర్గంగాధరధ్యాతపదః సదా..
గంగాధరస్తుతో గంగాధరారాధ్యో గతస్మయః.
గంగాధరప్రియో గంగాధరో గంగాంబుసుందరః..
గంగాజలరసాస్వాదచతురో గాంగతీరయః.
గంగాజలప్రణయవాన్ గంగాతీరవిహారకృత్..
గంగాప్రియో గాంగజలావగాహనపరః సదా.
గంధమాదనసంవాసో గంధమాదనకేలికృత్..
గంధానులిప్తసర్వాంగో గంధలుబ్ధమధువ్రతః.
గంధో గంధర్వరాజోఽథ గంధర్వప్రియకృత్ సదా..
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో గంధర్వప్రీతివర్ధనః.
గకారబీజనిలయో గకారో గర్విగర్వనుత్..
గంధర్వగణసంసేవ్యో గంధర్వవరదాయకః.
గంధర్వో గంధమాతంగో గంధర్వకులదైవతం..
గంధర్వగర్వసంచ్ఛేత్తా గంధర్వవరదర్పహా.
గంధర్వప్రవణస్వాంతో గంధర్వగణసంస్తుతః..
గంధర్వార్చితపాదాబ్జో గంధర్వభయహారకః.
గంధర్వాభయదః శశ్వద్ గంధర్వప్రతిపాలకః..
గంధర్వగీతచరితో గంధర్వప్రణయోత్సుకః.
గంధర్వగానశ్రవణప్రణయీ గర్వభంజనః..
గంధర్వత్రాణసన్నద్ధో గంధర్వసమరక్షమః.
గంధర్వస్త్రీభిరారాధ్యో గానం గానపటుః సదా..
గచ్ఛో గచ్ఛపతిర్గచ్ఛనాయకో గచ్ఛగర్వహా.
గచ్ఛరాజోఽథ గచ్ఛేశో గచ్ఛరాజనమస్కృతః..
గచ్ఛప్రియో గచ్ఛగురుర్గచ్ఛత్రాణకృతోద్యమః.
గచ్ఛప్రభుర్గచ్ఛచరో గచ్ఛప్రియకృతోద్యమః..
గచ్ఛగీతగుణో గచ్ఛమర్యాదాప్రతిపాలకః.
గచ్ఛధాతా గచ్ఛభర్తా గచ్ఛవంద్యో గురోర్గురుః..
గృత్సో గృత్సమదో గృత్సమదాభీష్టవరప్రదః.
గీర్వాణగీతచరితో గీర్వాణగణసేవితః..
గీర్వాణవరదాతా చ గీర్వాణభయనాశకృత్.
గీర్వాణగుణసంవీతో గీర్వాణారాతిసూదనః..
గీర్వాణధామ గీర్వాణగోప్తా గీర్వాణగర్వహృత్.
గీర్వాణార్తిహరో నిత్యం గీర్వాణవరదాయకః..
గీర్వాణశరణం గీతనామా గీర్వాణసుందరః.
గీర్వాణప్రాణదో గంతా గీర్వాణానీకరక్షకః..
గుహేహాపూరకో గంధమత్తో గీర్వాణపుష్టిదః.
గీర్వాణప్రయుతత్రాతా గీతగోత్రో గతాహితః..
గీర్వాణసేవితపదో గీర్వాణప్రథితో గలత్.
గీర్వాణగోత్రప్రవరో గీర్వాణఫలదాయకః..
గీర్వాణప్రియకర్తా చ గీర్వాణాగమసారవిత్.
గీర్వాణాగమసంపత్తిర్గీర్వాణవ్యసనాపహః..
గీర్వాణప్రణయో గీతగ్రహణోత్సుకమానసః.
గీర్వాణభ్రమసంభేత్తా గీర్వాణగురుపూజితః..
గ్రహో గ్రహపతిర్గ్రాహో గ్రహపీడాప్రణాశనః.
గ్రహస్తుతో గ్రహాధ్యక్షో గ్రహేశో గ్రహదైవతం..
గ్రహకృద్గ్రహభర్తా చ గ్రహేశానో గ్రహేశ్వరః.
గ్రహారాధ్యో గ్రహత్రాతా గ్రహగోప్తా గ్రహోత్కటః..
గ్రహగీతగుణో గ్రంథప్రణేతా గ్రహవందితః.
గవీ గవీశ్వరో గర్వీ గర్విష్ఠో గర్విగర్వహా..
గవాం ప్రియో గవాం నాథో గవీశానో గవాం పతిః.
గవ్యప్రియో గవాం గోప్తా గవిసంపత్తిసాధకః..
గవిరక్షణసన్నద్ధో గవాం భయహరః క్షణాత్.
గవిగర్వహరో గోదో గోప్రదో గోజయప్రదః..
గజాయుతబలో గండగుంజన్మత్తమధువ్రతః.
గండస్థలలసద్దానమిలన్మత్తాలిమండితః..
గుడో గుడప్రియో గుండగలద్దానో గుడాశనః.
గుడాకేశో గుడాకేశసహాయో గుడలడ్డుభుక్..
గుడభుగ్గుడభుగ్గణయో గుడాకేశవరప్రదః.
గుడాకేశార్చితపదో గుడాకేశసఖః సదా..
గదాధరార్చితపదో గదాధరవరప్రదః.
గదాయుధో గదాపాణిర్గదాయుద్ధవిశారదః..
గదహా గదదర్పఘ్నో గదగర్వప్రణాశనః.
గదగ్రస్తపరిత్రాతా గదాడంబరఖండకః..
గుహో గుహాగ్రజో గుప్తో గుహాశాయీ గుహాశయః.
గుహప్రీతికరో గూఢో గూఢగుల్ఫో గుణైకదృక్..
గీర్గీష్పతిర్గిరీశానో గీర్దేవీగీతసద్గుణః.
గీర్దేవో గీష్ప్రియో గీర్భూర్గీరాత్మా గీష్ప్రియంకరః..
గీర్భూమిర్గీరసజ్ఞోఽథ గీఃప్రసన్నో గిరీశ్వరః.
గిరీశజో గిరౌశాయీ గిరిరాజసుఖావహః..
గిరిరాజార్చితపదో గిరిరాజనమస్కృతః.
గిరిరాజగుహావిష్టో గిరిరాజాభయప్రదః..
గిరిరాజేష్టవరదో గిరిరాజప్రపాలకః.
గిరిరాజసుతాసూనుర్గిరిరాజజయప్రదః..
గిరివ్రజవనస్థాయీ గిరివ్రజచరః సదా.
గర్గో గర్గప్రియో గర్గదేహో గర్గనమస్కృతః..
గర్గభీతిహరో గర్గవరదో గర్గసంస్తుతః.
గర్గగీతప్రసన్నాత్మా గర్గానందకరః సదా..
గర్గప్రియో గర్గమానప్రదో గర్గారిభంజకః.
గర్గవర్గపరిత్రాతా గర్గసిద్ధిప్రదాయకః..
గర్గగ్లానిహరో గర్గభ్రమహృద్గర్గసంగతః.
గర్గాచార్యో గర్గమునిర్గర్గసమ్మానభాజనః..
గంభీరో గణితప్రజ్ఞో గణితాగమసారవిత్.
గణకో గణకశ్లాఘ్యో గణకప్రణయోత్సుకః..
గణకప్రవణస్వాంతో గణితో గణితాగమః.
గద్యం గద్యమయో గద్యపద్యవిద్యావిశారదః..
గలలగ్నమహానాగో గలదర్చిర్గలసన్మదః.
గలత్కుష్ఠివ్యథాహంతా గలత్కుష్ఠిసుఖప్రదః..
గంభీరనాభిర్గంభీరస్వరో గంభీరలోచనః.
గంభీరగుణసంపన్నో గంభీరగతిశోభనః..
గర్భప్రదో గర్భరూపో గర్భాపద్వినివారకః.
గర్భాగమనసన్నాశో గర్భదో గర్భశోకనుత్..
గర్భత్రాతా గర్భగోప్తా గర్భపుష్టికరః సదా.
గర్భాశ్రయో గర్భమయో గర్భామయనివారకః..
గర్భాధారో గర్భధరో గర్భసంతోషసాధకః.
గర్భగౌరవసంధానసంధానం గర్భవర్గహృత్..
గరీయాన్ గర్వనుద్గర్వమర్దీ గరదమర్దకః.
గురుసంతాపశమనో గురురాజ్యసుఖప్రదః..

 

 

Click below to listen to Ganesha Gakara Sahasranama Stotram 

 

Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

 

 

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |