ഷണ്മുഖ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ദേവസേനാനിനം ദിവ്യശൂലപാണിം സനാതനം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
കാർതികേയം മയൂരാധിരൂഢം കാരുണ്യവാരിധിം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
മഹാദേവതനൂജാതം പാർവതീപ്രിയവത്സലം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
ഗുഹം ഗീർവാണനാഥം ച ഗുണാതീതം ഗുണേശ്വരം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
ഷഡക്ഷരീപ്രിയം ശാന്തം സുബ്രഹ്മണ്യം സുപൂജിതം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
തേജോഗർഭം മഹാസേനം മഹാപുണ്യഫലപ്രദം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
സുവ്രതം സൂര്യസങ്കാശം സുരാരിഘ്നം സുരേശ്വരം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
കുക്കുടധ്വജമവ്യക്തം രാജവന്ദ്യം രണോത്സുകം|
ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം|
ഷണ്മുഖസ്യാഷ്ടകം പുണ്യം പഠദ്ഭ്യോ ഭക്തിദായകം|
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം വീര്യം പ്രാപ്നോതി മാനുഷഃ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.9K

Comments Malayalam

kapi3
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |