గజవదన అష్టక స్తోత్రం

గజవదన గణేశ త్వం విభో విశ్వమూర్తే
హరసి సకలవిఘ్నాన్ విఘ్నరాజ ప్రజానాం .
భవతి జగతి పూజా పూర్వమేవ త్వదీయా
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

సపది సకలవిఘ్నాం యాంతి దూరే దయాలో
తవ శుచిరుచిరం స్యాన్నామసంకీర్తనం చేత్ .
అత ఇహ మనుజాస్త్వాం సర్వకార్యే స్మరంతి
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

సకలదురితహంతుః త స్వర్గమోక్షాదిదాతుః
సురరిపువధకర్త్తుః సర్వవిఘ్నప్రహర్త్తుః .
తవ భవతి కృపాతోఽశేషసంపత్తిలాభో
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

తవ గణప గుణానాం వర్ణనే నైవ శక్తా
జగతి సకలవంద్యా శారదా సర్వకాలే .
తదితరమనుజానాం కా కథా భాలదృష్టే
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

బహుతరమనుజైస్తే దివ్యనామ్నాం సహస్రైః
స్తుతిహుతికరణేన ప్రాప్యతే సర్వసిద్ధిః .
విధిరయమఖిలో వై తంత్రశాస్త్రే ప్రసిద్ధః
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

త్వదితరదిహ నాస్తే సచ్చిదానందమూర్త్తే
ఇతి నిగదతి శాస్త్రం విశ్వరూపం త్రినేత్ర .
త్వమసి హరిరథ త్వం శంకరస్త్వం విధాతా
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలేః ప్రసీద ..

సకలసుఖద మాయా యా త్వదీయా ప్రసిద్ధా
శశధరధరసూనే త్వం తయా క్రీడసీహ .
నట ఇవ బహువేషం సర్వదా సంవిధాయ
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

భవ ఇహ పురతస్తే పాత్రరూపేణ భర్త్తః
బహువిధనరలీలాం త్వాం ప్రదర్శ్యాశు యాచే .
సపది భవసముద్రాన్మాం సముద్ధారయస్వ
వరదవర కృపాలో చంద్రమౌలే ప్రసీద ..

అష్టకం గణనాథస్య భక్త్యా యో మానవః పఠేత్
తస్య విఘ్నాః ప్రణశ్యంతి గణేశస్య ప్రసాదతః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |