கணேச சதக ஸ்தோத்திரம்

ஸத்யஜ்ஞானானந்தம்ʼ கஜவதனம்ʼ நௌமி ஸித்திபுத்தீஶம்.
குர்வே கணேஶஶதகம்ʼ குஜுகேனாஹம்ʼ ஸ்வபுத்திஶுத்தயர்தம்.
திங்மாத்ரேண கணபதேர்குணகணவிபவாதிவர்ணனாரூபம்.
ப்ராயோ வைநாயகக்ருʼதிவிதிதமதபக்ரியாவிவ்ருʼதிபூர்வம்.
யத்யபி மந்தமதிரஹம்ʼ குணலவமவகந்துமதிதராம்ʼ நாலம்.
ப்ரயதே ததாபி வதிதும்ʼ லம்போதர தே தயாவலம்பேன.
ஜகத꞉ ஸர்காதாத்யாத் ப்ராகப்யேகஸ்த்வமேவ பாஸி விபோ.
தஸ்மாத்கணப பவந்தம்ʼ நிகிலநிதானம்ʼ கதந்தி நிகமாந்தா꞉.
த்வமதோ மாயாதீதம்ʼ ஸகலஜகத்கல்பநாத்யதிஷ்டானம்.
அத்வைதஸீமபூதம்ʼ வாங்மானஸாகோசரம்ʼ பரம்ʼ ப்ரஹ்ம.
ஸகுணப்ரஹ்மாத்மானோ கணபதிஶிவஶக்திகேஶவார்கா யே.
தேஷாம்ʼ காரணமாஹு꞉ ஶுத்தாத்வைதானுகா யமாத்மானம்.
ய꞉ ஸர்வவேதவேத்யஸ்தத்த்வமஸிபதாத்யதீதரூபோ ய꞉.
யோ யோகிவ்ருʼந்தம்ருʼக்ய꞉ பரமாத்மானம்ʼ தமாஶ்ரயே நித்யம்.
யத்பூர்ணயோகலப்யம்ʼ பூமாத்மகமாமனந்தி காணபதா꞉.
ஶுத்தம்ʼ ஸ்வமஹிமஸம்ʼஸ்தம்ʼ ப்ரஹ்மாஸ்மின் மே மன꞉ ஸதா ஸ்மரதாம்.
பூமா ப்ரஹ்மைதத் தே ஷஷ்டம்ʼ கணபம்ʼ ச பஞ்சமம்ʼ ப்ராஹு꞉.
துர்யம்ʼ கணேஶமஸ்ய ஹி கார்யான் ஸகுணாத்மனோ(அ)பி தான் பஞ்ச.
தத்ரோபாஸனகாண்டே பரகாஷ்டாபூதமஸிபதார்தமயம்.
ஸ்வானந்தம்ʼ ப்ரஹ்மைதத்கஜவதனமஹம்ʼ பஜே ஜகத்வந்த்யம்.
காணபதபுங்கவா꞉ கில பாதமயான்யஸ்ய பஞ்சமஸ்யாஹு꞉.
ஶைவாத்வைதாதீனாம்ʼ முக்யப்ரஹ்மாணி யானி சத்வாரி.
அவ்யாக்ருʼதம்ʼ துரீயம்ʼ ப்ரஹ்ம த்ரிகுணாத்மகம்ʼ குகணேஶாக்யம்.
வித்யாத்மகம்ʼ கணபதே ஸததம்ʼ தூரீகரோது மம துரிதம்.
யஸ்ய ஹி நாபிர்ப்ரஹ்மா வதனம்ʼ விஷ்ணுஶ்ச லோசனம்ʼ ருத்ர꞉.
ஶக்திஶ்ச வாமபார்ஶ்வம்ʼ தக்ஷிணமர்கோ(அ)ஸ்மிதாமயஸ்த்வாத்மா.
ஜாக்ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தப்ரஹ்ம த்ரிகுணாத்மகம்ʼ ச யத்ப்ரோக்தம்.
வ்யாக்ருʼதமாவித்யகமபி ததபி வ்யக்தம்ʼ சகாஸ்து மே சித்தே.
ப்ரஹ்ம ஸ்வானந்தாத்மகவித்யா(அ)வித்யாத்மகப்ரபேதேன.
பூமப்ரஹ்ம சதுஷ்பாத் ப்ரகாஶதாம்ʼ மே(அ)நிஶம்ʼ ஹ்ருʼதாகாஶே.
மாயாஸமரஸயுக்தம்ʼ ஶாந்திகதம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉.
யத்ப்ரஹ்ம பாதரூபம்ʼ காணேஶாத்வைதலக்ஷ்யபூதமஸி.
யோ ப்ரஹ்மபாத ஆத்ய꞉ ஸம்ʼயோகாயோகபாதயுகயுக்த꞉
தௌ பாதாவப்யுதிதாவத்யாரோபாபவாதபரகாஷ்டே.
ஸதஸத்ஸஹஜஸமாத்மகசதுர்விதானந்தபாதரூபஸ்த்வம்ʼ
ரவிஶக்தீஶஹரீணாம்ʼ ஸங்காதஸ்த்வம்ʼ ஶ்ருதோ(அ)ஸி கணராஜ.
பிந்து꞉ ஸோ(அ)ஹம்போத꞉ ஸாங்க்யஶ்சேதி ப்ரஸித்தபேதயுத꞉.
வித்யாபாதோ(அ)பி த்வம்ʼ யோகிஸமாதௌ க்ருʼஹீதஸுவிஶேஷ꞉.
துர்யாவித்யாபாதஸ்த்வமேவ ஸத்யாந்ருʼதோ ஜகத்ரூப꞉.
ஸ விராட் ஹிரண்யகர்பாவீஶகுணேஶாவிதி ப்ரபேதயுத꞉.
ப்ரஹ்மாம்ʼஶஸ்திதிபேதா꞉ ஸர்வே சைதே ஸ்புரந்து மம சித்தே.
ப்ராயோ(அ)ஸம்ப்ரஜ்ஞாதஸமாதிஜ்ஞேயா கணேஶ கருணாப்தே.
ஸித்திர்புத்திஶ்சேதி த்விதா ஹி வைநாயகீ மஹாமாயா.
லோகைகநாயிகா ஸா ததுபாதிவஶாத் கிலாஸி பஹுதா த்வம்.
ஏவம்ʼ மாயோபாதிகபராத்மரூபம்ʼ ஹி பஞ்சதா பின்னம்.
தததஸ்தாகுணபேதாந்நீரூபஸ்யாபி தே ஸமாம்னாதம்.
ஸத்ப்ரஹ்ம கில ப்ரதமம்ʼ ஸகலஜகத்வீஜபூதரூபம்ʼ த்வம்.
மூர்திம்ʼ விநாயக இதி ஸ்வேச்சாவஶதோ கணேஶ க்ருʼஹ்ணாஸி.
பீஜஸ்ய பூமிரூபா கேவலமாயாத்விதீயமூர்திஸ்தே.
வர்தயதி க்ருʼத்யமகிலம்ʼ புவனேஶீ ஸா ஶிவோ பராஶக்தி꞉.
மாயேஶம்ʼ து த்ருʼதீயம்ʼ ரவிமண்டலகம்ʼ ஹிரண்மயம்ʼ புருஷம்.
த்வாமாமனந்தி வேதா ஹ்யனவரதம்ʼ காலசக்ரனேதாரம்.
உபஹிததுரீயமூர்திர்மாயாயுக்த꞉ பர꞉ ஶிவோ கிரீஶ꞉.
கல்பாந்தகாலரூபீ த்வமேவ ஸர்வம்ʼ ச ஸஞ்ஜரீஹர்ஷி.
மாயாமயோ ஹி விஷ்ணுர்மாயோபாதேஶ்ச பஞ்சமீ மூர்தி꞉.
ஸோ(அ)பி த்வமேவ நிகிலம்ʼ லோகம்ʼ பாலயஸி லீலயா ஸததம்.
ஏவம்ʼ மாயாவஶதோ ரவிஶிவஶக்த்யாதிநாமபஞ்சகபாக்.
திஶது மதீப்ஸிதமகிலம்ʼ ஶுத்தப்ரஹ்மாத்மகம்ʼ பவத்ரூபம்.
மாயாபத்த꞉ ஷஷ்ட꞉ ப்ரதமஶரீரீ ஹிரண்யகர்பஸ்த்வம்.
தத்தத்கர்மானுகுணம்ʼ கரோஷி ஸர்கம்ʼ ஸமஸ்தலோகஸ்ய.
ப்ராக் பத்மாஸனரூபக்ரஹணாத்பவதோ(அ)ப்யுபாதிதோ பின்னா꞉.
ஏதாஶ்ச ஸகுணமூர்தீராலம்ப்ய மதானி பஞ்ச ஜாதானி.
ஏதே ஹி பஞ்ச தேவா꞉ ஸ்வஸ்வாதாரேஷு ஸந்தி ஸர்வத்ர.
வர்ணஸ்வதர்மவிபவாத்தேஜோரூபாஸ்த்ரிவர்ண தேஹேஷு.
காயத்ரீக்ரஹணேன ஹி தத்ததேஜோ விஶேஷதோ பாதி.
தத்தஜ்ஜாதிகுணா அப்யுத்க்ருʼஷ்டத்வேன தேன ஜாயந்தே.
மூலாதாரே கணபோ மணிபூரே ஹரிரனாஹதே ஶம்பு꞉.
ராஜதி ரவிர்விஶுத்தௌ ப்ரஹ்மஸுரந்த்ர ஶிவா பரா ஶக்தி꞉.
அபி ச ஷடாதாரேஷு ப்ராப்யைவம்ʼ த்யானயோகசித்தலயௌ.
முக்தா பவந்தி தஸ்மாத் பஞ்சாயதனார்சனே(அ)திஹர்ஷஸ்தே.
கணபதிபஞ்சாயதனம்ʼ பஞ்சாயதனம்ʼ ரவீஶ்வராதீனாம்.
யத்வா தத்வா க்ருʼதமபி பூஜாவிஷயே(அ)திமாத்ரத்ருʼப்திஸ்தே.
ப்ராஸாதஶுத்தபூஜா அத ஏவ விஹாய பஞ்சதேவானாம்.
பஞ்சாயதனஸபர்யாம்ʼ ஸகுணஸமஷ்டயர்சனாம்ʼ வதந்தி புதா꞉.
ஹர்யாதிகணேஶாந்தா꞉ பஞ்சைதா ப்ரஹ்மமூர்தயோ முனிபி꞉.
அத ஏவ ப்ரணவஸ்ய ச காயத்ர்யாஶ்சாபி தேவதா꞉ ப்ரோக்தா꞉.
வ்யாசக்ஷதே ஹி ருʼஷயோ காயத்ர்யா꞉ பஞ்சதேவதாபராம்.
ப்ரணவஸ்யாபி ததைவ ப்ரபஞ்சயந்தி ஸ்ம பஞ்சதாப்யர்தான்.
அத ஏஷாம்ʼ பஞ்சானாம்ʼ ப்ரஹ்மத்வநிரூபணே நிஷ்ணாதா꞉.
உத்தரமீமாம்ʼஸா꞉ ஷட் ஶுத்தாத்வைதேன தேநிரே முனய꞉.
ப்ரதிபாதயந்தி சைதே யத்யப்யாபாததோ விபின்னான் வை.
ஸர்வேஷாம்ʼ ஹி ருʼஷீணாம்ʼ ப்ராயஸ்த்வய்யேவ பரமதாத்பர்யம்.
ஏதே பஞ்ச மதஸ்தா பவத꞉ ஸர்வேஷு பூர்வபூஜ்யத்வம்.
விக்னாதிபத்யமங்கீகுர்வந்தி யதோ கணாதிபத்யம்ʼ ச.
பூகதபீஜாதி யதா பாதபரூபேண ஜாயதே ஜகதி.
ப்ரஹ்மைவ பீஜபூதம்ʼ ப்ரக்ருʼதி꞉ ப்ருʼதிவீ தயா ஹி ஸம்ʼயோகாத்.
காரணஸூக்ஷ்மஸ்தூலப்ரபஞ்சரூபேண ஜாயதே க்ரமஶ꞉.
மூலம்ʼ கணபதிரூபம்ʼ ப்ரபஶ்சரூபஸ்ய பாதபஸ்யைவம்.
புத்தி꞉ ஸித்திஶ்ச பலே மூலம்ʼ கணபோ(அ)ஸ்ய விஶ்வரூபதரோ꞉.
ஶாகா꞉ கேஶா꞉ கந்தம்ʼ த்வர்கோ(அ)கிலமூலமுச்யஸே(அ)தஸ்த்வம்.
ஸூலே ஜலஸேகாத் கில தருபத்ரபலாதயோ(அ)பி வர்தந்தே.
தவ பூஜயா கணபதே ரவிஶிவஶக்த்யாதயோ(அ)பி த்ருʼப்யந்தி.
ஏவம்ʼ ஸகுணப்ரஹ்மவ்யபதேஶவதாம்ʼ ச பஞ்ச தேவானாம்.
பூர்ணகலாம்ʼஶாம்ʼஶாம்ʼஶாவதாரரூபாஶ்ச மூர்தயோ(அ)னந்தா꞉.
பவத꞉ கதிபயமூர்தீராவிர்பாவாவதாரதாரமுகா꞉.
வைநாயகமதவிதிதப்ரக்ரியயைவ ப்ரவீமி ஹேரம்ப.
ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞானமனந்தம்ʼ ஜ்யோதீரூபம்ʼ ச நிர்குணம்ʼ ப்ரஹ்ம.
ஏதந்நிர்வ்யாபாரம்ʼ கஜபதவாச்யம்ʼ லயாதிஹேதுத்வாத்.
யோகீந்த்ரா கச்சந்தி ஹி ஸமாதினாத்ரேதி க꞉ ஸ்ம்ருʼதோ முனிபி꞉.
ப்ரணவாத்மகஜகதஸ்மாஜ்ஜாயத இதி ஜ꞉ ஸ்ம்ருʼதிப்ரதீதார்த꞉.
கஶ்வாஸௌ ஜஶ்சேதி வ்யுத்பாதயதி ஸ்ம்ருʼதிர்ஹி கஜஶப்தம்.
ஏஷ ப்ரதிபதாயதி ப்ரபவாப்யயகாரணம்ʼ பரம்ʼ ப்ரஹ்ம.
மூலப்ரக்ருʼதிஸ்த்ரிகுணா ஶுக்தௌ ரஜதம்ʼ யதா ததோ ஜாதா.
தத்கதசித்ப்ரதிபிம்பம்ʼ ஸகுணப்ரஹ்மேதி கீர்திதம்ʼ முனிபி꞉.
ஓங்காரப்ரஹ்மேதி ச நர இதி நாம்னீ ப்ரகீர்திதே தஸ்ய.
ஸகலஜ்யோதீரூபம்ʼ ஸகுணஸ்யோக்தம்ʼ ஹி தத்த்வவித்வத்பி꞉.
மூலாவித்யாகதனரமத்வைதப்ரஹ்மரூபமபி பிப்ரத்.
நிர்குணஸகுணஜ்யோதீரூமுபயதா த்ருʼதீயமப்யுக்தம்.
அத்வைத இதி ஸதாத்மேத்யாம்னாயந்தே ததா மஹாவாக்யா꞉.
இத்யுக்தானி க்ரமதோ நாமான்யேஷாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதீதிஹாஸாதௌ.
நரவாச்யஸகலரூபோ கஜவாச்யோ நிஷ்கலஸ்வரூபஸ்த்வம்.
விக்னேஶ ஸகலநிஷ்கலரூபமஹாவாக்யமூர்திதாரீ த்வம்.
ஓம்ʼ தத்ஸதிதி ஹி பேதாத்ப்ரஹ்ம ப்ரோக்தம்ʼ த்ரிதா ஸுதீபிரபி.
ப்ரதிதம்ʼ மூர்தமர்ம்தம்ʼ மூர்தாமூர்தம்ʼ த்ரிதா ததேவமபி.
நாமாந்தராணி ஸர்வாண்யேதான்யுதிதானி வேதஶீர்ஷேஷு.
கமலாவல்லப பவத꞉ பூர்வோக்தத்ரிவிதரூபதாரயிது꞉.
அபி சான்யானி கணபதே நாமானி ஸஹஸ்ரஶ꞉ ப்ரஸித்தானி.
கர்மஜ்ஞானோபாஸனகாண்டேஷு ப்ருʼதக்விநாயகாதீனி.
நிர்குணரூபத்யானம்ʼ ந ஸாதகாலா ப்ரஸித்யதி க்ஷிப்ரம்.
ததனுக்ரஹாய தரஸே தீபரிபாகானுரூபரூபாணி.
மந்தாதிகாரிணாமபி யதா ருசி꞉ ஸ்யாத்ததானுகுண்யேன.
விக்ரஹவரா க்ருʼஹீதா꞉ ஸர்வே தே மாம்ʼ ஸதானுக்ருʼஹ்ணந்து.
கைலாஸே வைகுண்டே ஹிரண்மயபுரே ச யா மணித்வீபே.
பூஜ்யந்தே(அ)னயஸ்மின் வா ஸர்வா மூர்தீஶ்ச தாஸ்தவோபாஸே.
அஷ்டோத்தரம்ʼ ஶதம்ʼ வா ஸஹஸ்ரமத்யஷ்ட மதிகா ஶ்ச மூர்தயோ வா தே.
முக்யத்வேன க்யாதா꞉ கேலந்த்வகிலா꞉ ஸதா மம ஸ்வாந்தே.
காஶ்சன பத்னீஹீனா பஹுஶக்தியுதாஶ்ச மூர்தய꞉ காஶ்வித்.
பாந்த்வேகதந்த பவதோ(அ)ப்யேகத்யஷ்டாதிஶக்தய꞉ ஸர்வா꞉.
பஹுபலபுஷ்பமஹீ ருஹநிகராராமம்ʼ நிகாடிதகவாடம்.
ஆராமேஶஸமீபே நிஷ்டன் க்ருʼத்வாஹ்யாராமேஶித்ருʼஸவிதே யதோபவனபால꞉.
நோத்தாடயதி கவாடம்ʼ ஸ்வாம்யாதேஶம்ʼ வினா ப்ரவேஶாய.
தத்வன்னோத்காடயதி ஸ்வாதிஷ்டாநாதி நிஜகவாடானி.
ஸர்வஶரீரிஶரீரே மூலாதாரஸ்திதா ஹி குண்டலினீ.
ஆவ்ருʼத்ய ஷடாதாரான் ம்ருʼத்பாண்டமிவாஸ்தி மூலவஹ்னேர்யா.
யத்வச்சமீத்ருமே(அ)க்நிஸ்தத்வன்மூலானலே பவான கணேஶோ(அ)ஸ்தி.
தத்ரத்யஸித்திபுத்ததாத்தி யுதபவதாஜ்ஞாம்ʼ கணபாஜ்ஞாம்ʼ வினா கதாசிதபி.
யதி தவ பூஜா க்ரியதே விநாயகோத்காடிதா꞉ ஷடாதாரா꞉.
அத ஏவ பூர்வபூஜ்ய꞉ ஸர்வா கர்மா ஸ்ம்பேத்வமேவ தேவாத்யை꞉.
ஶுக்லாம்பரேதிமந்த்ரம்ʼ ப்ரோச்சார்ய சதுர்முகாதயோ(அ)பி த்வாம்.
ஶ்வேதவிநாயகமூர்திம்ʼ த்யாத்வா குர்வந்தி குட்டனம்ʼ முஷ்டயா.
ஸர்வஶரீரிஶிரஸ்தா மூர்தனி கரகுட்டனாத் ஸுதா கலிதா.
பததி ஸுஷும்னானாடித்வாரா மூலாதுபர்யுபோத்கதயா.
ஸித்ததா புத்ததா ச யுதே மூலாதாரஸ்தகணபதௌ பவதி.
தேன ப்ரஸீததி பவான் கரோதி கர்மார்ஹமந்தராத்மானம்.
தாத்ருʼஶகுட்டனதுஷ்டம்ʼ ஶ்வேதவிநாயகமநாரதம்ʼ கலயே.
பீயூஷமதனஸமயே புருஹூதமுகைஶ்ச பூஜிதோ யோ(அ)பூத்.
பவதஸ்தேஜோரூபம்ʼ நராமராத்யைர்ன ஶக்யதே த்ரஷ்டும்.
அத ஏவ நயனவிஷயம்ʼ க்ருʼஹ்ணாஸி த்வம்ʼ கஜானனஶரீரம்.
ந்ருʼகஜாத்மகரூபத்வாந்நிர்குணஸகுணஸ்வரூபவத்த்வாச்ச.
ஹேலம்போதர ஸ்யாதேகதந்த பவதோ கஜானனாக்யா ஸுவிஶ்ருதாம்னாயே.
கஜபதவாச்யம்ʼ ஹி முகம்ʼ ப்ரதமம்ʼ கார்யம்ʼ ஹி யஸ்ய தேவஸ்ய.
அத ஏவ வா ஸ கதிதோ கஜமுகநாமேதி மன்வதே முனய꞉.
த்யக்த்வா மாயாவதனம்ʼ கஜவதனம்ʼ நிர்குணம்ʼ ததௌ தேவ꞉.
யோ லீலயா கணேஶஸ்தம்ʼ த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸதா ப்ரபத்யே(அ)ஹம்.
விகதோ நாயக இதி ஸா விநாயகாக்யா ஶ்ருதௌ ஸமாம்னாதா.
ஸர்வேஷாம்ʼ ஹி விஶேஷாந்நாயக இத்யப்யபிப்ரயந்த்யர்தம்.
விக்னோ(அ)பிஹிதோ ஜகதாம்ʼ ஸாமர்த்யஸ்ய ஹி விஶேஷதோ ஹனனாத்.
உக்த꞉ ஸ ஏவ காலஸ்தந்நாதத்வாத் த்வமேவ விக்னேஶ꞉.
ஜீவேஶ்வரா ஹி வஶகா பவந்தி காலாத்மன꞉ பரேஶஸ்ய.
தததீஶ்வரஸ்ய பவதோ விக்னேஶத்வே கிமஸ்தி வக்தவ்யம்.
ஸர்வப்ரஹ்மாண்டானாம்ʼ ஸ்வதந்த்ரதேவோ விநாயகோ ராஜா .
ராஜப்ரதிநிதிரர்க꞉ ஸஹாயபூதா ஶிவா மஹாராஜ்ஞீ.
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்திதிஸம்ʼஹாரான் கர்தாரோ தாத்ருʼஹரிகிரீஶாஶ்ச.
ராஜ்யாதிகாரஸசிவா꞉ ஸந்தி பவானீ திவாகராத்யாஶ்ச.
யத்ராஜ்யரக்ஷணாயைதத்ஸேனாபதிதாம்ʼ குஹோ மஹாஸேன꞉.
தஜ்ஜ்யேஷ்டராஜநாமா கஜானனோ(அ)பூதிதீரிதம்ʼ முனிபி꞉.
யஸ்ய ஜ்யேஷ்டாபாவாஜ்யேஷ்டத்வாதபி ச ராஜபாவவதாம்.
தஜ்ஜ்யேஷ்டராஜநாம ப்ரோக்தம்ʼ ஸ ஸதா விராஜதாம்ʼ சித்தே.
யஸ்யோதரமவலம்பஶ்வராசராணாம்ʼ ஹி ஸர்வஜந்தூனாம்.
மாதாபிதராவபி ப்ரலயே ஸ்தித்யாதாவபி ஜன்மாதாவபி
ய꞉ ஸதைவ லம்போதரம்ʼ தமவலம்பே.
ஶூர்பஸ்துஷமிவ கலுஷம்ʼ நிரஸ்யதீத்யஸ்ய.
விகலிதரஜஸ்தமோமலமதிபூதம்ʼ மாம்ʼ கரோது ஸ கணேஶ꞉.
ப்ரஹ்மாத்மமஸ்தகத்வாத் கண்டாதோ மாயிகஸ்வரூபத்வாத்.
வக்ரம்ʼ தேஹவிலக்ஷணமஸ்ய து துண்டம்ʼ ஸ வக்ரதுண்டோ(அ)த꞉.
மாயாவாசக ஏக꞉ தந்த꞉ ஸத்தாத்மவாசகஶ்ச தயோ꞉.
யோகோ கணேஶ இத்யத உக்தோ(அ)ஸாவேகதந்தாம்னாபி.
ப்ரஹ்மாத்மனாம்ʼ பதித்வான்மாயாகௌரீமஹேஶ்வராதீநாம.
அன்னப்ராணப்ரப்ருʼதிப்ரணவாந்தப்ரஹ்மணாம்ʼ பதித்வாச்ச.
யம்ʼ ப்ரஹ்மணம்பதிரிதி ப்ராஹுர்வேதாதிபத்யதோ(அ)ப்யேவம்.
தமஹம்ʼ ஸர்வாதீஶம்ʼ ஸததம்ʼ பரிஶீலயாமி விக்னேஶம்.
ப்ரஹ்மாதிஸ்தம்பாந்தப்ராணிகணாநாமதீஶ்வரோ யத꞉.
ஸகுணப்ரஹ்மகணாநாமபி தஸ்மாத் த்வம்ʼ கணேஶ இத்யுக்த꞉.
யந்நாமரூபபோகான் மாயாகூடோ(அ)ந்தரேவ முஷ்ணாதி.
தன்மூஷக꞉ ஸ்வவாஹோ யஸ்ய ஸ கணபோ விஹரது மம மனஸி.
மூலப்ரக்ருʼதி꞉ பத்னீ ஜஹாதி சைனாம்ʼ து புக்தபோகாம்ʼ ய꞉.
பத்னீஹீனோ(அ)பிஹிதஸ்ததோ கஜாஸ்யோ(அ)நிஶம்ʼ ஸ மாம்ʼ பாது.
ப்ரஹ்மணி வேதே சரதீத்யர்தமபிப்ரேத்ய வேதகம்யத்வாத்.
தம்ʼ ப்ரஹ்மசாரிஶப்தம்ʼ குஞ்ஜரவதனே ப்ரயுஞ்ஜதே கவய꞉.
ப்ரஹ்மாத்மமஸ்தகத்வாத்தஸ்ய மஹாவாக்யகணபதேஶ்வ விபோ꞉.
தேன ச ஸஹஸஞ்சாராதாஹுர்வா ப்ரஹ்மசாரீதி.
ஆத்மாராமத்வாதபி சரதி ப்ரஹ்மண்யபாஹ்யவ்ருʼத்திரிதி.
யமிஹாமனந்தி முனய꞉ பாயாத்ஸ ப்ரஹ்மசாரிதேவோ கணபோ மாம்.
ஸன் த்வாபரே பராஶரபுத்ர꞉ ஸிந்தூரதானவம்ʼ ந்யவதீத்.
யத்ப்ரஹ்மசர்யவர்தீ கதிதோ(அ)தோ ப்ரஹ்மசாரிஶப்தேன.
விமலகமண்டலுதடினீதீரமயூரேஶநகரவர்யே ய꞉.
பூஸ்வானந்தே ஸுசிராதாவிர்பூதோ(அ)த்புதானி க்ருʼத்யானி.
லோகானுகூலபூதான் ஸிந்துவதாதீம்ʼஶ்ச பஹுவிதான் வ்யததாத்.
நிகிலானுக்ரஹநிரத꞉ ஸததம்ʼ த்வைமாதுர꞉ ஸ மாம்ʼ பாயாத்.
யத்கோபபாவகார்சிஷ்யஸுரௌ சண்டப்ரசண்டநாமானௌ.
ப்ராப்தௌ பதங்கபாவம்ʼ பாலயது ஸ மாம்ʼ ஸதைவ விக்னேஶ꞉.
யஶ்சாஷ்டகந்தநிர்மிதசந்தனகணபோ புரா ப்ருʼகோ꞉ ஸுதயா.
ரமயா ப்ரபூஜித꞉ ஸன் விவாஹஸமயே புராணபுருஷஸ்ய.
துர்கந்தாஸுரமவதீன்மதுகைடபமேதஸ꞉ ஸமுத்பூதம்.
யோ(அ)பி ச கவ்யகணபதிர்மஹிதோ கோலோகராதயா பூர்வம்.
கவ்யை꞉ பயோததிக்ருʼதைர்ஜகான பாபாஸுரம்ʼ துராத்மானம்.
வரிவஸ்யாம்யனவரதம்ʼ தம்ʼ விக்னேஶம்ʼ தயாபயோராஶிம்.
யம்ʼ ஹாரித்ரகணபதிம்ʼ ஹிமவத்துஹிதா மஹேஶ்வரஶ்சாபி.
ஸ்வீயே விவாஹஸமயே ஹ்யபூஜயேதாம்ʼ ச தம்பதீ ப்ராஞ்சௌ.
யஶ்ச ஹரித்ராபிம்பாதாவிர்பூதோ கணேஶ்வர꞉ ஸத்ய꞉.
அவதீதமங்கலாஸுரமன்யமபரமாரநாமகம்ʼ ஹ்யஸுரம்.
கௌரீஹரவசநாத்யம்ʼ ச ஶுபாதௌ ப்ரபூஜயந்த்யத்ய.
மம ஹாரித்ரகணபதிர்ஹரது ஸ துரிதம்ʼ ஸமஸ்தமபி ஸத்ய꞉.
க்ருʼதயுகஸமயே யோ(அ)ஸௌ காஶ்யபபுத்ரோ மஹோத்கடோ பூத்வா.
தேவாந்தகம்ʼ நராந்தகமபி நாம்னா தாவஹன்மஹாதுஷ்டௌ.
ப்ராபயதானந்தபுவம்ʼ ஸஶரீரம்ʼ காஶிராஜமபி பக்தம்.
அகரோச்சாத்புதலீலாமஹோத்கடம்ʼ த்வாமஹம்ʼ ஸதார்ஹாமி.
யோ(அ)பி வரேண்யாய புரா கணேஶகீதாம்ʼ ஹிதாமுபதிதேஶ.
ஸ வரேண்யராஜபுத்ரோ கஜானனோ மே தனோது குஶலததிம்.
தூம்ரவிநாயகமூர்திம்ʼ க்ரஹீஷ்யஸி த்வம்ʼ கலேர்யுகஸ்யாந்தே.
ஸர்வாம்ʼஶ்ச நிக்ரஹிஷ்யஸி விப்லுதமதக்ருʼத்யனாஸ்திகப்ராயான்.
ஶிஶ்னோதரமாத்ரபரா ஜாதிவிபாகாதிவர்ஜிதா꞉ ஸர்வே.
தூம்ரவிநாயக பவதா ஸமூலகாதம்ʼ ஹதா பவிஷ்யந்தி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.3K
1.1K

Comments

s5ycr
Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Divine! -Rajnandini Jadhav

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -User_sdh76o

Nice -Same RD

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |