ஶ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்திரம்

ஜகஜ்ஜாலபாலம் சலத்கண்டமாலம்
ஶரச்சந்த்ரபாலம் மஹாதைத்யகாலம்.
நபோநீலகாயம் துராவாரமாயம்
ஸுபத்மாஸஹாயம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ஸதாம்போதிவாஸம் கலத்புஷ்பஹாஸம்
ஜகத்ஸந்நிவாஸம் ஶதாதித்யபாஸம்.
கதாசக்ரஶஸ்த்ரம் லஸத்பீதவஸ்த்ரம்
ஹஸச்சாருவக்த்ரம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ரமாகண்டஹாரம் ஶ்ருதிவ்ராதஸாரம்
ஜலாந்தர்விஹாரம் தராபாரஹாரம்.
சிதானந்தரூபம் மனோஜ்ஞஸ்வரூபம்
த்ருதானேகரூபம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ஜராஜன்மஹீனம் பரானந்தபீனம்
ஸமாதானலீனம் ஸதைவாநவீனம்.
ஜகஜ்ஜன்மஹேதும் ஸுரானீககேதும்
த்ரிலோகைகஸேதும் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
க்ருதாம்நாயகானம் ககாதீஶயானம்
விமுக்தேர்நிதானம் ஹராராதிமானம்.
ஸ்வபக்தானுகூலம் ஜகத்வ்ருக்ஷமூலம்
நிரஸ்தார்தஶூலம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ஸமஸ்தாமரேஶம் த்விரேபாபகேஶம்
ஜகத்பிம்பலேஶம் ஹ்ருதாகாஶதேஶம்.
ஸதா திவ்யதேஹம் விமுக்தாகிலேஹம்
ஸுவைகுண்டகேஹம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ஸுராலீபலிஷ்டம் த்ரிலோகீவரிஷ்டம்
குரூணாம் கரிஷ்டம் ஸ்வரூபைகநிஷ்டம்.
ஸதா யுத்ததீரம் மஹாவீரவீரம்
மஹாம்போதிதீரம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
ரமாவாமபாகம் தலானக்ரநாகம்
க்ருதாதீனயாகம் கதாராகராகம்.
முனீந்த்ரை꞉ ஸுகீதம் ஸுரை꞉ ஸம்பரீதம்
குணௌகைரதீதம் பஜே(அ)ஹம் பஜே(அ)ஹம்.
இதம் யஸ்து நித்யம் ஸமாதாய சித்தம்
படேதஷ்டகம் கண்டஹாரம் முராரே:.
ஸ விஷ்ணோர்விஶோகம் த்ருவம் யாதி லோகம்
ஜராஜன்மஶோகம் புனர்விந்ததே நோ.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |