ദയാകര സരസ്വതീ സ്തോത്രം

അരവിന്ദഗന്ധിവദനാം ശ്രുതിപ്രിയാം
സകലാഗമാംശകരപുസ്തകാന്വിതാം.
രമണീയശുഭ്രവസനാം സുരാഗ്രജാം
വിമലാം ദയാകരസരസ്വതീം ഭജേ.
സരസീരുഹാസനഗതാം വിധിപ്രിയാം
ജഗതീപുരസ്യ ജനനീം വരപ്രദാം.
സുലഭാം നിതാന്തമൃദുമഞ്ജുഭാഷിണീം
വിമലാം ദയാകരസരസ്വതീം ഭജേ.
പരമേശ്വരീം വിധിനുതാം സനാതനീം
ഭയദോഷകല്മഷമദാർതിഹാരിണീം.
സമകാമദാം മുനിമനോഗൃഹസ്ഥിതാം
വിമലാം ദയാകരസരസ്വതീം ഭജേ.
സുജനൈകവന്ദിത- മനോജ്ഞവിഗ്രഹാം
സദയാം സഹസ്രരരവിതുല്യശോഭിതാം.
ജനനന്ദിനീം നതമുനീന്ദ്രപുഷ്കരാം
വിമലാം ദയാകരസരസ്വതീം ഭജേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

18.2K

Comments Malayalam

hzbfu
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |