ವಿಷ್ಣು ಜಯ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಯ ಜಯ ದೇವದೇವ.
ಜಯ ಮಾಧವ ಕೇಶವ.
ಜಯಪದ್ಮಪಲಾಶಾಕ್ಷ.
ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪತೇ.
ಜಯ ಜಯ ಪದ್ಮನಾಭ.
ಜಯ ವೈಕುಂಠ ವಾಮನ.
ಜಯ ಪದ್ಮಹೃಷೀಕೇಶ.
ಜಯ ದಾಮೋದರಾಚ್ಯುತ.
ಜಯ ಪದ್ಮೇಶ್ವರಾನಂತ.
ಜಯ ಲೋಕಗುರೋ ಜಯ.
ಜಯ ಶಂಖಗದಾಪಾಣೇ.
ಜಯ ಭೂಧರಸೂಕರ.
ಜಯ ಯಜ್ಞೇಶ ವಾರಾಹ.
ಜಯ ಭೂಧರ ಭೂಮಿಪ.
ಜಯ ಯೋಗೇಶ ಯೋಗಜ್ಞ.
ಜಯ ಯೋಗಪ್ರವರ್ತ್ತಕ.
ಜಯ ಯೋಗಪ್ರವರ್ತ್ತಕ.
ಜಯ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತ್ತಕ.
ಕೃತಪ್ರಿಯ ಜಯ ಜಯ.
ಯಜ್ಞೇಶ ಯಜ್ಞಾಂಗ ಜಯ.
ಜಯ ವಂದಿತಸದ್ದ್ವಿಜ.
ಜಯ ನಾರದಸಿದ್ಧಿದ.
ಜಯ ಪುಣ್ಯವತಾಂ ಗೇಹ.
ಜಯ ವೈದಿಕಭಾಜನ.
ಜಯ ಜಯ ಚತುರ್ಭುಜ.
ಜಯ ದೈತ್ಯಭಯಾವಹ.
ಜಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್.
ಜಯ ಶಂಕರ ಶಾಶ್ವತ.
ಜಯ ವಿಷ್ಣೋ ಮಹಾದೇವ.
ಜಯ ನಿತ್ಯಮಧೋಕ್ಷಜ.
ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ದೇವೇಶ.
ದರ್ಶಯಾದ್ಯ ಸ್ವಕಾಂ ತನುಂ.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |