సిద్ధి వినాయక స్తోత్ర

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ
శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద।
దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః
శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః।
దక్షస్తనే వలియితాతిమనోజ్ఞశుండో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి-
ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్రగుమాంగజాతః।
సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరించిముఖ్యైః
సంపూజితః సురవరైరపి మోహకాద్యైః।
సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
శీఘ్రాంచనస్ఖలనతుంగరవోర్ధ్వకంఠ-
స్థూలేందురుద్రగణహాసితదేవసంఘః।
శూర్పశ్రుతిశ్చ పృథువర్త్తులతుంగతుందో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
యజ్ఞోపవీతపదలంభితనాగరాజో
మాసాదిపుణ్యదదృశీకృత-ఋక్షరాజః।
భక్తాభయప్రద దయాలయ విఘ్నరాజ
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
సద్రత్నసారతతిరాజితసత్కిరీటః
కౌసుంభచారువసనద్వయ ఊర్జితశ్రీః।
సర్వత్ర మంగలకరస్మరణప్రతాపో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
దేవాంతకాద్యసురభీతసురార్తిహర్తా
విజ్ఞానబోధనవరేణ తమోఽపహర్తా।
ఆనందితత్రిభువనేశ కుమారబంధో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475