గణాధిపతి స్తుతి

 

Ganadhipati Stuti

 

అభీప్సితార్థసిద్ధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః.
సర్వవిఘ్నచ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

జగన్నాథ పంచక స్తోత్రం

జగన్నాథ పంచక స్తోత్రం

రక్తాంభోరుహదర్పభంజన- మహాసౌందర్యనేత్రద్వయం ముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలం. వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే. ఫుల్లేందీవరలోచనం నవఘనశ్యామాభిరామాకృతిం విశ్వేశం కమలావిలాస- విలసత్పాదారవిందద్వయం.

Click here to know more..

దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం

దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం

తే ధ్యానయోగానుగతాః అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢాం. త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి. దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా. గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి. పరాస్య శక్తిర్వివ

Click here to know more..

జ్ఞానాన్ని కోరుతూ మేథాదక్షిణామూర్తికి ప్రార్థన

జ్ఞానాన్ని కోరుతూ మేథాదక్షిణామూర్తికి ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |