പുരുഷോത്തമ സ്തോത്രം

നമഃ ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രായ പരിപൂർണതമായ ച.
അസംഖ്യാണ്ഡാധിപതയേ ഗോലോകപതയേ നമഃ.
ശ്രീരാധാപതയേ തുഭ്യം വ്രജാധീശായ തേ നമഃ.
നമഃ ശ്രീനന്ദപുത്രായ യശോദാനന്ദനായ ച.
ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ.
യദൂത്തമ ജഗന്നാഥ പാഹി മാം പുരുഷോത്തമ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |