ಪರಶುರಾಮ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಸನ್ನುತಪಾವನಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂ
ನೀಲನೀರಜಲೋಚನಂ ಹರಿಮಾಶ್ರಿತಾಮರಭೂರುಹಂ.
ಕೇಶವಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರಪೂರುಷಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ಅಕ್ಷಯಂ ಕಲುಷಾಪಹಂ ನಿರುಪದ್ರವಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಂ
ವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ ವಿಭುಮಚ್ಯುತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ.
ಹರ್ಷದಂ ಜಮದಗ್ನಿಪುತ್ರಕಮಾರ್ಯಜುಷ್ಟಪದಾಂಬುಜಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ರೈಣುಕೇಯಮಹೀನಸತ್ವಕಮವ್ಯಯಂ ಸುಜನಾರ್ಚಿತಂ
ವಿಕ್ರಮಾಢ್ಯಮಿನಾಬ್ಜನೇತ್ರಕಮಬ್ಜಶಾರ್ಙ್ಗಗದಾಧರಂ.
ಛತ್ರಿತಾಹಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಗಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿಮನಾಶ್ರಯಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ಬಾಹುಜಾನ್ವಯವಾರಣಾಂಕುಶಮರ್ವಕಂಠಮನುತ್ತಮಂ
ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಂ ಶಿವಮಬ್ಧಿಶಾಯಿನಮೌರ್ವಜಂ.
ಭಕ್ತಶತ್ರುಜನಾರ್ದನಂ ನಿರಯಾರ್ದನಂ ಕುಜನಾರ್ದನಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ಜಂಭಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಂಚ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ದನುಜಾಂತಕಂ
ನಿರ್ವಿಕಾರಮಗೋಚರಂ ನರಸಿಂಹರೂಪಮನರ್ದಹಂ.
ವೇದಭದ್ರಪದಾನುಸಾರಿಣಮಿಂದಿರಾಧಿಪಮಿಷ್ಟದಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ನಿರ್ಜರಂ ಗರುಡಧ್ವಜಂ ಧರಣೀಶ್ವರಂ ಪರಮೋದದಂ
ಸರ್ವದೇವಮಹರ್ಷಿಭೂಸುರಗೀತರೂಪಮರೂಪಕಂ.
ಭೂಮತಾಪಸವೇಷಧಾರಿಣಮದ್ರಿಶಂಚ ಮಹಾಮಹಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ಸರ್ವತೋಮುಖಮಕ್ಷಿಕರ್ಷಕಮಾರ್ಯದುಃಖಹರಂಕಲೌ.
ವೇಂಕಟೇಶ್ವರರೂಪಕಂ ನಿಜಭಕ್ತಪಾಲನದೀಕ್ಷಿತಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣಂ ನಿಖಿಲಾಧಿಪಂ ಪರಮಂ ಮಹಾ-
ವೈರಿಸೂದನಪಂಡಿತಂ ಗಿರಿಜಾತಪೂಜಿತರೂಪಕಂ.
ಬಾಹುಲೇಯಕುಗರ್ವಹಾರಕಮಾಶ್ರಿತಾವಲಿತಾರಕಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ.
ಪರ್ಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಪರ್ಶುರಾಮಕೃಪಾಸಾರಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ವರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.9K
1.3K

Comments Kannada

i2tkr
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |