ಗಣೇಶ ಶತಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಗಜವದನಂ ನೌಮಿ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧೀಶಂ.
ಕುರ್ವೇ ಗಣೇಶಶತಕಂ ಕುಜುಕೇನಾಹಂ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಶುದ್ಧಯರ್ಥಂ.
ದಿಙ್ಮಾತ್ರೇಣ ಗಣಪತೇರ್ಗುಣಗಣವಿಭವಾದಿವರ್ಣನಾರೂಪಂ.
ಪ್ರಾಯೋ ವೈನಾಯಕಕೃತಿವಿದಿತಮತಪಕ್ರಿಯಾವಿವೃತಿಪೂರ್ವಂ.
ಯದ್ಯಪಿ ಮಂದಮತಿರಹಂ ಗುಣಲವಮವಗಂತುಮತಿತರಾಂ ನಾಲಂ.
ಪ್ರಯತೇ ತಥಾಪಿ ವದಿತುಂ ಲಂಬೋದರ ತೇ ದಯಾವಲಂಬೇನ.
ಜಗತಃ ಸರ್ಗಾದಾದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಾಗಪ್ಯೇಕಸ್ತ್ವಮೇವ ಭಾಸಿ ವಿಭೋ.
ತಸ್ಮಾದ್ಗಣಪ ಭವಂತಂ ನಿಖಿಲನಿದಾನಂ ಗದಂತಿ ನಿಗಮಾಂತಾಃ.
ತ್ವಮತೋ ಮಾಯಾತೀತಂ ಸಕಲಜಗತ್ಕಲ್ಪನಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಂ.
ಅದ್ವೈತಸೀಮಭೂತಂ ವಾಙ್ಮಾನಸಾಗೋಚರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ.
ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾನೋ ಗಣಪತಿಶಿವಶಕ್ತಿಕೇಶವಾರ್ಕಾ ಯೇ.
ತೇಷಾಂ ಕಾರಣಮಾಹುಃ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಾನುಗಾ ಯಮಾತ್ಮಾನಂ.
ಯಃ ಸರ್ವವೇದವೇದ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವಮಸಿಪದಾದ್ಯತೀತರೂಪೋ ಯಃ.
ಯೋ ಯೋಗಿವೃಂದಮೃಗ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ನಿತ್ಯಂ.
ಯತ್ಪೂರ್ಣಯೋಗಲಭ್ಯಂ ಭೂಮಾತ್ಮಕಮಾಮನಂತಿ ಗಾಣಪತಾಃ.
ಶುದ್ಧಂ ಸ್ವಮಹಿಮಸಂಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿನ್ ಮೇ ಮನಃ ಸದಾ ಸ್ಮರತಾಂ.
ಭೂಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈತತ್ ತೇ ಷಷ್ಠಂ ಗಣಪಂ ಚ ಪಂಚಮಂ ಪ್ರಾಹುಃ.
ತುರ್ಯಂ ಗಣೇಶಮಸ್ಯ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಸಗುಣಾತ್ಮನೋಽಪಿ ತಾನ್ ಪಂಚ.
ತತ್ರೋಪಾಸನಕಾಂಡೇ ಪರಕಾಷ್ಠಾಭೂತಮಸಿಪದಾರ್ಥಮಯಂ.
ಸ್ವಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈತದ್ಗಜವದನಮಹಂ ಭಜೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಂ.
ಗಾಣಪತಪುಂಗವಾಃ ಕಿಲ ಪಾದಮಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಪಂಚಮಸ್ಯಾಹುಃ.
ಶೈವಾದ್ವೈತಾದೀನಾಂ ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಯಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ.
ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ತುರೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಗುಗಣೇಶಾಖ್ಯಂ.
ವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗಣಪತೇ ಸತತಂ ದೂರೀಕರೋತು ಮಮ ದುರಿತಂ.
ಯಸ್ಯ ಹಿ ನಾಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ವದನಂ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಲೋಚನಂ ರುದ್ರಃ.
ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಂ ದಕ್ಷಿಣಮರ್ಕೋಽಸ್ಮಿತಾಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾ.
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಚ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ.
ವ್ಯಾಕೃತಮಾವಿದ್ಯಕಮಪಿ ತದಪಿ ವ್ಯಕ್ತಂ ಚಕಾಸ್ತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾನಂದಾತ್ಮಕವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಪ್ರಭೇದೇನ.
ಭೂಮಬ್ರಹ್ಮ ಚತುಷ್ಪಾತ್ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ಮೇಽನಿಶಂ ಹೃದಾಕಾಶೇ.
ಮಾಯಾಸಮರಸಯುಕ್ತಂ ಶಾಂತಿಗತಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ.
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾದರೂಪಂ ಗಾಣೇಶಾದ್ವೈತಲಕ್ಷ್ಯಭೂತಮಸಿ.
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಪಾದ ಆದ್ಯಃ ಸಂಯೋಗಾಯೋಗಪಾದಯುಗಯುಕ್ತಃ
ತೌ ಪಾದಾವಪ್ಯುದಿತಾವಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದಪರಕಾಷ್ಠೇ.
ಸದಸತ್ಸಹಜಸಮಾತ್ಮಕಚತುರ್ವಿಧಾನಂದಪಾದರೂಪಸ್ತ್ವಂ
ರವಿಶಕ್ತೀಶಹರೀಣಾಂ ಸಂಘಾತಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರುತೋಽಸಿ ಗಣರಾಜ.
ಬಿಂದುಃ ಸೋಽಹಂಬೋಧಃ ಸಾಂಖ್ಯಶ್ಚೇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಭೇದಯುತಃ.
ವಿದ್ಯಾಪಾದೋಽಪಿ ತ್ವಂ ಯೋಗಿಸಮಾಧೌ ಗೃಹೀತಸುವಿಶೇಷಃ.
ತುರ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪಾದಸ್ತ್ವಮೇವ ಸತ್ಯಾನೃತೋ ಜಗದ್ರೂಪಃ.
ಸ ವಿರಾಟ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾವೀಶಗುಣೇಶಾವಿತಿ ಪ್ರಭೇದಯುತಃ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶಸ್ಥಿತಿಭೇದಾಃ ಸರ್ವೇ ಚೈತೇ ಸ್ಫುರಂತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ.
ಪ್ರಾಯೋಽಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತಸಮಾಧಿಜ್ಞೇಯಾ ಗಣೇಶ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ.
ಸಿದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಶ್ಚೇತಿ ದ್ವಿಧಾ ಹಿ ವೈನಾಯಕೀ ಮಹಾಮಾಯಾ.
ಲೋಕೈಕನಾಯಿಕಾ ಸಾ ತದುಪಾಧಿವಶಾತ್ ಕಿಲಾಸಿ ಬಹುಧಾ ತ್ವಂ.
ಏವಂ ಮಾಯೋಪಾಧಿಕಪರಾತ್ಮರೂಪಂ ಹಿ ಪಂಚಧಾ ಭಿನ್ನಂ.
ತದದಸ್ಥಾಗುಣಭೇದಾನ್ನೀರೂಪಸ್ಯಾಪಿ ತೇ ಸಮಾಮ್ನಾತಂ.
ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಲ ಪ್ರಥಮಂ ಸಕಲಜಗದ್ವೀಜಭೂತರೂಪಂ ತ್ವಂ.
ಮೂರ್ತಿಂ ವಿನಾಯಕ ಇತಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಶತೋ ಗಣೇಶ ಗೃಹ್ಣಾಸಿ.
ಬೀಜಸ್ಯ ಭೂಮಿರೂಪಾ ಕೇವಲಮಾಯಾದ್ವಿತೀಯಮೂರ್ತಿಸ್ತೇ.
ವರ್ತಯತಿ ಕೃತ್ಯಮಖಿಲಂ ಭುವನೇಶೀ ಸಾ ಶಿವೋ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ.
ಮಾಯೇಶಂ ತು ತೃತೀಯಂ ರವಿಮಂಡಲಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಪುರುಷಂ.
ತ್ವಾಮಾಮನಂತಿ ವೇದಾ ಹ್ಯನವರತಂ ಕಾಲಚಕ್ರನೇತಾರಂ.
ಉಪಹಿತತುರೀಯಮೂರ್ತಿರ್ಮಾಯಾಯುಕ್ತಃ ಪರಃ ಶಿವೋ ಗಿರೀಶಃ.
ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲರೂಪೀ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಚ ಸಂಜರೀಹರ್ಷಿ.
ಮಾಯಾಮಯೋ ಹಿ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಾಯೋಪಾಧೇಶ್ಚ ಪಂಚಮೀ ಮೂರ್ತಿಃ.
ಸೋಽಪಿ ತ್ವಮೇವ ನಿಖಿಲಂ ಲೋಕಂ ಪಾಲಯಸಿ ಲೀಲಯಾ ಸತತಂ.
ಏವಂ ಮಾಯಾವಶತೋ ರವಿಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾದಿನಾಮಪಂಚಕಭಾಕ್.
ದಿಶತು ಮದೀಪ್ಸಿತಮಖಿಲಂ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಭವದ್ರೂಪಂ.
ಮಾಯಾಬದ್ಧಃ ಷಷ್ಠಃ ಪ್ರಥಮಶರೀರೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ತ್ವಂ.
ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಾನುಗುಣಂ ಕರೋಷಿ ಸರ್ಗಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಸ್ಯ.
ಪ್ರಾಕ್ ಪದ್ಮಾಸನರೂಪಗ್ರಹಣಾದ್ಭವತೋಽಪ್ಯುಪಾಧಿತೋ ಭಿನ್ನಾಃ.
ಏತಾಶ್ಚ ಸಗುಣಮೂರ್ತೀರಾಲಂಬ್ಯ ಮತಾನಿ ಪಂಚ ಜಾತಾನಿ.
ಏತೇ ಹಿ ಪಂಚ ದೇವಾಃ ಸ್ವಸ್ವಾಧಾರೇಷು ಸಂತಿ ಸರ್ವತ್ರ.
ವರ್ಣಸ್ವಧರ್ಮವಿಭವಾತ್ತೇಜೋರೂಪಾಸ್ತ್ರಿವರ್ಣ ದೇಹೇಷು.
ಗಾಯತ್ರೀಗ್ರಹಣೇನ ಹಿ ತತ್ತತೇಜೋ ವಿಶೇಷತೋ ಭಾತಿ.
ತತ್ತಜ್ಜಾತಿಗುಣಾ ಅಪ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟತ್ವೇನ ತೇನ ಜಾಯಂತೇ.
ಮೂಲಾಧಾರೇ ಗಣಪೋ ಮಣಿಪೂರೇ ಹರಿರನಾಹತೇ ಶಂಭುಃ.
ರಾಜತಿ ರವಿರ್ವಿಶುದ್ಧೌ ಬ್ರಹ್ಮಸುರಂಧ್ರ ಶಿವಾ ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ.
ಅಪಿ ಚ ಷಡಾಧಾರೇಷು ಪ್ರಾಪ್ಯೈವಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಚಿತ್ತಲಯೌ.
ಮುಕ್ತಾ ಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಂಚಾಯತನಾರ್ಚನೇಽತಿಹರ್ಷಸ್ತೇ.
ಗಣಪತಿಪಂಚಾಯತನಂ ಪಂಚಾಯತನಂ ರವೀಶ್ವರಾದೀನಾಂ.
ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕೃತಮಪಿ ಪೂಜಾವಿಷಯೇಽತಿಮಾತ್ರತೃಪ್ತಿಸ್ತೇ.
ಪ್ರಾಸಾದಶುದ್ಧಪೂಜಾ ಅತ ಏವ ವಿಹಾಯ ಪಂಚದೇವಾನಾಂ.
ಪಂಚಾಯತನಸಪರ್ಯಾಂ ಸಗುಣಸಮಷ್ಟಯರ್ಚನಾಂ ವದಂತಿ ಬುಧಾಃ.
ಹರ್ಯಾದಿಗಣೇಶಾಂತಾಃ ಪಂಚೈತಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಯೋ ಮುನಿಭಿಃ.
ಅತ ಏವ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚಾಪಿ ದೇವತಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ.
ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಹಿ ಋಷಯೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಪಂಚದೇವತಾಪರಾಂ.
ಪ್ರಣವಸ್ಯಾಪಿ ತಥೈವ ಪ್ರಪಂಚಯಂತಿ ಸ್ಮ ಪಂಚಧಾಪ್ಯರ್ಥಾನ್.
ಅತ ಏಷಾಂ ಪಂಚಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನಿರೂಪಣೇ ನಿಷ್ಣಾತಾಃ.
ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾಃ ಷಟ್ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತೇನ ತೇನಿರೇ ಮುನಯಃ.
ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಚೈತೇ ಯದ್ಯಪ್ಯಾಪಾತತೋ ವಿಭಿನ್ನಾನ್ ವೈ.
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಿ ಋಷೀಣಾಂ ಪ್ರಾಯಸ್ತ್ವಯ್ಯೇವ ಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಂ.
ಏತೇ ಪಂಚ ಮತಸ್ಥಾ ಭವತಃ ಸರ್ವೇಷು ಪೂರ್ವಪೂಜ್ಯತ್ವಂ.
ವಿಗ್ನಾಧಿಪತ್ಯಮಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ಯತೋ ಗಣಾಧಿಪತ್ಯಂ ಚ.
ಭೂಗತಬೀಜಾದಿ ಯಥಾ ಪಾದಪರೂಪೇಣ ಜಾಯತೇ ಜಗತಿ.
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬೀಜಭೂತಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪೃಥಿವೀ ತಯಾ ಹಿ ಸಂಯೋಗಾತ್.
ಕಾರಣಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲಪ್ರಪಂಚರೂಪೇಣ ಜಾಯತೇ ಕ್ರಮಶಃ.
ಮೂಲಂ ಗಣಪತಿರೂಪಂ ಪ್ರಪಶ್ಚರೂಪಸ್ಯ ಪಾದಪಸ್ಯೈವಂ.
ಬುದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಫಲೇ ಮೂಲಂ ಗಣಪೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪತರೋಃ.
ಶಾಖಾಃ ಕೇಶಾಃ ಕಂದಂ ತ್ವರ್ಕೋಽಖಿಲಮೂಲಮುಚ್ಯಸೇಽತಸ್ತ್ವಂ.
ಸೂಲೇ ಜಲಸೇಕಾತ್ ಕಿಲ ತರುಪತ್ರಫಲಾದಯೋಽಪಿ ವರ್ಧಂತೇ.
ತವ ಪೂಜಯಾ ಗಣಪತೇ ರವಿಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾದಯೋಽಪಿ ತೃಪ್ಯಂತಿ.
ಏವಂ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವ್ಯಪದೇಶವತಾಂ ಚ ಪಂಚ ದೇವಾನಾಂ.
ಪೂರ್ಣಕಲಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾವತಾರರೂಪಾಶ್ಚ ಮೂರ್ತಯೋಽನಂತಾಃ.
ಭವತಃ ಕತಿಪಯಮೂರ್ತೀರಾವಿರ್ಭಾವಾವತಾರತಾರಮುಖಾಃ.
ವೈನಾಯಕಮತವಿದಿತಪ್ರಕ್ರಿಯಯೈವ ಬ್ರವೀಮಿ ಹೇರಂಬ.
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ.
ಏತನ್ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಂ ಗಜಪದವಾಚ್ಯಂ ಲಯಾದಿಹೇತುತ್ವಾತ್.
ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ಗಚ್ಛಂತಿ ಹಿ ಸಮಾಧಿನಾತ್ರೇತಿ ಗಃ ಸ್ಮೃತೋ ಮುನಿಭಿಃ.
ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಜಗದಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತ ಇತಿ ಜಃ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರತೀತಾರ್ಥಃ.
ಗಶ್ವಾಸೌ ಜಶ್ಚೇತಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ಹಿ ಗಜಶಬ್ದಂ.
ಏಷ ಪ್ರತಿಪದಾಯತಿ ಪ್ರಭವಾಪ್ಯಯಕಾರಣಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ.
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾ ಶುಕ್ತೌ ರಜತಂ ಯಥಾ ತತೋ ಜಾತಾ.
ತದ್ಗತಚಿತ್ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ ಮುನಿಭಿಃ.
ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚ ನರ ಇತಿ ನಾಮ್ನೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತೇ ತಸ್ಯ.
ಸಕಲಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಸಗುಣಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಹಿ ತತ್ತ್ವವಿದ್ವದ್ಭಿಃ.
ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾಗತನರಮದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಪಿ ಬಿಭ್ರತ್.
ನಿರ್ಗುಣಸಗುಣಜ್ಯೋತೀರೂಮುಭಯಥಾ ತೃತೀಯಮಪ್ಯುಕ್ತಂ.
ಅದ್ವೈತ ಇತಿ ಸದಾತ್ಮೇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಂತೇ ತಥಾ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಃ.
ಇತ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಕ್ರಮತೋ ನಾಮಾನ್ಯೇಷಾಂ ಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸಾದೌ.
ನರವಾಚ್ಯಸಕಲರೂಪೋ ಗಜವಾಚ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಲಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಂ.
ವಿಗ್ನೇಶ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲರೂಪಮಹಾವಾಕ್ಯಮೂರ್ತಿಧಾರೀ ತ್ವಂ.
ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಹಿ ಭೇದಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಧಾ ಸುಧೀಭಿರಪಿ.
ಪ್ರಥಿತಂ ಮೂರ್ತಮರ್ಮ್ತಂ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಂ ತ್ರಿಧಾ ತದೇವಮಪಿ.
ನಾಮಾಂತರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನ್ಯುದಿತಾನಿ ವೇದಶೀರ್ಷೇಷು.
ಕಮಲಾವಲ್ಲಭ ಭವತಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತತ್ರಿವಿಧರೂಪಧಾರಯಿತುಃ.
ಅಪಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಗಣಪತೇ ನಾಮಾನಿ ಸಹಸ್ರಶಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಿ.
ಕರ್ಮಜ್ಞಾನೋಪಾಸನಕಾಂಡೇಷು ಪೃಥಗ್ವಿನಾಯಕಾದೀನಿ.
ನಿರ್ಗುಣರೂಪಧ್ಯಾನಂ ನ ಸಾಧಕಾಲಾ ಪ್ರಸಿಧ್ಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ.
ತದನುಗ್ರಹಾಯ ಧರಸೇ ಧೀಪರಿಪಾಕಾನುರೂಪರೂಪಾಣಿ.
ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಣಾಮಪಿ ಯಥಾ ರುಚಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾನುಗುಣ್ಯೇನ.
ವಿಗ್ರಹವರಾ ಗೃಹೀತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಮಾಂ ಸದಾನುಗೃಹ್ಣಂತು.
ಕೈಲಾಸೇ ವೈಕುಂಠೇ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರೇ ಚ ಯಾ ಮಣಿದ್ವೀಪೇ.
ಪೂಜ್ಯಂತೇಽನಯಸ್ಮಿನ್ ವಾ ಸರ್ವಾ ಮೂರ್ತೀಶ್ಚ ತಾಸ್ತವೋಪಾಸೇ.
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ವಾ ಸಹಸ್ರಮತ್ಯಷ್ಟ ಮಧಿಕಾ ಶ್ಚ ಮೂರ್ತಯೋ ವಾ ತೇ.
ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಖ್ಯಾತಾಃ ಖೇಲಂತ್ವಖಿಲಾಃ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ವಾಂತೇ.
ಕಾಶ್ಚನ ಪತ್ನೀಹೀನಾ ಬಹುಶಕ್ತಿಯುತಾಶ್ಚ ಮೂರ್ತಯಃ ಕಾಶ್ವಿತ್.
ಪಾಂತ್ವೇಕದಂತ ಭವತೋಽಪ್ಯೇಕತ್ಯಷ್ಟಾದಿಶಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಃ.
ಬಹುಫಲಪುಷ್ಪಮಹೀ ರುಹನಿಕರಾರಾಮಂ ನಿಘಾಟಿತಕವಾಟಂ.
ಆರಾಮೇಶಸಮೀಪೇ ನಿಷ್ಠನ್ ಕೃತ್ವಾಹ್ಯಾರಾಮೇಶಿತೃಸವಿಧೇ ಯಥೋಪವನಪಾಲಃ.
ನೋದ್ಧಾಟಯತಿ ಕವಾಟಂ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದೇಶಂ ವಿನಾ ಪ್ರವೇಶಾಯ.
ತದ್ವನ್ನೋದ್ಘಾಟಯತಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾದಿ ನಿಜಕವಾಟಾನಿ.
ಸರ್ವಶರೀರಿಶರೀರೇ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ಹಿ ಕುಂಡಲಿನೀ.
ಆವೃತ್ಯ ಷಡಾಧಾರಾನ್ ಮೃದ್ಭಾಂಡಮಿವಾಸ್ತಿ ಮೂಲವಹ್ನೇರ್ಯಾ.
ಯದ್ವಚ್ಛಮೀದ್ರುಮೇಽಗ್ನಿಸ್ತದ್ವನ್ಮೂಲಾನಲೇ ಭವಾನ ಗಣೇಶೋಽಸ್ತಿ.
ತತ್ರತ್ಯಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಥಾದ್ಧಿ ಯುತಭವದಾಜ್ಞಾಂ ಗಣಪಾಜ್ಞಾಂ ವಿನಾ ಕದಾಚಿದಪಿ.
ಯದಿ ತವ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯತೇ ವಿನಾಯಕೋದ್ಘಾಟಿತಾಃ ಷಡಾಧಾರಾಃ.
ಅತ ಏವ ಪೂರ್ವಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವಾ ಕರ್ಮಾ ಸ್ಮ್ಭೇತ್ವಮೇವ ದೇವಾದ್ಯೈಃ.
ಶುಕ್ಲಾಂಬರೇತಿಮಂತ್ರಂ ಪ್ರೋಚ್ಚಾರ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖಾದಯೋಽಪಿ ತ್ವಾಂ.
ಶ್ವೇತವಿನಾಯಕಮೂರ್ತಿಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಕುಟ್ಟನಂ ಮುಷ್ಟಯಾ.
ಸರ್ವಶರೀರಿಶಿರಸ್ಥಾ ಮೂರ್ಧನಿ ಕರಕುಟ್ಟನಾತ್ ಸುಧಾ ಗಲಿತಾ.
ಪತತಿ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿದ್ವಾರಾ ಮೂಲಾದುಪರ್ಯುಪೋದ್ಗತಯಾ.
ಸಿದ್ಧಥಾ ಬುದ್ಧಥಾ ಚ ಯುತೇ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಗಣಪತೌ ಭವತಿ.
ತೇನ ಪ್ರಸೀದತಿ ಭವಾನ್ ಕರೋತಿ ಕರ್ಮಾರ್ಹಮಂತರಾತ್ಮಾನಂ.
ತಾದೃಶಕುಟ್ಟನತುಷ್ಟಂ ಶ್ವೇತವಿನಾಯಕಮನಾರತಂ ಕಲಯೇ.
ಪೀಯೂಷಮಥನಸಮಯೇ ಪುರುಹೂತಮುಖೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತೋ ಯೋಽಭೂತ್.
ಭವತಸ್ತೇಜೋರೂಪಂ ನರಾಮರಾದ್ಯೈರ್ನ ಶಕ್ಯತೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ.
ಅತ ಏವ ನಯನವಿಷಯಂ ಗೃಹ್ಣಾಸಿ ತ್ವಂ ಗಜಾನನಶರೀರಂ.
ನೃಗಜಾತ್ಮಕರೂಪತ್ವಾನ್ನಿರ್ಗುಣಸಗುಣಸ್ವರೂಪವತ್ತ್ವಾಚ್ಚ.
ಹೇಲಂಬೋದರ ಸ್ಯಾದೇಕದಂತ ಭವತೋ ಗಜಾನನಾಖ್ಯಾ ಸುವಿಶ್ರುತಾಮ್ನಾಯೇ.
ಗಜಪದವಾಚ್ಯಂ ಹಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕಾರ್ಯಂ ಹಿ ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ.
ಅತ ಏವ ವಾ ಸ ಕಥಿತೋ ಗಜಮುಖನಾಮೇತಿ ಮನ್ವತೇ ಮುನಯಃ.
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮಾಯಾವದನಂ ಗಜವದನಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ದಧೌ ದೇವಃ.
ಯೋ ಲೀಲಯಾ ಗಣೇಶಸ್ತಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಸದಾ ಪ್ರಪತ್ಯೇಽಹಂ.
ವಿಗತೋ ನಾಯಕ ಇತಿ ಸಾ ವಿನಾಯಕಾಖ್ಯಾ ಶ್ರುತೌ ಸಮಾಮ್ನಾತಾ.
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಿ ವಿಶೇಷಾನ್ನಾಯಕ ಇತ್ಯಪ್ಯಭಿಪ್ರಯಂತ್ಯರ್ಥಂ.
ವಿಗ್ನೋಽಭಿಹಿತೋ ಜಗತಾಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸ್ಯ ಹಿ ವಿಶೇಷತೋ ಹನನಾತ್.
ಉಕ್ತಃ ಸ ಏವ ಕಾಲಸ್ತನ್ನಾಥತ್ವಾತ್ ತ್ವಮೇವ ವಿಘ್ನೇಶಃ.
ಜೀವೇಶ್ವರಾ ಹಿ ವಶಗಾ ಭವಂತಿ ಕಾಲಾತ್ಮನಃ ಪರೇಶಸ್ಯ.
ತದಧೀಶ್ವರಸ್ಯ ಭವತೋ ವಿಗ್ನೇಶತ್ವೇ ಕಿಮಸ್ತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ.
ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರದೇವೋ ವಿನಾಯಕೋ ರಾಜಾ .
ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿರರ್ಕಃ ಸಹಾಯಭೂತಾ ಶಿವಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ.
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಾನ್ ಕರ್ತಾರೋ ಧಾತೃಹರಿಗಿರೀಶಾಶ್ಚ.
ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಸಚಿವಾಃ ಸಂತಿ ಭವಾನೀ ದಿವಾಕರಾದ್ಯಾಶ್ಚ.
ಯದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಣಾಯೈತತ್ಸೇನಾಪತಿತಾಂ ಗುಹೋ ಮಹಾಸೇನಃ.
ತಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಟರಾಜನಾಮಾ ಗಜಾನನೋಽಭೂದಿತೀರಿತಂ ಮುನಿಭಿಃ.
ಯಸ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಭಾವಾಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಾದಪಿ ಚ ರಾಜಭಾವವತಾಂ.
ತಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜನಾಮ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ ಸದಾ ವಿರಾಜತಾಂ ಚಿತ್ತೇ.
ಯಸ್ಯೋದರಮವಲಂಬಶ್ವರಾಚರಾಣಾಂ ಹಿ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ.
ಮಾತಾಪಿತರಾವಪಿ ಪ್ರಲಯೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಾವಪಿ ಜನ್ಮಾದಾವಪಿ
ಯಃ ಸದೈವ ಲಂಬೋದರಂ ತಮವಲಂಬೇ.
ಶೂರ್ಪಸ್ತುಷಮಿವ ಕಲುಷಂ ನಿರಸ್ಯತೀತ್ಯಸ್ಯ.
ವಿಗಲಿತರಜಸ್ತಮೋಮಲಮತಿಪೂತಂ ಮಾಂ ಕರೋತು ಸ ಗಣೇಶಃ.
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಮಸ್ತಕತ್ವಾತ್ ಕಂಠಾಧೋ ಮಾಯಿಕಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್.
ವಕ್ರಂ ದೇಹವಿಲಕ್ಷಣಮಸ್ಯ ತು ತುಂಡಂ ಸ ವಕ್ರತುಂಡೋಽತಃ.
ಮಾಯಾವಾಚಕ ಏಕಃ ದಂತಃ ಸತ್ತಾತ್ಮವಾಚಕಶ್ಚ ತಯೋಃ.
ಯೋಗೋ ಗಣೇಶ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತೋಽಸಾವೇಕದಂತಾಮ್ನಾಪಿ.
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಾಂ ಪತಿತ್ವಾನ್ಮಾಯಾಗೌರೀಮಹೇಶ್ವರಾದೀನಾಮ.
ಅನ್ನಪ್ರಾಣಪ್ರಭೃತಿಪ್ರಣವಾಂತಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಪತಿತ್ವಾಚ್ಚ.
ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಂಪತಿರಿತಿ ಪ್ರಾಹುರ್ವೇದಾಧಿಪತ್ಯತೋಽಪ್ಯೇವಂ.
ತಮಹಂ ಸರ್ವಾಧೀಶಂ ಸತತಂ ಪರಿಶೀಲಯಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಬಾಂತಪ್ರಾಣಿಗಣಾನಾಮಧೀಶ್ವರೋ ಯತಃ.
ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಗಣಾನಾಮಪಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಗಣೇಶ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ.
ಯನ್ನಾಮರೂಪಭೋಗಾನ್ ಮಾಯಾಗೂಢೋಽನ್ತರೇವ ಮುಷ್ಣಾತಿ.
ತನ್ಮೂಷಕಃ ಸ್ವವಾಹೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಗಣಪೋ ವಿಹರತು ಮಮ ಮನಸಿ.
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಃ ಪತ್ನೀ ಜಹಾತಿ ಚೈನಾಂ ತು ಭುಕ್ತಭೋಗಾಂ ಯಃ.
ಪತ್ನೀಹೀನೋಽಭಿಹಿತಸ್ತತೋ ಗಜಾಸ್ಯೋಽನಿಶಂ ಸ ಮಾಂ ಪಾತು.
ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವೇದೇ ಚರತೀತ್ಯರ್ಥಮಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ವೇದಗಮ್ಯತ್ವಾತ್.
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಶಬ್ದಂ ಕುಂಜರವದನೇ ಪ್ರಯುಂಜತೇ ಕವಯಃ.
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಮಸ್ತಕತ್ವಾತ್ತಸ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಣಪತೇಶ್ವ ವಿಭೋಃ.
ತೇನ ಚ ಸಹಸಂಚಾರಾದಾಹುರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ.
ಆತ್ಮಾರಾಮತ್ವಾದಪಿ ಚರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿರಿತಿ.
ಯಮಿಹಾಮನಂತಿ ಮುನಯಃ ಪಾಯಾತ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿದೇವೋ ಗಣಪೋ ಮಾಂ.
ಸನ್ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಾಶರಪುತ್ರಃ ಸಿಂದೂರದಾನವಂ ನ್ಯವಧೀತ್.
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವರ್ತೀ ಗದಿತೋಽತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಶಬ್ದೇನ.
ವಿಮಲಕಮಂಡಲುತಟಿನೀತೀರಮಯೂರೇಶನಗರವರ್ಯೇ ಯಃ.
ಭೂಸ್ವಾನಂದೇ ಸುಚಿರಾದಾವಿರ್ಭೂತೋಽದ್ಭುತಾನಿ ಕೃತ್ಯಾನಿ.
ಲೋಕಾನುಕೂಲಭೂತಾನ್ ಸಿಂಧುವಧಾದೀಂಶ್ಚ ಬಹುವಿಧಾನ್ ವ್ಯದಧಾತ್.
ನಿಖಿಲಾನುಗ್ರಹನಿರತಃ ಸತತಂ ದ್ವೈಮಾತುರಃ ಸ ಮಾಂ ಪಾಯಾತ್.
ಯತ್ಕೋಪಪಾವಕಾರ್ಚಿಷ್ಯಸುರೌ ಚಂಡಪ್ರಚಂಡನಾಮಾನೌ.
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪತಂಗಭಾವಂ ಪಾಲಯತು ಸ ಮಾಂ ಸದೈವ ವಿಘ್ನೇಶಃ.
ಯಶ್ಚಾಷ್ಟಗಂಧನಿರ್ಮಿತಚಂದನಗಣಪೋ ಪುರಾ ಭೃಗೋಃ ಸುತಯಾ.
ರಮಯಾ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ಸನ್ ವಿವಾಹಸಮಯೇ ಪುರಾಣಪುರುಷಸ್ಯ.
ದುರ್ಗಂಧಾಸುರಮವಧೀನ್ಮಧುಕೈಟಭಮೇದಸಃ ಸಮುದ್ಭೂತಂ.
ಯೋಽಪಿ ಚ ಗವ್ಯಗಣಪತಿರ್ಮಹಿತೋ ಗೋಲೋಕರಾಧಯಾ ಪೂರ್ವಂ.
ಗವ್ಯೈಃ ಪಯೋದಧಿಘೃತೈರ್ಜಘಾನ ಪಾಪಾಸುರಂ ದುರಾತ್ಮಾನಂ.
ವರಿವಸ್ಯಾಮ್ಯನವರತಂ ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದಯಾಪಯೋರಾಶಿಂ.
ಯಂ ಹಾರಿದ್ರಗಣಪತಿಂ ಹಿಮವದ್ದುಹಿತಾ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಚಾಪಿ.
ಸ್ವೀಯೇ ವಿವಾಹಸಮಯೇ ಹ್ಯಪೂಜಯೇತಾಂ ಚ ದಂಪತೀ ಪ್ರಾಂಚೌ.
ಯಶ್ಚ ಹರಿದ್ರಾಬಿಂಬಾದಾವಿರ್ಭೂತೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ಸದ್ಯಃ.
ಅವಧೀದಮಂಗಲಾಸುರಮನ್ಯಮಪರಮಾರನಾಮಕಂ ಹ್ಯಸುರಂ.
ಗೌರೀಹರವಚನಾದ್ಯಂ ಚ ಶುಭಾದೌ ಪ್ರಪೂಜಯಂತ್ಯದ್ಯ.
ಮಮ ಹಾರಿದ್ರಗಣಪತಿರ್ಹರತು ಸ ದುರಿತಂ ಸಮಸ್ತಮಪಿ ಸದ್ಯಃ.
ಕೃತಯುಗಸಮಯೇ ಯೋಽಸೌ ಕಾಶ್ಯಪಪುತ್ರೋ ಮಹೋತ್ಕಟೋ ಭೂತ್ವಾ.
ದೇವಾಂತಕಂ ನರಾಂತಕಮಪಿ ನಾಮ್ನಾ ತಾವಹನ್ಮಹಾದುಷ್ಟೌ.
ಪ್ರಾಪಯದಾನಂದಭುವಂ ಸಶರೀರಂ ಕಾಶಿರಾಜಮಪಿ ಭಕ್ತಂ.
ಅಕರೋಚ್ಚಾದ್ಭುತಲೀಲಾಮಹೋತ್ಕಟಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಸದಾರ್ಹಾಮಿ.
ಯೋಽಪಿ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಪುರಾ ಗಣೇಶಗೀತಾಂ ಹಿತಾಮುಪದಿದೇಶ.
ಸ ವರೇಣ್ಯರಾಜಪುತ್ರೋ ಗಜಾನನೋ ಮೇ ತನೋತು ಕುಶಲತತಿಂ.
ಧೂಮ್ರವಿನಾಯಕಮೂರ್ತಿಂ ಗ್ರಹೀಷ್ಯಸಿ ತ್ವಂ ಕಲೇರ್ಯುಗಸ್ಯಾಂತೇ.
ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ನಿಗ್ರಹಿಷ್ಯಸಿ ವಿಪ್ಲುತಮತಕೃತ್ಯನಾಸ್ತಿಕಪ್ರಾಯಾನ್.
ಶಿಶ್ನೋದರಮಾತ್ರಪರಾ ಜಾತಿವಿಭಾಗಾದಿವರ್ಜಿತಾಃ ಸರ್ವೇ.
ಧೂಮ್ರವಿನಾಯಕ ಭವತಾ ಸಮೂಲಘಾತಂ ಹತಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |