നർമദാ അഷ്ടക സ്തോത്രം

സബിന്ദുസിന്ധുസുസ്ഖ-
ലത്തരംഗഭംഗരഞ്ജിതം
ദ്വിഷത്സു പാപജാതജാത-
കാദിവാരിസംയുതം.
കൃതാന്തദൂതകാ-
ലഭൂതഭീതിഹാരിവർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
ത്വദംബുലീനദീനമീ-
നദിവ്യസമ്പ്രദായകം
കലൗ മലൗഘഭാര-
ഹാരിസർവതീർഥനായകം.
സുമച്ഛകച്ഛനക്രച-
ക്രവാകചക്രശർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
മഹാഗഭീരനീര-
പൂരപാപധൂതഭൂതലം
ധ്വനത്സമസ്തപാത-
കാരിദാരിതാപദാചലം.
ജഗല്ലയേ മഹാഭയേ മൃകണ്ഡുസൂനുഹർമ്യദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
ഗതം തദൈവ മേ ഭയം ത്വദംബു വീക്ഷിതം യദാ
മൃകണ്ഡുസൂനുശൗന-
കാസുരാരിസേവിതം സദാ.
പുനർഭവാബ്ധിജന്മജം ഭവാബ്ധിദുഃഖവർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
അലക്ഷ്യലക്ഷകിന്ന-
രാമരാസുരാദിപൂജിതം
സുലക്ഷനീരതീ-
രധീരപക്ഷിലക്ഷകൂജിതം.
വസിഷ്ഠശിഷ്ടപിപ്പ-
ലാദികർദമാദിശർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
സനത്കുമാരനാചി-
കേതകശ്യപാത്രിഷട്പദൈ-
ര്ധൃതം സ്വകീയമാനസേഷു നാരദാദിഷട്പദൈഃ.
രവീന്ദുരന്തിദേവ-
ദേവരാജകർമശർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
അലക്ഷലക്ഷലക്ഷ-
പാപലക്ഷസാരസായുധം
തതസ്തു ജീവജന്തുതന്തുഭു-
ക്തിമുക്തിദായകം.
വിരിഞ്ചിവിഷ്ണുശങ്ക-
രസ്വകീയധാമവർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
അഹോ ധൃതം സ്വനം ശ്രുതം മഹേശികേശജാതടേ
കിരാതസൂതവാഡവേഷു പണ്ഡിതേ ശഠേ നടേ.
ദുരന്തപാപതാപഹാരി സർവജന്തുശർമദേ
ത്വദീയപാദപങ്കജം നമാമി ദേവി നർമദേ.
ഇദം തു നർമദാഷ്ടകം ത്രികാലമേവ യേ സദാ
പഠന്തി തേ നിരന്തരം ന യാന്തി ദുർഗതിം കദാ.
സുലഭ്യദേഹദുർലഭം മഹേശധാമഗൗരവം
പുനർഭവാ നരാ ന വൈ വിലോകയന്തി രൗരവം.

23.0K
1.2K

Comments Malayalam

h46vm
ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |