கணேச புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

ரணத்க்ஷுத்ரகண்டா-
னிநாதாபிராமம்
சலத்தாண்டவோத்தண்டவத்-
பத்மதாலம்।
லஸத்துந்திலாங்கோபரி-
வ்யாலஹாரம்
கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
த்வநித்வம்ஸவீணா-
லயோல்லாஸிவக்த்ரம்
ஸ்புரச்சுண்ட-
தண்டோல்லஸத்பீஜபூரம்।
கலத்தர்பஸௌகந்த்ய-
லோலாலிமாலம்
கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
ப்ரகாஶஜ்ஜபாரக்தரத்னப்ரஸூன-
ப்ரவாலப்ரபாதாருண-
ஜ்யோதிரேகம்।
ப்ரலம்போதரம் வக்ரதுண்டைகதந்தம்
கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
விசித்ரஸ்புரத்ரத்னமாலாகிரீடம்
கிரீடோல்லஸச்சந்த்ர-
ரேகாவிபூஷம்।
விபூஷைகபூஶம் பவத்வம்ஸஹேதும்
கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
உதஞ்சத்புஜாவல்லரீ-
த்ருஶ்யமூலோ-
ச்சலத்ப்ரூலதா-
விப்ரமப்ராஜதக்ஷம்।
மருத்ஸுந்தரீசாமரை꞉ ஸேவ்யமானம்
கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
ஸ்புரந்நிஷ்டுராலோல-
பிங்காக்ஷிதாரம்
க்ருபாகோமலோதாரலீலாவதாரம்।
கலாபிந்துகம் கீயதே யோகிவர்யை-
ர்கணாதீஶமீஶானஸூனும் தமீடே॥
யமேகாக்ஷரம் நிர்மலம் நிர்விகல்பம்
குணாதீதமானந்த-
மாகாரஶூன்யம்।
பரம் பாரமோங்காரமாம்நாயகர்பம்
வதந்தி ப்ரகல்பம் புராணம் தமீடே॥
சிதானந்தஸாந்த்ராய ஶாந்தாய துப்யம்
நமோ விஶ்வகர்த்ரே ச ஹர்த்ரே ச துப்யம்।
நமோ(அ)னந்தலீலாய கைவல்யபாஸே
நமோ விஶ்வபீஜ ப்ரஸீதேஶஸூனோ ॥
இமம் ஸம்ஸ்தவம் ப்ராதருத்தாய பக்த்யா
படேத்யஸ்து மர்த்யோ லபேத்ஸர்வகாமான்।
கணேஶப்ரஸாதேன ஸித்யந்தி வாசோ
கணேஶே விபௌ துர்லபம் கிம் ப்ரஸன்னே॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |