ಗಣೇಶ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲಲಾಟಪಟ್ಟಲುಂಠಿತಾಮಲೇಂದುರೋಚಿರುದ್ಭಟೇ
ವೃತಾತಿವರ್ಚರಸ್ವರೋತ್ಸರರತ್ಕಿರೀಟತೇಜಸಿ.
ಫಟಾಫಟತ್ಫಟತ್ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಭಯೇನ ಭೋಗಿನಾಂ
ಶಿವಾಂಕತಃ ಶಿವಾಂಕಮಾಶ್ರಯಚ್ಛಿಶೌ ರತಿರ್ಮಮ.
ಅದಭ್ರವಿಭ್ರಮಭ್ರಮದ್ಭುಜಾಭುಜಂಗಫೂತ್ಕೃತೀ-
ರ್ನಿಜಾಂಕಮಾನಿನೀಷತೋ ನಿಶಮ್ಯ ನಂದಿನಃ ಪಿತುಃ.
ತ್ರಸತ್ಸುಸಂಕುಚಂತಮಂಬಿಕಾಕುಚಾಂತರಂ ಯಥಾ
ವಿಶಂತಮದ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಭಾಲಬಾಲಕಂ ಭಜೇ.
ವಿನಾದಿನಂದಿನೇ ಸವಿಭ್ರಮಂ ಪರಾಭ್ರಮನ್ಮುಖ-
ಸ್ವಮಾತೃವೇಣಿಮಾಗತಾಂ ಸ್ತನಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾತ್.
ಭುಜಂಗಶಂಕಯಾ ಪರೇತ್ಯಪಿತ್ರ್ಯಮಂಕಮಾಗತಂ
ತತೋಽಪಿ ಶೇಷಫೂತ್ಕೃತೈಃ ಕೃತಾತಿಚೀತ್ಕೃತಂ ನಮಃ.
ವಿಜೃಂಭಮಾಣನಂದಿಘೋರಘೋಣಘುರ್ಘುರಧ್ವನಿ-
ಪ್ರಹಾಸಭಾಸಿತಾಶಮಂಬಿಕಾಸಮೃದ್ಧಿವರ್ಧಿನಂ.
ಉದಿತ್ವರಪ್ರಸೃತ್ವರಕ್ಷರತ್ತರಪ್ರಭಾಭರ-
ಪ್ರಭಾತಭಾನುಭಾಸ್ವರಂ ಭವಸ್ವಸಂಭವಂ ಭಜೇ.
ಅಲಂಗೃಹೀತಚಾಮರಾಮರೀ ಜನಾತಿವೀಜನ-
ಪ್ರವಾತಲೋಲಿತಾಲಕಂ ನವೇಂದುಭಾಲಬಾಲಕಂ.
ವಿಲೋಲದುಲ್ಲಲಲ್ಲಲಾಮಶುಂಡದಂಡಮಂಡಿತಂ
ಸತುಂಡಮುಂಡಮಾಲಿವಕ್ರತುಂಡಮೀಡ್ಯಮಾಶ್ರಯೇ.
ಪ್ರಫುಲ್ಲಮೌಲಿಮಾಲ್ಯಮಲ್ಲಿಕಾಮರಂದಲೇಲಿಹಾ
ಮಿಲನ್ ನಿಲಿಂದಮಂಡಲೀಚ್ಛಲೇನ ಯಂ ಸ್ತವೀತ್ಯಮಂ.
ತ್ರಯೀಸಮಸ್ತವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಶರೀರಿಣೀವ ತಂ
ಸುತಂ ಮಹೇಶಿತುರ್ಮತಂಗಜಾನನಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಪ್ರಚಂಡವಿಘ್ನಖಂಡನೈಃ ಪ್ರಬೋಧನೇ ಸದೋದ್ಧುರಃ
ಸಮರ್ದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾವಿಧಾವಿಧಾನಬಂಧುರಃ.
ಸಬಂಧುರಸ್ತು ಮೇ ವಿಭೂತಯೇ ವಿಭೂತಿಪಾಂಡುರಃ
ಪುರಸ್ಸರಃ ಸುರಾವಲೇರ್ಮುಖಾನುಕಾರಿಸಿಂಧುರಃ.
ಅರಾಲಶೈಲಬಾಲಿಕಾಽಲಕಾಂತಕಾಂತಚಂದ್ರಮೋ-
ಜಕಾಂತಿಸೌಧಮಾಧಯನ್ ಮನೋಽನುರಾಧಯನ್ ಗುರೋಃ.
ಸುಸಾಧ್ಯಸಾಧವಂ ಧಿಯಾಂ ಧನಾನಿ ಸಾಧಯನ್ನಯ-
ನಶೇಷಲೇಖನಾಯಕೋ ವಿನಾಯಕೋ ಮುದೇಽಸ್ತು ನಃ.
ರಸಾಂಗಯುಂಗನವೇಂದುವತ್ಸರೇ ಶುಭೇ ಗಣೇಶಿತು-
ಸ್ತಿಥೌ ಗಣೇಶಪಂಚಚಾಮರಂ ವ್ಯಧಾದುಮಾಪತಿಃ.
ಪತಿಃ ಕವಿವ್ರಜಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರತಿಪ್ರಭಾತಕಂ
ಸ ಪೂರ್ಣಕಾಮನೋ ಭವೇದಿಭಾನನಪ್ರಸಾದಭಾಕ್.
ಛಾತ್ರತ್ವೇ ವಸತಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಿಹಿತೇಯಂ ಯತಃ ಸ್ತುತಿಃ.
ತತಶ್ಛಾತ್ರೈರಧೀತೇಯಂ ವೈದುಷ್ಯಂ ವರ್ದ್ಧಯೇದ್ಧಿಯಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.3K
1.0K

Comments

ekqyf

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |