പാർവതീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

പാർവതീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

വിനോദമോദമോദിതാ ദയോദയോജ്ജ്വലാന്തരാ
നിശുംഭശുംഭദംഭദാരണേ സുദാരുണാഽരുണാ.
അഖണ്ഡഗണ്ഡദണ്ഡമുണ്ഡ- മണ്ഡലീവിമണ്ഡിതാ
പ്രചണ്ഡചണ്ഡരശ്മിരശ്മി- രാശിശോഭിതാ ശിവാ.
അമന്ദനന്ദിനന്ദിനീ ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ
പ്രതീർണശീർണതാരിണീ സദാര്യകാര്യകാരിണീ.
തദന്ധകാന്തകാന്തക- പ്രിയേശകാന്തകാന്തകാ
മുരാരികാമചാരികാമ- മാരിധാരിണീ ശിവാ.
അശേഷവേഷശൂന്യദേശ- ഭർതൃകേശശോഭിതാ
ഗണേശദേവതേശശേഷ- നിർനിമേഷവീക്ഷിതാ.
ജിതസ്വശിഞ്ജിതാഽലി- കുഞ്ജപുഞ്ജമഞ്ജുഗുഞ്ജിതാ
സമസ്തമസ്തകസ്ഥിതാ നിരസ്തകാമകസ്തവാ.
സസംഭ്രമം ഭ്രമം ഭ്രമം ഭ്രമന്തി മൂഢമാനവാ
മുധാഽബുധാഃ സുധാം വിഹായ ധാവമാനമാനസാഃ.
അധീനദീനഹീനവാരി- ഹീനമീനജീവനാ
ദദാതു ശമ്പ്രദാഽനിശം വശംവദാർഥമാശിഷം.
വിലോലലോചനാഞ്ചി- തോചിതൈശ്ചിതാ സദാ ഗുണൈ-
രപാസ്യദാസ്യമേവമാസ്യ- ഹാസ്യലാസ്യകാരിണീ.
നിരാശ്രയാഽഽശ്രയാശ്രയേശ്വരീ സദാ വരീയസീ
കരോതു ശം ശിവാഽനിശം ഹി ശങ്കരാങ്കശോഭിനീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |